orange-legal-update

Rechtsbijstandverzekering: Kansovereenkomst of Pyramidespel?

Orange Legal heeft inzage gekregen in diverse nieuwe documenten uit -anonieme- bronnen over de rechtsbijstandverzekering.

De inzage bevestigt dat er al vele jaren sprake is van ernstige misstanden omtrent de rechtsbijstandverzekering: branche breed. De consument moet tegen de grote risico’s en bezwaren van de rechtsbijstandverzekering worden gewaarschuwd c.q. beschermd. Dit behoort o.a. de belangrijke taak van de minister voor rechtsbescherming te zijn. Deze taak is ondanks de vele signalen en waarschuwingen uit de juridische branche, ernstig en structureel verwaarloosd.

De documenten waarvan inzage is geweest leggen de werkwijze van de rechtsbijstandverzekeringsbranche en haar netwerk grotendeels bloot.

Uit o.a. de inzage van de documenten is gebleken dat de wildgroei aan dubieuze, lage fixed fee bedragen al veel langer bestaat én ‘branche breed’ leeft. De branche probeert dit nog zo goed als het kan, te verhullen. Dit wringt met ethiek.

Onder meer via de inzage wordt bevestigd dat de ‘vrije advocaatkeuze’ op grove wijze wordt ondermijnd, waardoor de consument ernstig gedupeerd werd c.q. wordt. Over de manier waarop o.a. met de vrije advocaatkeuze werd c.q. wordt omgesprongen komt in een later stadium nog een (vervolg-) publicatie.

SRK Rechtsbijstand

Op een van de omvangrijke documenten (tientallen pagina’s groot plus bijlagen etc.) is het logo van ‘SRK Rechtsbijstand’ vermeld. Het document is zeer gedetailleerd en bevat updates over de periode 2005-2007.

SRK Rechtsbijstand is zelf geen rechtsbijstandverzekeraar, maar voert de rechtsbijstandverzekering namens diverse rechtsbijstandverzekeraars uit.

UJG/USG Legal

Een van de partijen die in het document in het kader van een ‘fixed fee’- samenwerking met SRK veelvuldig terugkeert is de Utrechtse Juristen Groep  (thans: USG Legal)

Tarieven

Uit inzage van het document met SRK-logo blijkt o.a. dat de volgende fixed fee tarieven in het document zijn vermeld:

Tarieven advocatennetwerk  De tarieven zijn:  1 € 265,-  A. Pro forma  zitting (Wet Boeten)  B. Civiele partijstelling  C. Terugvorderingprocedures  D. Strafrecht: Wet Mulder  E. Familierechtelijke zaken , zoals Curatele, Adoptie, Onder bewindstelling, naamswijziging (niet op tegenspraak)  2 € 370,-  A. Aanvraag Faillissement  B. Geschillenregeling/Second opinion (Indien gevolgd door een inhoudelijke       procedure dan wordt dit omgezet in een fixed fee uitbesteding waarop deze € 370,-       in mindering wordt gebracht.)  3 € 475,-  A. Strafrecht bij kantonrechter in eerste aanleg  B. Strafrecht bij hoger beroep bij rechtbank  4 € 580,-  A. Strafrecht: bij politierechter  B. Strafrecht bij hoger beroep bij gerechtshof  5 € 735,-  A. Strafrecht bij meervoudige kamer  B. Strafrecht bij hoger beroep als in eerste aanleg behandeld door meervoudige kamer  6 € 840,-   Strafrecht bij dood door schuld 7 Cassatie zie Den Haag (XXXXXX Advocaten) € 200 excl. verschotten, kantoorkosten en BTW  8 € 1.260,-  Arbeidsrecht (maagdelijk)  9 € 1.575,- 

Alle overige rechtsgebieden nog niet door opdrachtgever behandeld (maagdelijk)  10 € 1.680  A. Ambtenarenrecht nog niet door opdrachtgever behandeld (maagdelijk)  B. Bestuursrecht  (maagdelijk)  11 € 2.100  Alle niet specifiek hier boven genoemde rechtsgebieden door opdrachtgever behandeld (niet-maagdelijk)  (alle bedragen zijn exclusief BTW maar inclusief kantoorkosten) (…)

Schrijnend lage fixed fee bedragen

Op basis van de in het document genoemde bedragen in de periode 2005-2007 gaat het derhalve om schrijnend lage fixed fee bedragen in de range van enkele honderden euro’s (!) tot een sporadische uitschieter boven de € 2.000 euro.

Geheime karakter fixed fee?

In het document was daarover te lezen:

(…)’Geen mededeling over de tariefafspraak naar cliënt doen  Op zichzelf is het geen geheim dat wij tariefafspraken hebben maar onze netwerkkantoren hebben liever niet dat wij hiermee naar cliënt te koop lopen. Zij zijn bang dat hiermee hun gangbare tariefstructuur wordt ondermijnd. Dus geen kopie van de inschakelingsbrief aan de advocaat naar cliënt sturen. ‘ (…)

Hooguit een klein beetje geheim dan

Uit de voormelde citaten verkregen via inzage in het document, blijkt dat in het document is neergelegd dat de tarieven niet geheim zijn en dat de instructie is om géén kopie van de inschakelingsbrief aan de advocaat naar de cliënt te sturen (!).

Dus toch wel een klein beetje geheim, maar niet echt natuurlijk, maar min of meer een klein beetje geheim, uitsluitend richting de verzekerden?…Die mogen helemaal niets weten!!…

“Overhevelen van zaken”: de belangen van de consument gezien als ‘verhuisdoos’

Inzage is ook geweest in o.a. de instructies, werkwijzen, cursussen gerelateerd aan de ‘vrije advocaatkeuze’, de manier waarop met de belangen van de consument wordt omgesprongen, netwerkkantoren, notities etc. etc.

De consument wordt blijkens o.a. de hieronder opgenomen citaten klaarblijkelijk meer gezien als een “probleem” dat moet worden opgelost met ‘overhevelingen’ etc. in plaats van iemand met een probleem die adequate en zorgvuldige, professionele rechtsbijstand nodig heeft en daarvoor ook volwaardige premie betaald heeft:

(…) ‘Alle zaken moeten gewoon naar het kantoor dat voor dat arrondissement op de lijst staat. Hevelt een kantoor daarna zelf en in overleg met de klant de zaak over naar een nevenvestiging, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen.

(…)Wie behandelt  Elk kantoor heeft een aanspreekpunt dat intern de verdeling van de zaken regelt. Dit brengt met zich mee dat de behandelend advocaat in veel gevallen juist niet het aanspreekpunt is. Houd hier rekening mee naar cliënt. Zeg alleen dat het kantoor ….. de zaak gaat behandelen en dat de behandelend advocaat na ontvangst van het dossier zelf contact met cliënt zal opnemen. Met inachtneming van de vrije advocatenkeus van de verzekerde bepaalt het kantoor wie de behandelend advocaat wordt. (…)

Conclusie / slot

Binnen de juridische branche weet eigenlijk iedereen het al: het (Pyramide-) spel van de rechtsbijstandverzekering lijkt in huidige en verleden vorm te zijn uitgespeeld.

Het is al lang en breed duidelijk: dit wordt niet de oplossing voor Nederland.

De minister voor rechtsbescherming, de heer Dekker, wil klaarblijkelijk onder geen beding verantwoordelijkheid nemen. Dekker wil zijn plannen voor herziening van de rechtsbijstand doorzetten en wil van geen wijken weten.

Hoe lang moet dit nog doorgaan? Dit schaadt het vertrouwen in de rechtsstaat en het aanzien van Nederland als rechtsstaat in het buitenland. Het is een schande voor Nederland!

Hoor- en wederhoor / de reacties van SRK en het Verbond van Verzekeraars

In het kader van hoor-en wederhoor is SRK per e-mail/brief d.d. 20 mei 2019 om een aanvullende reactie gevraagd.

Aan SRK werden bovendien op 20 februari 2019 al ca. 30 vragen ter beantwoording voorgelegd. Een aantal vragen hadden betrekking op ‘fixed fee’. SRK weigerde transparant te zijn, ook en vooral ten aanzien van de fixed fee. SRK had per e-mail d.d. 8 maart 2019 bericht dat die informatie als “concurrentiegevoelig”, althans “bedrijfsvertrouwelijk” dient te worden beschouwd:

E-mail SRK d.d. 8 maart 2019:

(…)’Voor de antwoorden op uw vragen die louter betrekking hebben op SRK verwijs ik u naar onze website. Op onze site treft u bijvoorbeeld onze jaarverslagen.

Andere specifieke op SRK en haar bedrijfsvoering betrekking hebbende informatie beschouwt SRK als concurrentiegevoelig of anderszins bedrijfsvertrouwelijk.’

Per e-mail d.d. 20 mei 2019 werd SRK opnieuw gevraagd om transparant te zijn in het geven van duidelijkheid over de fixed fee.

Brief Orange Legal d.d. 20 mei 2019:

SRK heeft heeft vervolgens per e-mail d.d. 20 mei 2019 als volgt gereageerd:

(…) ‘Is SRK bereid om in het kader van transparantie de bedragen van fixed fee de juistheid van de genoemde bedragen over de periode 2005-2007 te bevestigen en duidelijkheid te geven in hoeverre die bedragen afwijken van de actuele fixed fee bedragen (2019)?’

E-mail SRK 20 mei 2019:

‘Geachte heer Zwartkruis,

Mede op verzoek van Peter Leermakers bevestig ik u de ontvangst van uw e-mail van 20 mei 2019.

Wij hebben niets aan onze eerdere reactie op uw verzoek van 20 februari toe te voegen.

Onder voorbehoud van rechten.’

Fred Schalker, advocaat Legal Counsel

Uiteraard is ook de directeur van het Verbond van Verzekeraars, de heer Richard Weurding, om een reactie gevraagd en daarop is door de heer Weurding als volgt gereageerd:

E-mail Verbond van Verzekeraars d.d. 21 mei 2019

Geachte heer Zwartkruis,

Dank voor uw mail. Ik stel het op prijs dat u mij op de hoogte houdt van publicaties rondom de rechtsbijstandverzekering.

Ik heb uw document bekeken en beoordeel dit in eerste instantie als een zaak tussen SRK en u. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen met interesse.

Zoals ik ook in de studio van Radar heb aangegeven, kan het voorkomen dat een zaak door een rechtsbijstandverzekeraar wordt uitbesteed omdat er bijvoorbeeld specifieke expertise nodig is of door een grote piek van zaken op een bepaald rechtsgebied. Verzekeraars werken hiervoor vaak samen met netwerkkantoren waarmee vaste tarieven zijn afgesproken.

Het netwerkkantoor dient te voldoen aan dezelfde kwaliteitsstandaarden van de rechtsbijstandverzekeraar en de klant moet over de uitbesteding worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

Mr. R. Weurding

Algemeen directeur

Verbond van Verzekeraars

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).