Nieuws

CONCLUSIE DISCUSSIES RECHTSBIJSTAND-VERZEKERING TOT EN MET 2020

De rechtsbijstandverzekering is al vele jaren in opspraak. Er is door de verzekeraars nooit gewerkt aan een oplossing voor de structurele bestaande problemen. De rechtsbijstandverzekering biedt geen soelaas voor de consument die een zorgvuldige en integere oplossing wil voor zijn of haar juridisch probleem.

De rechtsbijstandverzekering is onderhevig aan structurele ernstige tekortkomingen en misstanden, waaronder grootschalig gesjoemel, dubieuze handel met ‘fixed fee’ achter de rug om van de consument, en teveel gericht op schikken. Het gevolg is dat consumenten ernstig worden gedupeerd. Consumenten blijven soms achter met zeer hoge schulden (vele tienduizenden euro’s!) in verband met de door de verzekeraar onbetaald gelaten nota’s van advocaten. Dit lijdt tot schrijnende situaties en dreigende faillissementen.

Consumenten kopen via een rechtsbijstandverzekering vaak een tweede geschil erbij. Zij hebben dan niet alleen het geschil waarvoor zij de rechtsbijstandverzekering menen in te kunnen roepen, maar ook een tweede geschil met de verzekeraar…of de uitvoerder van de verzekeraar…of de overnemende partij van de verzekering…en zij geven dan ineens niet meer thuis…oftewel verzekerden worden dan het bos ingestuurd met alle financiële gevolgen van dien.

Want ook de procedures bij de onafhankelijke civiele rechter tegen laatstgenoemde partijen zijn ongedekt en kunnen opnieuw vele tienduizenden euro’s kosten. De consument gaat ervan uit dat met het premiebedrag alles of het meeste wel goed geregeld zal zijn, echter dat is zeer zeker niet het geval. Het rechtsbijstand verzekeren is in Nederland een ‘illusie’. Het product rechtsbijstandverzekering is voor de consument zonder juridische achtergrond sowieso ongeschikt, zeer risicovol en bijna volledig uitgekleed/ontoereikend en doorgaans evident overbodig. De consument wordt nooit gewezen op de risico’s.

Consumenten doen er goed aan om in plaats van de rechtsbijstandverzekering zelf een voorziening te treffen en een periodiek bedrag (bijvoorbeeld ter grootte van de maandelijkse premiebedragen) op een aparte bankrekening storten voor situaties waarin rechtsbijstand noodzakelijk is.

Let wel: de consument heeft de verzekeraars voor rechtsbijstand helemaal niet nodig en kan zelf eenvoudig een eigen voorziening treffen door periodiek een bedrag voor onvoorziene rechtsbijstand op een bankrekening te storten. Daarmee wordt een betere, snellere en goedkopere oplossing bereikt, dankzij integere rechtsbijstand die gericht is op de oplossing van de consument, in plaats van de “oplossing” die de verzekeraar voor de consument in gedachte heeft. De consument kan dan vervolgens zelf zonder tussenkomst van een verzekeraar, zonder onnodig veel risico, administratieve rompslomp, oeverloze discussies etc. meteen een advocaat of procesvertegenwoordiger naar keuze inschakelen.  Dan weet de consument in ieder geval dat er meteen, zorgvuldig en integer en zonder gelazer met zijn/haar belangen wordt opgesprongen.

Waarom deze post?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen. Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis.

Conclusie ten aanzien van arrest Europese Hof (C-667/18) -vrije advocaatkeuze-

Omdat in Nederland, anders dan in België, bij wet geen gerechtelijke of buitengerechtelijke “bemiddeling” is geregeld, is het arrest sec voor wat betreft de beantwoording van de prejudiciële vraag in relatie tot de Belgische (grond-) wet niet van betekenis.

