Nieuws

UPDATE Catching bones met de ´Vrije advocaatkeuze´ rechtsbijstandverzekering

UPDATE ´Vrije advocaatkeuze´ rechtsbijstandverzekering

Nederland kent een paar miljoen consumenten met een rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering is het middelpunt van een miljardenindustrie en dus zijn er grote belangen in het spel.

Het product rechtsbijstandverzekering is al vele jaren in opspraak en onderhevig aan grootschalig gesjoemel en steeds terugkerende belangenverstrengeling. De consument komt hierdoor keer op keer bedrogen uit.

Vrije advocaatkeuze: het recht om zélf jouw externe advocaat te kiezen

Het door de consument inmiddels verworven recht is de ´vrije advocaatkeuze´ of vrije keuze voor ´externe rechtsbijstand´. Het houdt in dat je als consument zowel voorafgaande aan als tijdens een gerechtelijke procedure recht hebt op de door jou zelf extern gekozen advocaat/jurist.

Het is belangrijk om als consument -met succes- beroep te doen op het recht op de vrije keuze voor externe advocaat.

Laat jouw rechtsbijstandverzekering en polis dus altijd eerst even goed screenen door een zelf gekozen externe advocaat en laat aan deze advocaat weten dat je beroep wilt doen op de vrije advocaatkeuze bij jouw rechtsbijstandverzekeraar. De betreffende advocaat kan jou dan (vaak gratis) begeleiden bij het aanmelden van jouw zaak bij de verzekeraar. Bijvoorbeeld bij een ontslagzaak.

Hiermee voorkom je:

1.Een hoop administratieve rompslomp met de verzekeraar en oeverloze discussies, waaronder dekkingsdiscussies.

2.Dat de verzekeraar probeert om drogredenen te hanteren in de hoop dat zij de zaak zelf kunnen behandelen met een jurist van de verzekeraar die in gemiddeld 5,5 uur jouw dossier van A tot Z afwikkelt.

3. Dat de verzekeraar jou koppelt aan een advocaat/jurist van een netwerkkantoor van de verzekeraar die buiten jouw medeweten zogeheten ´fixed fee afspraken´ heeft gemaakt. Stiekem wordt jouw dekking op papier dan tot een minimum beperkt omdat deze jurist de zaak voor een aantal honderd euro van top tot teen afwikkelt.

Wil je zien hoe je als consument met jouw rechtsbijstandverzekering bedonderd wordt, welk risico je loopt en waar je goed op moet letten?

Bekijk dan de navolgende TV-uitzendingen van Avro Tros Radar waarin Antoinette Hertsenberg in gesprek gaat met mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Radar TV- Uitzending d.d. 5 december 2016

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandverzekering-1/

Radar TV-Uitzendingen 4 maart 2019 en 25 maart 2019:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzekeraars-sluiten-geheime-contracten-af-wat-betekent-dat-voor-jou/

4. Schikkingstunnelvisie en geforceerd schikken ten koste van jouw belangen.

Programma ´Rechtsbijstand bij de Tijd´

Nog uit de koker van de rechtsbijstandverzekeraars en de voormalig minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, is het programma ´Rechtsbijstand bij de Tijd´ opgetuigd. Het betreft een samenwerking tussen met name de verzekeraars en het Ministerie van Justitie.

Excuus Truus

Feitelijk is het programma Rechtsbijstand bij de Tijd een `excuus Truus´ van de verzekeraars om de rechtsbijstandverzekering proberen goed te praten in het kader van het thema van de vrije toegang tot het recht. Ook menen de verzekeraars het programma aan te kunnen grijpen om te blijven twisten over de ´vrije advocaatkeuze´ terwijl hiervoor geen enkele ´manoeuvreer ruimte´ (ik kom daar later in de post nog op terug) meer bestaat. Het is mosterd na de maaltijd. En het is de Hoogste Tijd dat de verzekeraars in actie komen en een begin gaan maken met het oplossen van de grote problemen rond de rechtsbijstandverzekering.

Ons eigen Nederlandse Ministerie van Justitie wordt met gemeenschapsgeld misbruikt voor een programma dat in hoofdzaak niet in het belang is van de consument maar van de verzekeraars. Dat valt ook aan andere landen in Europa niet uit te leggen.

Rechtsbijstandverzekering heeft weinig met de vrije toegang tot het recht te maken

In werkelijkheid heeft de rechtsbijstandverzekering in de huidige vorm weinig met de vrije toegang tot het recht te maken. Immers, er wordt door de verzekeraars te pas en te onpas geschikt en het recht op de vrije advocaatkeuze wordt actief en op grote schaal door de verzekeraars tegengewerkt of soms zelfs onmogelijk gemaakt.

Evident is dat de verzekeraars niet meer om het recht op de vrije advocaatkeuze heen kunnen.

Achtereenvolgens het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven en rechtbanken hebben het volwaardige recht op de vrije advocaatkeuze meermaals bevestigd. Het recht op de vrije advocaatkeuze staat daarmee definitief vast.

Oplossingen voor de problemen rond de rechtsbijstandverzekering blijven uit

Blijven de verzekeraars dan keer op keer door de mand vallen zonder dat aan een serieuze oplossing wordt gewerkt waarmee de consument wel uit de voeten kan?

Voor het antwoord op laatste vraag is het goed om even terug te gaan in ´de tijd´. En wel in september 2016 (enkele maanden voorafgaande aan de hiervoor bedoelde uitzending van Radar d.d. 5 december 2016).

De rechtsbijstandverzekeraars vielen toen al stevig door de mand rond de discussie van de ´vrije advocaatkeuze´.

Artikel ´DAS Rechtsbijstand vangt bot met vrije advocaatkeuze´

Ik verwijs onder meer naar onderstaande link naar het artikel uit september 2016 met als titel ‘Das Rechtsbijstand vangt bot met vrije advocaatkeuze’.

Ook wordt verwezen naar de vervolg post met als titel ´DAS Rechtsbijstand blijft bot vangen´ dat te lezen is via onderstaande link:

Wat was het geval? Pascal Besselink van DAS rechtsbijstand tweette destijds:

“Adviseur Hoge Raad kiest kant verzekeraars in

vrije advocaatkeuze”.

Dit werd meteen opgepakt door het FD die hier vervolgens twee artikelen aan wijdde.

In die artikelen kwam o.a. de voormalig adviseur van de Hoge Raad aan het woord. Volgens de verzekeraars had deze adviseur de kant van de Hoge Raad gekozen. Het bleek te gaan om (voormalig) Advocaat-Generaal mr. Spier.

Vlak voor vertrek bij de Hoge Raad zou mr. Spier de kant van de verzekeraars hebben gekozen in de discussie over de ´vrije advocaatkeuze´.

Verzwegen werd dat voormalig A-G mr. Spier zich de jaren voorafgaande aan zijn vertrek bij de Hoge Raad in niet mis te verstane bewoordingen uiterst negatief, welhaast vernietigend, had uitgelaten over de rechtsbijstandverzekering alsmede over de kwaliteit van de dossierbehandeling van de rechtsbijstandverzekering in een officieel processtuk in de zaak Jan Sneller/DAS Rechtsbijstand.

Leest u mee?:

Bij de prejudiciële vragen (2014) inzake verzekerde Jan Sneller/DAS Rechtsbijstand betoogde mr. Spier:

DAS verliest zich in juridische beschouwingen

“(…)2.1. In mijn vorige conclusie heb ik betoogd dat het standpunt van DAS, in het licht van eerdere en duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna verder ook: het Hof), niet kon overtuigen. Ik heb er –kort gezegd- op gewezen dat DAS zich m.i. verloor in juridische beschouwingen zonder klare wijn te schenken over de gevolgen van de eerdere rechtspraak. Met klare wijn bedoel(de) ik: het verstrekken heldere, overtuigende en ook controleerbare gegevens.

Met betrekking tot de kostenbeweringen van de verzekeraars merkt mr. Spier onder 2.3.1 en 2.3.2 op: De genoemde cijfers zijn oncontroleerbaar. Nog daargelaten dat ze berusten op niet verder geëexpliciteerde veronderstellingen, zijn ze zonder gedegen nadere toelichting niet goed begrijpelijk. Uitgaande van de genoemde “voorbeelden” zou men een veel hogere premiestijging verwachten.

Advocaat-Generaal mr. Spier gelooft niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen

“Ik geloof niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen door te poneren van deze in het geheel niet onderbouwde en weinig plausibele cijfers in een stadium van het geding waarin daarover geen discussie meer mogelijk was. Ik dat verband roep ik in herinnering dat de ervaring heeft geleerd (met voetnoot) dat niet voetstoot van de juistheid van dit soort stellingen kan worden uitgegaan.”

Advocaat-Generaal mr. Spier plaatst kanttekening bij de kwaliteit (kennis en ervaring) van de verzekeraars

“Volgens het verbond van verzekeraars zouden rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland voldoende kennis en ervaring hebben om geschillen zelf te behandelen. Ik kan dat niet beoordelen, maar plaats er slechts de kanttekening bij dat dit niet steeds de indruk is die men uit de dossiers krijgt. Maar het zou zeker onjuist zijn om uit een klein aantal willekeurige zaken, die het topje van de ijsberg zijn, algemene conclusies te trekken.

Advocaat-Generaal mr. Spier geeft aan dat er geen ruimte meer is om te bewegen in de discussie omtrent de vrije keuze van advocaat of juridisch adviseur

(…)2.6.3 “ Koersen in de mist is een riskante bezigheid. Maar dat is in deze zaak mosterd na de maaltijd. De prejudiciële vragen zijn beantwoord en daarmee is de manoeuvreerruimte van de nationale rechter verdwenen.

Ook kwam in het artikel aan het woord Bo Holthinrichs, onderzoeker.

Verzwegen werd door het FD, de verzekeraars en ook Holthinrichs zelf dat hij in een zakelijke relatie of loondienstverband stond met rechtsbijstandverzekeraar DAS…

Terug naar nu (december 2022).

´Rechtsbijstand bij de Tijd anno december 2022´

Als hiervoor gemeld hebben de verzekeraars in samenwerking met vooral het Ministerie van Justitie het programma ´Rechtsbijstand bij de Tijd´ opgetuigd.

Rechtsbijstand bij de Tijd & Das-onderzoeker Bo Holthinrichs

Holthinrichs mocht op 24 november 2022 als spreker optreden voor het webinar van “Rechtsbijstand bij de Tijd” met als onderwerp ´toegang tot het recht´ met…u raadt het al… een verhaal over de ´vrije advocaatkeuze´.

Maar hoe staat het nu écht met de ´Vrije advocaatkeuze´?

Graag verwijs ik naar de hierna volgende vijf artikelen over de vrije advocaatkeuze. Daarbij wordt ook ingegaan op de actuele ontwikkelingen en de visie van o.a. het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad.

1.  https://orangelegal.nl/arrest-europese-hof-inzake-vrije-advocaatkeuze-versus-illusie-rechtsbijstandverzekering-plus-achtergronden/

2. https://orangelegal.nl/arrest-europese-hof-inzake-vrije-advocaatkeuze-versus-illusie-rechtsbijstandverzekering-volledige-versie/

3. https://orangelegal.nl/achtergronden-discussie-rechtsbijstandverzekeringen-en-vrije-advocaatkeuze/

4. https://orangelegal.nl/recente-arrest-europese-hof-c-667-18-in-relatie-tot-de-vrije-advocaatkeuze/

5. https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal).

UPDATE Arbeidsrecht. Bouwvakker die maanden lang afwezig was op het werk onterecht op staande voet ontslagen, ook al was er een dringende reden.

Op 13 oktober 2022 (publicatie 1 november 2022) heeft het Gerechtshof ´s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een ´ontslag op staande voet´-zaak tussen een aannemersbedrijf (werkgever) en een bouwvakhelper (werknemer).

In Hoger beroep gaat het om de vraag of het ontslag op staande voet, gegeven op 8 december 2021, wel of niet terecht is gegeven.

Wat was het geval?

Werknemer heeft gedurende een aantal maanden geen werkzaamheden verricht. Onduidelijkheid over eventuele ziekte en het bij herhaling niet reageren door werknemer op oproepen van de bedrijfsarts speelden de boventoon van het conflict tussen werkgever en werknemer.

De werkgever was er klaar mee en gaf de werknemer op 17 november 2021 een laatste waarschuwing dat hij op 22 november 2021 op het werk moest verschijnen. De werkgever voegde daaraan toe dat als hij daaraan geen gevolg zou geven dat hij op staande voet zou worden ontslagen. Werknemer verscheen niet. Op 24 november 2021 nam de directeur tevergeefs telefonisch contact op. Het ontslag op staande voet volgde op 8 december 2021.

De werknemer heeft berust in het einde van de arbeidsovereenkomst, maar niet in de wijze waarop.

Oordeel Gerechtshof

Het ontslag op staande voet is te laat gegeven, aldus het Gerechtshof. De werkgever heeft gedraald met het geven van het ontslag op staande voet.

Er is weliswaar sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Echter, het ontslag op staande voet dient ´onverwijld´ te worden gegeven. Dat is hier niet gebeurd.

Het Hof kent aan werknemer een gefixeerde schadevergoeding toe, maar de  gevorderde transitievergoeding en de billijke vergoeding kan de werknemer op zijn buik schrijven: deze vergoedingen werden afgewezen.

𝗧𝗶𝗽𝘀/𝗮𝗱𝘃𝗶𝗲𝘇𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀:

Een ontslag op staande mag niet lichtvaardig worden gegeven en moet zorgvuldig worden voorbereid en gecommuniceerd.

Het is een draconische maatregel en moet pas worden ingezet als het echt niet anders kan. Denk aan hoor-en wederhoor met de werknemer en eventuele andere betrokkene(n) en er moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan. Voldaan moet worden aan de drie eisen die gesteld worden aan het ontslag op staande voet. Lees hiervoor ook de navolgende actuele publicaties: https://orangelegal.nl/update-arbeidsrecht-mag-een-werkgever-eisen-dat-werknemer-de-webcam-van-de-computer-aan-zet/

EN:

Orange Legal – UPDATE Arbeidsrecht. “Mes zwaaiende werknemer” ten onrechte op staande voet ontslagen

Het ontslag op staande voet moet bovendien tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd. De meegedeelde reden moet in principe de ontslagreden fixeren en moet onverwijld worden gegeven. In deze zaak heeft het twee weken wachten met het ontslag op staande voet na de laatste brief van de werkgever ervoor gezorgd dat van onverwijld geven van ontslag op staande voet geen sprake is.

𝗧𝗶𝗽𝘀/𝗮𝗱𝘃𝗶𝗲𝘇𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀:

De wet kent strikte termijnen voor het indienen van het verzoekschrift om het ontslag op staande voet te (laten) vernietigen en om een hoge vergoeding te eisen. Zo moet het verzoekschrift binnen twee maanden na ontslag op staande voet zijn ingediend bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet goed en zorgvuldig worden voorbereid. Dat vergt de nodige voorbereidingstijd. Houd daar dus rekening mee. En wacht niet onnodig lang met het inwinnen van juridisch advies en rechtsbijstand.

De kosten voor rechtsbijstand kunnen in bijna alle zaken geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de werkgever.

𝗗𝗲 𝘂𝗶𝘁𝘀𝗽𝗿𝗮𝗮𝗸:

De uitspraak is te lezen via de volgende link: 

ECLI:NL:GHSHE:2022:3469, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 200.311.442_01 en 200.311.442_02 (rechtspraak.nl)

𝗠𝗲𝗹𝗱 𝗷𝗲 𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗮𝗮𝗻.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Orange Legal terecht voor uitstekende adviezen of rechtsbijstand bij ontslagzaken of dreigende ontslagzaken.

Wil je als werkgever of als werknemer eerst vrijblijvend en kosteloos sparren over een (dreigend) ontslag op staande voet? Ook dat kan! Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl en vermeld daarbij je contactgegevens. Of stuur desgewenst een P.M. aan mr. Floris Zwartkruis via LinkedIn.

UPDATE Arbeidsrecht. Gerechtshof Den Haag veroordeelt Ambassade tot betaling van een billijke vergoeding van € 50.000,-

𝗙𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻

Medewerker bij de ambassade is ten gevolge van een auto-ongeluk ziek geworden.

De Ambassade heeft de medewerker tijdens ziekte ontslagen. De ambassade ziet in het gegeven ontslag een handeling die recht doet aan de soevereiniteit van een Staat om te bepalen wie er wel of niet mag werken.

𝗢𝗼𝗿𝗱𝗲𝗲𝗹 𝗚𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝘀𝗵𝗼𝗳 𝗗𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗮𝗴

Het Hof erkent blijkens het arrest d.d. 11 oktober 2022 (publicatie 18 oktober 2022) dat een Ambassade zelf mag bepalen wie er wel of niet werkt, maar dat dit niet betekent dat inbreuk mag worden gemaakt op het toepasselijke Nederlandse arbeidsrecht.

Door te ontslaan tijdens ziekte heeft de Ambassade ernstig verwijtbaar gehandeld. De medewerker heeft recht op een billijke vergoeding.

Wat betreft de hoogte van de billijke vergoeding ziet het Gerechtshof geen aanleiding om een uitzondering te maken op de eerder door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunten in de arresten New Hairstyle d.d. 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187), Zinzia d.d. 8 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:878) en Service Now d.d. 30 november 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2218).

Met name dient bij de hoogte van de billijke vergoeding te worden betrokken:

*hetgeen de werknemer aan loon zou hebben genoten als het ontslag niet zou hebben plaatsgevonden;

*de mate waarin de werkgever een verwijt valt te maken;

*de gevolgen van het ontslag voor zover deze zijn toe te rekenen aan het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever;

*of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en welke inkomsten hij daaruit geniet;

*de andere inkomsten die de werknemer in de toekomst naar verwachting kan verwerven;

*de hoogte van de aan de werknemer toekomende transitievergoeding.

Het Hof komt daarmee tot de bepaling van de billijke vergoeding uit op € 50.000,-. Verwezen wordt naar r.o. 6.11 tot en met 6.20.

Om kennis te nemen van het arrest van het Gerechtshof:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:1951&showbutton=true

𝗠𝗲𝗹𝗱 𝗷𝗲 𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗮𝗮𝗻.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Orange Legal terecht voor uitstekende adviezen of rechtsbijstand bij ontslagzaken.

Wil je als werkgever of als werknemer eerst vrijblijvend en kosteloos sparren over een (dreigend) ontslag op staande voet? Ook dat kan! Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl en vermeld daarbij je contactgegevens. Of stuur desgewenst een P.M. aan mr. Floris Zwartkruis via LinkedIn.

UPDATE Arbeidsrecht. “Mes zwaaiende werknemer” ten onrechte op staande voet ontslagen

Op 5 oktober 2022 (publicatie: 13 oktober 2022) heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een ontslag op staande voet zaak.

𝗩𝗲𝗿𝗺𝗲𝗲𝗻𝗱 𝗱𝗿𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀

Volgens werkgever had werknemer een werkinstructie niet opgevolgd en had deze vervolgens dreigend met een mes gezwaaid. Werknemer betwist de feitelijke gang van zaken die de werkgever aanvoert. Volgens werknemer was discussie ontstaan nadat werkgever het loon niet op tijd betaald had.

𝗢𝗼𝗿𝗱𝗲𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿

De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en daarom moet worden vernietigd, alleen al omdat de ontslagreden niet onverwijld voldoende duidelijk is medegedeeld. Werkgever wordt veroordeeld om het loon door te betalen en om werknemer toegang tot de bedrijfsruimte te geven zodat deze zijn werkzaamheden kan hervatten.

𝗧𝗶𝗽𝘀/𝗮𝗱𝘃𝗶𝗲𝘇𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀:

Een ontslag op staande mag niet lichtvaardig worden gegeven en moet zorgvuldig worden voorbereid en gecommuniceerd.

Het is een draconische maatregel en moet pas worden ingezet als het echt niet anders kan. Denk aan hoor-en wederhoor met de werknemer en eventuele andere betrokkene(n) en er moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan. Voldaan moet worden aan de drie eisen die gesteld worden aan het ontslag op staande voet. Lees hiervoor ook de navolgende actuele publicatie: https://orangelegal.nl/update-arbeidsrecht-mag-een-werkgever-eisen-dat-werknemer-de-webcam-van-de-computer-aan-zet/

Het ontslag op staande voet moet bovendien tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd. De meegedeelde reden moet in principe de ontslagreden fixeren (zie r.o. 4.4 zie link hieronder ). Met name dit laatste punt is de werkgever in deze zaak duur komen te staan.

𝗧𝗶𝗽𝘀/𝗮𝗱𝘃𝗶𝗲𝘇𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀:

De wet kent strikte termijnen voor het indienen van het verzoekschrift om het ontslag op staande voet te (laten) vernietigen en om een hoge vergoeding te eisen. Zo moet het verzoekschrift binnen twee maanden na ontslag op staande voet zijn ingediend bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet goed en zorgvuldig worden voorbereid. Dat vergt de nodige voorbereidingstijd. Houd daar dus rekening mee. En wacht niet onnodig lang met het inwinnen van juridisch advies en rechtsbijstand.

De kosten voor rechtsbijstand kunnen in bijna alle zaken geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de werkgever.

𝗗𝗲 𝘂𝗶𝘁𝘀𝗽𝗿𝗮𝗮𝗸:

De uitspraak is te lezen via de volgende link: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:8770&showbutton=true&keyword=Arbeidsrecht

𝗠𝗲𝗹𝗱 𝗷𝗲 𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗮𝗮𝗻.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Orange Legal terecht voor uitstekende adviezen of rechtsbijstand bij ontslagzaken.

Wil je als werkgever of als werknemer eerst vrijblijvend en kosteloos sparren over een (dreigend) ontslag op staande voet? Ook dat kan! Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl en vermeld daarbij je contactgegevens. Of stuur desgewenst een P.M. aan mr. Floris Zwartkruis via LinkedIn.

#Ontslagen

#Arbeidsrecht

UPDATE Arbeidsrecht: mag een werkgever eisen dat werknemer de webcam van de computer aan zet?

Korte samenvatting

De rechtbank Zeeland-West Brabant heeft op 28 september 2022 (publicatie 4 oktober 2022) uitspraak gedaan over de vraag of werknemer op staande voet mocht worden ontslagen in verband met diens afwijzing van de instructie van de werkgever om de webcam aan te laten tijdens de werkzaamheden (´webcam monitoring´).

De rechter oordeelde dat het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was en kende aan werknemer een billijke vergoeding toe van € 50.000,-.

Lees hieronder de gehele uitspraak over de webcam monitoring en tips & tricks voor werkgevers en werknemers. Maar ook: Wat zijn de eisen die gesteld worden aan een ontslag op staande voet en hoe oordeelt de hoogste Europese rechter over dit soort privacy schendingen? En: hoe meld ik zelf als werkgever of werknemer een zaak aan over (dreiging van) ontslag op staande voet?

Feiten

Werknemer, een telemarketeer in dienst van een Amerikaans software bedrijf, met (tot voor kort) ook een vestiging in Rijkswijk, had niet voldaan aan de instructie van zijn werkgever om gedurende de hele werkdag de camera van zijn computer aan te laten staan.

¨Werkweigering¨

De werkgever ontsloeg de werknemer hierop zonder duidelijke toelichting wegens ‘refusal to work’ en ‘insubordination’.

Op 25 augustus 2022 liet werknemer in reactie op de instructie aan werkgever weten:

I don’t feel comfortable being monitored for 9 hours a day by a camera. This is an invasion of my privacy and makes me feel really uncomfortable. that is the reason why my camera is not on. You can already monitor all activities on my laptop and I am sharing my screen.”.

You are fired!

Na twee meer indringende instructies van werkgever om de camera aan te zetten reageerde werkgever als volgt:

Hi [naam verzoeker] ,

Your employment is hereby terminated.

Reason: Refusal to work; Insubordination”.

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Er is geen sprake van werkweigering en er is ook geen sprake geweest van een redelijke instructie van de werkgever. De instructie om de camera aan te laten staan is in strijd met het recht van werknemer op respect voor diens privéleven.

Verder stelt de rechter vast dat het verzoekschrift tijdig is ingediend, aangezien het is ontvangen binnen twee maanden, en, voor zover het verzoek betrekking heeft op de transitievergoeding, binnen drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Drie eisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet

Aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet worden drie eisen gesteld. Er moet sprake zijn van een dringende reden, op grond daarvan moet onverwijld zijn ontslagen en die reden moet tijdig en voldoende duidelijk aan de werknemer zijn meegedeeld. In haar e-mail van 26 augustus 2022 heeft werkgever als dringende reden(en) voor het ontslag genoemd ‘refusal to work en insubordination’, ofwel werkweigering en ongehoorzaam of weerspannig gedrag.

In die wel heel summiere e-mail heeft werkgever geen enkele toelichting gegeven op de aard en de ernst van de gedragingen van werknemer en op het moment waarop die gedragingen zich zouden hebben voorgedaan, die volgens werkgever aan de vermelde dringende reden(en) ten grondslag liggen.

Uitspraak/Billijke vergoeding € 50.000

De rechter kent o.a. een billijke vergoeding toe aan werknemer van € 50.000,- De rechter benadrukt dat het ontslag op staande voet als zodanig ernstig verwijtbaar is, omdat dan is opgezegd in strijd met de wet. Wat betreft de toewijzing van de billijke vergoeding wordt aansluiting gevonden bij het arrest van de Hoge Raad d.d. 30 juni 2017 (New Hairstyle).

Europese Hof van Justitie en observeren van werknemers

Aan het observeren van werknemers zijn strenge voorwaarden verbonden. In zijn arrest van 28 november 2017 overwoog het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: “(…) that video surveillance of an employee in the workplace, be it covert or not, must be considered as a considerable intrusion into the employee’s private life (…), and hence [the court] considers that it constitutes an interference within the meaning of Article 8 [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Any interference can only be justified under Article 8 § 2 if it is in accordance with the law, pursues one or more of the legitimate aims to which that provision refers and is necessary in a democratic society in order to achieve any such aim” (ECLI:CE:ECHR:2017:1128JUD007083813, § 55).

Hoewel het in artikel 8 EVRM opgenomen grondrecht in beginsel alleen werking heeft in de verhouding tussen een staat en haar burgers, kan onder omstandigheden ook in een privaat-rechtelijke arbeidsverhouding de werknemer een beroep op dit grondrecht doen, bijvoorbeeld wanneer de staat dit grondrecht onvoldoende beschermt (vergelijk onder andere het arrest van het EHRM van 5 september 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608, § 110). Ook in deze zaak is hiervan sprake.

Tips/adviezen voor werkgevers:

Een ontslag op staande mag niet lichtvaardig worden gegeven. Een werkgever die dat wel doet, komt het duur te staan. Zo ook in deze zaak waarbij o.a. een billijke vergoeding aan de werknemer werd toegekend van € 50.000,-

Het is een draconische maatregel en moet pas worden ingezet als het echt niet anders kan. Het ontslag op staande voet moet zorgvuldig worden voorbereid. Denk aan hoor-en wederhoor met de werknemer en eventuele andere betrokkene(n) en er moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan. Voldaan moet worden aan de drie eisen die gesteld worden aan het ontslag op staande voet. Het ontslag op staande voet moet bovendien duidelijk worden gecommuniceerd. Ook dat laatste punt ontbrak in deze zaak.

Tips/adviezen voor werknemers:

De wet kent strikte termijnen voor het indienen van het verzoekschrift om het ontslag op staande voet te (laten) vernietigen en om een hoge vergoeding te eisen. Zo moet het verzoekschrift binnen twee maanden na ontslag op staande voet zijn ingediend bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet goed en zorgvuldig worden voorbereid. Dat vergt de nodige voorbereidingstijd. Houd daar dus rekening mee. En wacht niet onnodig lang met het inwinnen van juridisch advies en rechtsbijstand.

De kosten voor rechtsbijstand kunnen in bijna alle zaken geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de werkgever.

De uitspraak

De uitspraak is te lezen via de volgende link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:5656

Meld je zaak aan.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Orange Legal terecht voor uitstekende adviezen of rechtsbijstand bij ontslagzaken.

Wil je als werkgever of als werknemer eerst vrijblijvend en kosteloos sparren over een (dreigend) ontslag op staande voet? Ook dat kan! Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl en vermeld daarbij je contactgegevens. Of stuur desgewenst een P.M. aan mr. Floris Zwartkruis via LinkedIn.

Waar moet ik op letten als ik ontslag neem bij mijn werkgever?

Ontslag nemen. Het lijkt vanzelfsprekend. En toch zijn er veel dingen waar je op moet letten.

Ontslag nemen: schriftelijk

Ontslag nemen betekent dat de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd. Het is aan te raden om dit altijd schriftelijk te doen. Opzeggen kan ook per e-mail of zelfs mondeling. Daarin schuilt wel een bewijsrisico.

Meld bij de opzegging dat je de arbeidsovereenkomst wilt opzeggen tegen de eerst mogelijke datum, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.

Welke opzegtermijn geldt?

De volgende opzegtermijnen gelden:

Tijdens de proeftijd: géén opzegtermijn.

Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt: in principe niet opzegbaar.

Toelichting. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één jaar) geldt dat in principe niet kan worden opgezegd, tenzij in de arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat tussentijdse opzegging  wél is toegestaan. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dus in principe van rechtswege aan het eind van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst.  

Mocht in de arbeidsovereenkomst geen mogelijkheid vermeld staan van tussentijdse opzegging, dan is er nog geen man overboord.  Er zijn vaak juridische mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst via de rechter te ontbinden of om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Let op!: indien je toch (ondoordacht) opzegt tegen een eerdere datum dan het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kun je als werknemer verplicht worden om een forse (gefixeerde) schadevergoeding aan de werkgever te betalen. Laat je dus tijdig juridisch adviseren of bijstaan, bij voorkeur vóórdat je daadwerkelijk opzegt.

Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt: in beginsel één maand opzegtermijn.

Toelichting. Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat de duur van de opzegging meestal één maand is. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst één maand tevoren moet worden opgezegd. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste van de volgende maand. In de arbeidsovereenkomst of CAO kan een langere opzegtermijn zijn overeengekomen. Echter, deze mag niet langer zijn dan zes maanden. Ook een kortere termijn dan één maand mag in de CAO worden opgenomen. De opzegtermijn van de werkgever moet altijd het dubbele zijn van de opzegtermijn van de werknemer.

Spijt van ontslag nemen?

Soms is een genomen ontslag niet rechtsgeldig. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het ontslag door de werknemer in een opwelling, emotionele toestand is genomen. Soms ziet een werknemer geen andere uitweg dan het nemen van ontslag. Werkgever dient bij een genomen ontslag door de werknemer als een goed werkgever eerst deugdelijk onderzoek te doen, alvorens de werknemer aan het genomen ontslag te kunnen houden.  Er moet sprake zijn van duidelijke en ondubbelzinnige opzegging door de werknemer. De opzegging dient gericht te zijn op vrijwillige en eenzijdige beëindiging. Als dat niet het geval is, dan kan het ontslag worden vernietigd. Er is dan immers geen sprake van een rechtsgeldige opzegging door de werknemer. Om dit met succes te bereiken, kun je je juridisch laten bijstaan.

Een voorbeeld waarbij het genomen ontslag niet meer kan worden teruggedraaid: werknemer neemt ontslag, treedt bij een nieuwe werkgever in dienst en beseft dan dat de oude werkgever zo slecht nog niet was.

Uitkeringsrechten

Wanneer ontslag wordt genomen geldt in principe dat géén recht op een uitkering bestaat. Werknemer is zelf verantwoordelijk voor de werkeloosheid. Er mag géén benadelingshandeling worden verricht. Dan is de werknemer verwijtbaar werkloos.

Wél bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid voor de werknemer om via de rechter af te dwingen dat de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer wordt ontbonden. Indien dit door de rechter wordt toegewezen, dan is er wél recht op een uitkering. Een werknemer kan dus een aanzienlijk belang hebben bij goede rechtsbijstand.

Conclusie: als werknemer kun de arbeidsovereenkomst meestal opzeggen. Doe dit altijd schriftelijk. Opzegging door de werknemer is lang niet altijd de beste optie voor de werknemer. Laat je daarom  als werknemer goed adviseren.

Tot slot.

Wil je als werknemer een keer vrijblijvend sparren over jouw specifieke arbeidsrechtelijke situatie. Dat kan. Stuur gerust een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis via Linkedin. Vermeld daarbij in ieder geval jouw telefoonnummer zodat je gebeld kan worden. Een e-mail sturen kan ook via info@orangelegal.nl.

Welke rechtsbijstandverzekering is het beste én goedkoopste voor werknemers? DAS opgelost!

Orange Legal maakt zich via TV en sociale media al vele jaren sterk voor o.a. werknemers om betaalbare en kwalitatief goede rechtsbijstand te krijgen. Zo heeft Orange Legal -met succes- diverse malen via AvroTros Radar aandacht gevraagd voor de risico´s van de rechtsbijstandverzekering en voor de malafide praktijken rond de rechtsbijstandverzekering.

Veel werknemers hebben een rechtsbijstandverzekering, maar weten niet wat het product feitelijk inhoudt en welke forse risico´s eraan verbonden zijn.

De risico´s van de rechtsbijstandverzekering

In de praktijk blijkt de rechtsbijstandverzekering erg vaak ´geld over de balk gooien´ en voor grote problemen te zorgen: administratieve rompslomp, dekkingsgeschillen, er wordt niet of structureel te weinig betaald door de rechtsbijstandverzekeraar etc.). Maar dat is nog lang niet alles.

De rechtsbijstandverzekering is over het algemeen zeer onvolledig en dekt slechts een klein gedeelte van de kosten waar je mee te maken kan krijgen. Je kunt hierdoor snel voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals een torenhoge rekening als de maximale magere dekking, van bijvoorbeeld € .2500 inclusief BTW is bereikt. Stel dat de kosten € 15.000 inclusief BTW bedragen, dan moet alsnog een rekening worden betaald van € 12.500 als alle hobbels van administratieve rompslomp, dekking zijn doorlopen en de verzekeraar daadwerkelijk en volledig betaalt (en dat is in de praktijk nog maar de vraag…). Overigens geldt ook nog een eigen risico die van de vergoeding af gaat. Tot slot moet ook de periodieke premie worden betaald. Per saldo gaat het dus om een maximaal zeer geringe vergoeding.

In plaats van de dekking te verhogen naar een aanvaardbaar niveau, gebruiken verzekeraars vaak het kostenargument om de verzekerde werknemer te bewegen om akkoord te gaan met een snelle schikking. Niet de oplossing van de werknemer staat centraal, maar de oplossing van de verzekeraar. “DAS opgelost” heet dat, in de reclame wel te verstaan.

´Afwikkelen´ dossier in gemiddeld 5,5 uur

Gemiddeld besteden verzekeraars slechts ca. 5,5 uur (!) aan een dossier/zaak. Van intake tot afwikkeling. Hierdoor is gemiddeld genomen niet heel veel meer mogelijk dan een vluchtige behandeling en een snelle schikking. De gevaren van de belangen van de werknemer liggen op de loer met de rechtsbijstandverzekering.

Verzekeraars sjoemelen op talloze manieren om maar niet tot betaling over te gaan, sturen verzekerden het bos in, en kleden de verzekering via hun Polisvoorwaarden dusdanig uit dat verzekerden aan het eind van de rit alsnog een enorme rekening voor rechtsbijstand kunnen krijgen.

Actie Orange legal: 5,5 uur gratis rechtsbijstand voor werknemers zónder rechtsbijstandverzekering!

Uit protest tegen de structureel veel te lage dekking van de rechtsbijstandverzekering en om te laten zien dat je met gemiddeld ca. 5,5 uur vrijwel geen, althans geen deugdelijke rechtsbijstand kunt geven, biedt Orange Legal voor de maanden juni en juli 2022 5,5 uur gratis rechtsbijstand aan nieuwe cliënten, zolang de voorraad strekt. Hopelijk volgen hierna ook andere kantoren het voorbeeld van Orange Legal met vergelijkbare acties.

De voorwaarden van de actie zijn als volgt:

  • Inroepen van de actie uiterlijk op 31 juli 2022
  • De werknemer krijgt de 5,5 uur gratis uitstekende rechtsbijstand indien de werknemer géén rechtsbijstandverzekering heeft. Daarna geldt het gemodereerde uurtarief van € 225 ex BTW.
  • De 5,5 uur uur gratis rechtsbijstand ziet niet alleen op juridisch advies, maar ook op rechtsbijstand in procedures in eerste aanleg (zonder hoger beroep)
  • Er moet een redelijke kans van slagen zijn op een arbeidsrechtelijke oplossing in of buiten rechte. Een intake is dus noodzakelijk.
  • Werknemers die wel een rechtsbijstandverzekering hebben, komen niet in aanmerking voor de 5,5 uur gratis rechtsbijstand. Zij kunnen echter wel met beroep op de vrije keuze voor externe rechtsbijstand inroepen dat zij rechtsbijstand via Orange Legal willen of desgewenst van een advocatenkantoor naar vrije keuze. Het Europese Hof van Justitie heeft meermaals bevestigd dat verzekeraars verplicht zijn om gehoor te geven aan de vrije keuze voor externe rechtsbijstand. Dat geldt ook voor de fase waarin nog geen procedure gevoerd moet worden. Laat u dus niet afschepen.

Bent u werknemer of kent u iemand in uw netwerk die arbeidsrechtelijke rechtsbijstand nodig heeft? Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl of stuur een P.M. naar Floris Zwartkruis via LinkedIn.

Arbeidsrecht. Alsnog ontslag na -onterecht- ontslagvoornemen wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Algemeen.

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In de wet is bepaald wat een redelijke grond is (artikel 7:669 lid 3 BW). Ook is voor ontbinding vereist dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt (artikel 7:669 lid 1 BW).

Op 7 juni 2022 is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Rotterdam d.d. 20 mei 2022 (zie link hieronder),

De uitspraak laat zien dat -onterecht- ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden niet heilig is en onder omstandigheden toch vrij snel kan worden opgevolgd door ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding (artikel 7:669 lid 3, aanhef en onder g BW). Het komt vooral aan op de communicatie tussen partijen, zo blijkt uit de uitspraak. Opgelet dus.

Wat was het geval?

Werknemer was voor onbepaalde tijd in dienst bij werkgever in de functie van inspecteur tegen een salaris van laatstelijk € 4.108,- bruto exclusief emolumenten. Werkgever voerde in de procedure bij UWV aan dat sprake was van een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Hoewel UWV de visie van werkgever deelde dat sprake was van bedrijfseconomische omstandigheden, was UWV van mening dat onduidelijk bleef of werkgever zich voldoende had ingespannen ten aanzien van de herplaatsingsverplichting. Werkgever had volgens UWV onvoldoende aannemelijk gemaakt dat werknemer niet in een passende functie kon worden herplaatst.

Na deze afwijzende uitspraak van UWV heeft werkgever een alternatieve functie aangeboden tegen een aanmerkelijk lager salaris.

Partijen hebben na afloop van de UWV procedure hierover onenigheid gekregen en partijen hebben elkaar over en weer forse verwijten gemaakt. Zo stelde werknemer dat werkgever zich schuldig had gemaakt aan fraude tijdens de UWV procedure.

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de geldende opzegtermijn moet worden ontbonden De kantonrechter oordeel voorts dat werknemer geen recht heeft op een billijke vergoeding omdat de verstoorde arbeidsverhouding zowel te wijten was aan de werkgever als werknemer.

Wil je meer weten over deze uitspraak, klik dan op onderstaande link:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4325&showbutton=true&keyword=Arbeidsrecht

Rechtsbijstand c.q. juridisch advies nodig?

Wilt u een vergelijkbare of andere arbeidsrechtelijke kwestie (bijvoorbeeld ontslag/ontslagdreiging) aan Orange Legal voorleggen of kent u iemand binnen uw netwerk die juridisch advies of procedurele rechtsbijstand op prijs stelt?

Orange Legal is volledig gespecialiseerd in arbeidsrecht, heeft arbeidsrechtelijke vele jaren expertise opgedaan in de top 15 van de advocatuur, is initiatiefnemer van Q & A Arbeidsrecht (een groep met ca. 1.000 arbeidsrechtprofessionals) en voert reeds vele jaren met succes procedures voor werkgevers en werknemers. Stuur gerust vrijblijvend een e-mail naar info@orangelegal.nl of stuur een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis.

Aanmelden Klaverblad rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Aanmelden Unive (SUR) rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis