2018Z17492

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar (ingezonden 3 oktober 2018).

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op Kamervragen over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar?

Vraag 2 Kunt u het zich op z’n minst voorstellen dat een filmpje over het door u aangeprezen werk van deze rechtsbijstandsverzekeraar bij anderen over zou kunnen komen als reclame? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 Kunt u alsnog ingaan op de vraag door wie dit idee voor een filmpje is bedacht? Hoeveel voorlichters hebben zich hiermee beziggehouden? Waarom vond u dit een goed idee? Indien u hier niet op in wilt gaan, kan dan worden toegelicht waarom niet?

Vraag 4 Maakt u een soortgelijk filmpje van al uw werkbezoeken? Zo nee, waarom niet en wat is dan de afweging geweest een uitgesproken filmpje te maken over uw werkbezoek aan deze rechtsbijstandsverzekeraar?

Vraag 5 In hoeverre is een dergelijk filmpje in lijn met het Handboek voor aantredende bewindspersonen waarin wordt aangegeven dat terughoudendheid dient te worden betracht bij het accepteren van uitnodigingen die verband houden met commerciële activiteiten?

Vraag 6 Wat is volgens u het verschil met de ongeoorloofde reclame die uw voorganger ooit maakte voor KPN?
1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 74

2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/10/03/handboek-voorbewindspersonen

3 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/02/minister-van-der-steur-maakt-reclame-voor-kpn-a1406797