De door het Europese Hof gegeven uitleg in het arrest (C-667/18) is wel van belang voor de Nederlandse rechtspraktijk en voor de Nederlandse verzekerden, voor zover het betreft de uitleg van het Europese Hof ten aanzien van de Europese richtlijn 2009/138 en eventuele onvolledigheden of onvolkomenheden in de implementatie van de betreffende richtlijn via de Nederlandse Wet Financieel Toezicht (Wft).

De uitleg van het Europese Hof impliceert dat Nederlandse verzekeraars de kosten met betrekking tot de rechtsbijstand in de voorbereidende fase (dus de fase naar aanloop van een procedure) én de kosten van de gerechtelijke of administratieve fase van de advocaat of externe procesvertegenwoordiger naar keuze volledig moeten vergoeden, dus met inbegrip van voorbereiden (dossierstudie, analyseren, strategie), overleggen, correspondentie, besprekingen, rechtsbijstand ter voorbereiding op mediation, rechtsbijstand tijdens mediation, schikkingspogingen en de effectuering van de schikking.

Waarom deze post?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen. Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis.

Werktijdverkorting vervangen door Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Al ruim 78.000 bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd voor hun werknemers. De werktijdverkorting had geen langdurig karakter. En dat blijkt ook wel: deze is op 17 maart 2020 vervangen door de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat betekent NOW voor de betreffende werknemers?

Evident is dat ook de noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) niet een langdurig karakter heeft. Laatstgenoemde maatregel is dus tijdelijk (in beginsel voor drie maanden), maar wel ‘zolang het nodig is’.

Middellange of lange termijn: doel werkbehoud

Het doel van de noodmaatregel is werkbehoud.

De overheid betaalt in deze noodmaatregel maximaal 90% van de loonkosten (afhankelijk van omzetverlies van de werkgever) en de werkgever in beginsel het verschil, tenminste 10%.

Rechtsbijstand c.q. juridisch advies nodig?

Orange Legal is gespecialiseerd in arbeidsrecht, is oprichter van Q & A Arbeidsrecht (een groep met meer dan 1.000 arbeidsrechtprofessionals) en voert procedures voor werkgevers en werknemers. Ook voor juridisch advies kun je bij Orange Legal terecht. Online, via e-mail info@orangelegal.nl of stuur een P.M.

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars

Vorige week woensdag 6 november 2019 heeft op uitnodiging van het Verbond van Verzekeraars het gesprek plaats gehad tussen het Verbond van Verzekeraars en Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag waren aanwezig Richard Weurding (Algemeen directeur), Oscar van Elferen (Woordvoerder en communicatie-adviseur) en Marieke Beugel (Beleidsadviseur).

Het gesprek werd door alle gesprekspartners als positief en constructief ervaren.

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich bereid getoond om kritisch te kijken naar mogelijke tendensen waarbij schendingen van de vrije keuze voor externe rechtsbijstand/de vrije advocaatkeuze en schendingen van de zorgplicht een rol spelen, extreem lage dekkingsmaxima en de diverse andere problematiek zoals o.a. ter sprake kwam in recente TV-uitzendingen van Radar.

Daarnaast is het Verbond bereid gebleken om in casussen waarbij sprake is van signalen van (ernstige) misstanden om daar zelf ook kritisch naar te kijken.

Toch was het Verbond niet bereid om zich te commiteren aan een deadline.

Zoals verwacht blijven partijen over de kwaliteit van de rechtsbijstandverzekering en de dienstverlening vooralsnog onverkort sterk van mening verschillen. Floris Zwartkruis heeft gewezen op arresten van het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven en rechtbanken, diverse TV-uitzendingen van o.a. AvroTros Radar en o.a. de duizenden advocaten die zich in sociale media kritisch hebben uitgelaten over ervaringen met de rechtsbijstandverzekering en meerdere recente ernstige misstanden.

De eerste stap om in de toekomst verder te praten over structurele problematiek (pijnpunten), verbetering van dienstverlening en meetpunten voor de beoordeling van de rechtsbijstandverzekering, lijkt ondanks de bestaande meningsverschillen gezet.

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nlC

Kaal geplukt door rechtsbijstandverzekering

Op 17 oktober 2019 werd gepubliceerd over ‘kaal geplukte rechtsbijstand verzekerden’. Om de post die vandaag -geanonimiseerd- opnieuw werd gepubliceerd te lezen, klik hier.

Valse verklaring woordvoerder Univé

Ook door Univé werd gereageerd op de post. De woordvoerder van Univé Noord-Nederland, mevrouw Mariel van Dam, stelde dat Univé deze zaak al eerder besproken had met Floris Zwartkruis (Orange Legal), en binnenkort opnieuw. ‘Absoluut onwaar’, zo blijkt volgens Floris Zwartkruis. Het bestaan van die gesprekken is uit de duim gezogen. Dit soort uitlatingen of werkwijze typeert helaas de huidige rechtsbijstandverzekeringsbranche. Consumenten moeten zich afvragen of zij hun belangen kunnen toevertrouwen aan een branche die zo onbehouwen omspringt met de ethiek.

Power Play

Geen enkele consument zit er op te wachten om het bos ingestuurd te worden. Toch sturen de verzekeraars daar in de praktijk actief op aan. Dan geven ze niet thuis en/of ze wijzen naar andere verzekeraars. Als consument/verzekerde word je vervolgens op enorme kosten gejaagd, soms tienduizenden euro’s. Dat heet ‘Power Play’. De verzekeraar hoopt dan dat je uiteindelijk opgeeft, ook al ben je trouwe klant en heb je vele duizenden euro’s aan premies betaald. En heel vaak lukt dat ook: de gedupeerde consument staat dan met de rug tegen de muur, met lege handen of er dreigt zelfs faillissement.

Rechtsbijstandverzekering ongeschikt voor de consument

De belangen van de verzekeraar en de oeverloze discussies staan bij een rechtsbijstandverzekering centraal in plaats van de belangen van de consument en de oplossing die de consument zelf wil. Daar zit dus een belangrijke weeffout in het sjoemelprodukt van de rechtsbijstandverzekering (‘sjoemelverzekering’).

In zoverre is rechtsbijstand verzekeren inderdaad een illusie: een pyramidespel, een produkt dat onderhevig is aan grootschalig gesjoemel, willekeur, risico’ s en onzekerheid.

Gesprek met Verbond van Verzekeraar

Orange Legal is uitgenodigd voor een gesprek met algemeen directeur Richard Weurding en woordvoerder Oscar van Elferen. Dat gesprek is inmiddels gepland voor november 2019. Dan zal hopelijk na afloop blijken of de rechtsbijstandverzekeraars eieren voor hun geld kiezen (de structurele problemen erkennen en via een stappenplan, en bijvoorbeeld via een werkgroep of commissie, actief en serieus trachten op te lossen) of de handdoek definitief in de ring gooien…

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl


Kaalgeplukte trouwe consumenten voelen zich massaal bedonderd door de rechtsbijstandverzekering.

Unive legt uit dat voor een “kwaliteits-antwoord” zeven weken nodig zijn…(drie weken + 30 dagen!).

Dan komt de aap uit de mouw waarom
er getraineerd wordt:

Net als verzekerde begrijpt ook Unive er helemaal niets meer van! Na “overname”, “her-verzekering” en “volmacht” duiken plotseling drie (!) rechtsbijstandverzekeraars op: Unigarant/ANWB, Unive Noord-Nederland en DAS rechtsbijstand.?

De assuradeuren hebben mogelijk opzettelijk/geconstrueerd chaos georganiseerd. Het verzekeringsdossier blijkt een puinhoop.

Alle verzekeraars wijzen vervolgens naar elkaar.

Verzekerde is de grote gedupeerde en er dreigt faillissement.

De trouwe verzekerde had voordien nimmer beroep gedaan op zijn verzekering en heeft al die jaren incl rente ca. € 15.000 aan premies betaald.

De dekking is na bijna 20 jaar in strijd met de wet stiekem gedecimeerd van € 50.000 ex BTW per gebeurtenis tot € 2500 incl BTW. Verzekerde moet ook nog € 250 eigen risico betalen.

De kosten van succesvolle externe rechtsbijstand (tbv drie arbeidsrecht procedures) zijn volledig onbetaald gelaten.

Geen enkele verzekeraar geeft thuis. En ja, Sander Dekker…

#Sjoemelverzekering
#Rechtsbeschaming
#Integriteit
#Radar

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over ontslag/arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Het is black friday bij de rechtspraak!

Het is black friday bij de rechtspraak! Komt dat zien…

Op 9 oktober 2019 heeft de rechtspraak via een post (zie link hieronder) een fantastisch “sterk verhaal” verkocht over het resultaat van onderzoek van het World Economic Forum en de bijdrage die de “sterk onafhankelijke” rechtspraak als belangrijke graadmeter daaraan zou hebben bijgedragen:

(…)”blijkt dat Nederland de meest concurrerende economie van Europa is. Wereldwijd staan we op plek 4. Als één van de factoren die daar aan bijdraagt wordt de sterke onafhankelijke rechtspraak genoemd. Een onafhankelijke rechtspraak is een belangrijke graadmeter voor een concurrerende economie” (…), aldus de rechtspraak.

Feitelijk blijkt van de claims van de rechtspraak helemaal niets te kloppen. De berichtgeving is voorts niet passend voor de huidige staat van de rechtsstaat.

De rating heeft betrekking op een beoordeling van de commerciële onafhankelijkheid van de rechtspraak als geheel en zegt niets over de vrije toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechters. En daar zit nu juist de crux. De daadwerkelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Rechtspraak gaat in Nederland hard achteruit. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maakt zich daar al geruime tijd grote zorgen over.

Ook de bijdrage, het effect van de rechtspraak als geheel, op de uitkomst van het onderzoek is wat overdreven: er waren nog 102 andere indicatoren… En die werden voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten…:

‘Building on four decades of experience in benchmarking competitiveness, the index maps the competitiveness landscape of 141 economies through 103 indicators organized into 12 themes. Each indicator, using a scale from 0 to 100, shows how close an economy is to the ideal state or “frontier” of competitiveness.’

Een leuke braderie, maar pas op voor de miskoop!

Ga naar de post van de rechtspraak:

https://lnkd.in/dn57xcW

Orange Legal uitgenodigd door Verbond van Verzekeraars

Orange Legal is uitgenodigd bij het Verbond van Verzekeraars voor een gesprek met Richard Weurding (Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars) en Oscar van Elferen (Woordvoerder Verbond van Verzekeraars).

Aanleiding is de discussies die gevolgd zijn na de uitzendingen van AvroTros Radar d.d. 4 maart 2019 en d.d. 25 maart 2019.

In de uitzendingen van Radar hebben Richard Weurding, Tweede Kamerlid Michiel van Nispen en Ontslag/arbeidsrecht jurist Floris Zwartkruis (Orange Legal) hun visies gegeven op o.a. de misstanden bij het uitbesteden van rechtsbijstandverzekeringsdossiers tegen schrijnend lage fixed fee tarieven.

Om de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 terug te zien, klik hier: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzekeraars-sluiten-geheime-contracten-af-wat-betekent-dat-voor-jou/

Nadien kwamen voor de zoveelste keer ook andere misstanden omtrent de rechtsbijstandverzekering aan het licht.

Mogelijk kan de toenadering van het Verbond van Verzekeraars bijdragen aan een toekomstige oplossing voor de structurele problematiek.

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Rechtsbijstandverzekering: rechtsstaat en consumenten belazerd door cosmetische “probleemoplossers”!

Cosmetische probleemoplossers

Het voorstel van Minister Dekker om het stelsel van rechtsbijstand te hervormen dreigt uit te monden in een complete ontwrichting van de samenleving.

Dekker neemt de problemen van de justitiabelen niet serieus. Dekker wendt voor dat de consument met een probleem naar binnen kan lopen bij een probleemoplosser en naar buiten wandelt met een “oplossing’. Zo simpel als dat. Maar de realiteit is een stuk complexer en genuanceerder.

‘Cosmetische probleemoplossing’ mag dan door de Achmea-bril van Dekker het “ei van Columbus” zijn, echter het getuigt niet van respect voor de Nederlandse beschaving, Nederlandse normen en waarden.

Het gevaar dreigt dat de consument door de plannen van Dekker worden belemmerd om vrije toegang te krijgen tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Die toegang is een grondrecht. Een grondrecht kun je niet zomaar terzijde schuiven. Het is uitermate dubieus dat een minister voor rechtsbescherming zich keert tegen de grondrechten van Nederlanders. Dat zet te denken.

Dekker gaat er bovendien aan voorbij dat via cosmetische “probleemoplossers” fictieve oplossingen worden bereikt die niet in het belang zijn van de partij die zijn/haar EIGEN (kwaliteits-) oplossing wil. Ook een geforceerde “schikking” is niet in het belang van de consument.

Het vermeende argument van “goedkoper en sneller” naar een oplossing is een non-argument dat rechtsbijstandverzekeraars vaak gebruiken als excuus voor de extreem hoge targets die aan hun werknemers wordt opgelegd om maar zo snel mogelijk te schikken. Dat gebeurt dikwijls ook geforceerd, waardoor de belangen van de consument worden beschadigd.

‘rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak’ (…)

De grote vraag is dus: waarom zoekt Dekker in het nieuwe stelsel van rechtsbijstand aansluiting bij “goedkoper en sneller” in de vorm van aftandse oplossingen, terwijl de schikkingstunnelvisie en o.a. de extreem hoge targets van behandelaars bij rechtsbijstandverzekeraars in de praktijk tot grote problemen leiden waardoor verzekerden/consumenten worden gedupeerd. Niet voor niets zijn de rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering om uiteenlopende -schokkende- redenen al vele jaren in opspraak, o.a. bij het TV-programma AvroTros #Radar.

Waarom houdt Dekker zich niet bezig met het oplossen van de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars? Dat is toch bij uitstek waar een minister voor rechtsbescherming zich mee bezig moet houden en zich sterk voor zou moeten maken? De grote structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeringsbranche kunnen immers niet cosmetisch worden gemaskeerd.

Want over de structurele grote problemen bij de rechtsbijstandverzekeringsbranche hoor je minister Dekker niet over. Heeft dat misschien te maken met de banden van Dekker met Achmea?…

Sjoemelverzekering

Wie hoor je wel over de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekering? Niet alleen de consument en de externe behandelaars klagen steen en been:

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars, maar klaarblijkelijk ook minister Sander Dekker, hebben daar klaarblijkelijk maling aan. Een lange reeks van veroordelingen is het gevolg. En het eind lijkt helaas niet in zicht.

De rechtsbijstandverzekeraars hebben getoond dat zij niet bereid zijn om te werken aan een oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekering. De premie betalende consument wordt hierdoor gedupeerd met deze dure ‘sjoemelverzekering’.

Als je je eigen problemen niet kunt of wilt oplossen, hoe kun je dan de problemen van al die miljoenen consumenten op kwalitatief goede wijze oplossen?

Ter illustratie kom ik terug op het actuele voorbeeld van de kaalgeplukte verzekerde waarover eerder op Linkedin werd gepubliceerd.

Verzekerde werd het bos ingestuurd en aldaar helemaal kaal geplukt

Een terugblik.

Bij brief d.d. 29 april 2019 werd aan de trouwe rechtsbijstand verzekerde die al bijna 20 jaar premie had betaald-zakelijk weergegeven- bericht dat de dekking voor externe rechtsbijstand ineens van € 50.000;- exclusief BTW per gebeurtenis drastisch zou worden verlaagd naar € 2.500;- inclusief BTW. Ook stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat in de nieuwe situatie een eigen risico van toepassing was van € 250 inclusief BTW.

De dekking werd daarmee plotseling teruggebracht tot 1,2% (!) van de oorspronkelijke dekking. Hoe ridicuul dit is blijkt alleen al uit het schadebedrag van verzekerde voor betaalde premies rechtsbijstandverzekering en misgelopen rente gedurende bijna 20 jaar van totaal ca. € 15.000,-. Deze premies zijn dus in veelvoud over de balk gegooid.

Ook de timing van de drastische wijziging was opvallend. Dat gebeurde kort nadat verzekerde voor het eerst sinds bijna 20 jaar meldingen had gedaan voor externe rechtsbijstand op grond van het recht op vrije keuze voor externe rechtsbijstand.

Ondertussen…

Los van de bizarre wijze waarop de dekking verminderd werd, kwam verzekerde in oeverloze discussies terecht. Uiteindelijk werd ook nog eens de nota voor externe rechtsbijstand niet betaald ondanks diverse verrichtingen ten behoeve van een procedure, verzoeken en sommaties.

Het risico van het niet betalen door de rechtsbijstandverzekeraar of de uitvoerder (DAS rechtsbijstand) kwam hierdoor bij verzekerde te liggen.

‘Power Play’ ondanks wanprestatie en schending zorgplicht

Verzekerde is op enorme kosten gejaagd door de verzekeraars en moet noodgedwongen naar de rechter stappen om betaling af te dwingen en een schadevergoeding te krijgen, nu er helemaal niets betaald werd en de zorgplicht op grove wijze geschonden is. Verzekerde werd bovendien op enorme kosten gejaagd door de verzekeraar(s) met oeverloze discussies.

Maar wie moet verzekerde eigenlijk allemaal op eigen kosten aanspreken c.q. dagvaarden?

 1. Unigarant (100% dochter van ANWB)

En/of

 • Uitvoerder DAS rechtsbijstand

En/of

 • Univé Noord-Nederland U.A

En/of

 • Uninoord Assuradeuren B.V.

En/of

 • Verzekeringsmaatschappij B13 (vermeld in het polisblad)

‘Schimmige constructie’ rechtsbijstandverzekering opgetuigd

DAS rechtsbijstand werd als uitvoerder (waarvan een coördinerende rol geacht mag worden inbegrepen te zijn) om opheldering gevraagd tijdens deze speurtocht van verzekerde. DAS stelde telefonisch dat op basis van de door gemachtigde van verzekerde toegezonden stukken dat de verzekeraar Unigarant is. Echter uit informatie van verzekerde is gebleken dat na de totstandkoming van de rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst sprake is geweest van een vermeende ‘overname’ door Univé Noord-Nederland U.A. De premies moesten nadien ook aan Univé Noord-Nederland U.A. worden betaald. En dus lijkt er een schimmige constructie opgezet waar discussie over bestaat. Verzekerde wilde dit voorkomen en liet via zijn gemachtigde vragen stellen aan de assuradeuren.

Van DAS rechsbijstand kwamen geen verhelderende antwoorden op zelfs de meest ogenschijnlijk simpele vragen, zoals: “Wie is de actuele rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde” en “wie is verzekeringsmaatschappij B13? Hoe zit het met de overname? Verzekerde werd volledig aan zijn lot overgelaten. DAS weigerde of was door de puinhoop van het verzekeringsdossier niet in staat om duidelijkheid te geven. Verzekerde werd aan zijn lot overgelaten.

Thans is nog steeds niet duidelijk wie de rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde is. Inmiddels zijn partijen noodgedwongen ingevolge artikel 15 AVG-Verordening gesommeerd om een afschrift van het gehele verzekeringsdossier toe te zenden. Verzekerde wordt hierdoor verder op kosten gejaagd en diep het bos ingestuurd.

Resultaat tot nu toe als gevolg van ‘Power Play’ verzekeraars:

Arbeidsrechtelijk geschil na procedure                          EXTERN (zonder verzekeraar) OPGELOST

Aan verzekeraars betaalde premies+misgelopen rente                 -/– €15.000,-

Betaald door verzekeraar(s)                                                                   -/– € 0

Kosten verzekerde ivm wanprestatie/OD verzekeraar(s)                       € P.M. vele duizenden euro’s

Kosten verzekerde ivm incassokosten                                                        € P.M. vele duizenden euro’s

Onbetaald gelaten nota’s verzekeraars                                                     € P.M.  vele duizenden euro’s

Kosten procedures tegen verzekeraars                                                     €  P.M.  vele duizenden euro’s

Waarvan betaald door verzekeraar(s)                                                  -/– € 0

Hoewel de externe rechtsbijstand voor het onderliggende probleem tot een goede oplossing heeft geleid, is dat niet dankzij de rechtsbijstandverzekering geweest.

De rechtsbijstandverzekering heeft voor verzekerde niets dan schade en ellende gebracht, evenals geld over de balk met duizenden euro’s aan premies, administratieve rompslomp, oeverloze discussies, onbetaald gelaten nota’s, enorme extra kosten door ‘Power Play’ van de verzekeraars, tijd en energie etc.

Verzekerde verkeert thans door de rechtsbijstandverzekering in grote financiële problemen.

Vervolgstap

Uiteraard zal nog gepoogd worden om via buitengerechtelijk overleg alsnog tot een oplossing te komen met de assuradeuren (welke?). Echter, duidelijk is wel dat deze trouwe verzekerde op een schandalige manier is bejegend, het dossier bij de rechtsbijstandverzekeraar (welke?) niet op orde is en sprake is van ernstige schending van de zorgplicht en wanprestatie.

WORDT VERVOLGD!

Uiteraard zal dit dossier op de voet worden gevolgd en hiervoor aandacht worden gevraagd via o.a. de media.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Disfunctionerend OM: focus op samenwerking met ‘Witteboorden’ en jacht op Klokkenluiders!

Inleiding

Gisteravond reed ik op de snelweg. Daar werd hard gewerkt aan de verbetering van het wegdek. Deze mensen werken met hun handen in het aardedonker onder een bouwlamp zodat we allemaal ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de opgebouwde infrastructuur in Nederland. Zij bouwen aan de toekomst van Nederland.

De opbouw van o.a. deze hardwerkende mensen wordt de afgelopen jaren overschaduwd door Witteboorden/Topcriminelen. De Politiek, het Openbaar Ministerie en de toezichthouders AFM, ACM hebben hier geen antwoord op.

Dezelfde uitgestoken handen die zich voor ons allemaal uitsloven op de snelweg, hebben op Politieke leiders gestemd in de hoop dat wat zij willen doorgeven aan de samenleving ook wordt doorgegeven aan ons vanuit de Politiek.

Regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt

Maar die hoop is onder de huidige regering vervlogen. De regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt:

 • Opbouw heeft plaats gemaakt voor afbraak, onethisch handelen, willekeur, ordinair gegraai en fors toegenomen Witteboordencriminaliteit.
 • Er is sprake van een ministerie voor rechtsbescherming dat niet in staat blijkt om de problemen het hoofd te bieden.
 • Er is sprake van een disfunctionerend OM met disfunctionerende toezichthouders.
 • Er is sprake van misbruik van Experimentwetgeving waardoor ‘toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter’ en een ‘eerlijk proces’ geen vanzelfsprekendheid meer zijn. De Grondwet en de Europese grondrechten worden aan de laars gelapt.
 • De focus ligt niet op de bestrijding van Witteboordencriminaliteit maar op ‘samenwerking’ met Witteboorden.
 • Klokkenluiders worden neergezet als “verraders” van criminaliteit op wie de jacht moet worden geopend

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl