Nieuws

Disfunctionerend OM: focus op samenwerking met ‘Witteboorden’ en jacht op Klokkenluiders!

Inleiding

Gisteravond reed ik op de snelweg. Daar werd hard gewerkt aan de verbetering van het wegdek. Deze mensen werken met hun handen in het aardedonker onder een bouwlamp zodat we allemaal ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de opgebouwde infrastructuur in Nederland. Zij bouwen aan de toekomst van Nederland.

De opbouw van o.a. deze hardwerkende mensen wordt de afgelopen jaren overschaduwd door Witteboorden/Topcriminelen. De Politiek, het Openbaar Ministerie en de toezichthouders AFM, ACM hebben hier geen antwoord op.

Dezelfde uitgestoken handen die zich voor ons allemaal uitsloven op de snelweg, hebben op Politieke leiders gestemd in de hoop dat wat zij willen doorgeven aan de samenleving ook wordt doorgegeven aan ons vanuit de Politiek.

Regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt

Maar die hoop is onder de huidige regering vervlogen. De regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt:

 • Opbouw heeft plaats gemaakt voor afbraak, onethisch handelen, willekeur, ordinair gegraai en fors toegenomen Witteboordencriminaliteit.
 • Er is sprake van een ministerie voor rechtsbescherming dat niet in staat blijkt om de problemen het hoofd te bieden.
 • Er is sprake van een disfunctionerend OM met disfunctionerende toezichthouders.
 • Er is sprake van misbruik van Experimentwetgeving waardoor ‘toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter’ en een ‘eerlijk proces’ geen vanzelfsprekendheid meer zijn. De Grondwet en de Europese grondrechten worden aan de laars gelapt.
 • De focus ligt niet op de bestrijding van Witteboordencriminaliteit maar op ‘samenwerking’ met Witteboorden.
 • Klokkenluiders worden neergezet als “verraders” van criminaliteit op wie de jacht moet worden geopend

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Radar ontmaskert dubieuze praktijken van de rechtsbijstandverzekeraars

RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV d.d. 4 maart 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met een rechtsbijstandverzekering bedrogen uitkomen.

Grootschalig gesjoemel o.a. met stiekeme, schrijnend lage, fixed fee

Aan de hand van bandopnames en contracten werd aangetoond dat buiten medeweten van de verzekerde ‘stiekeme’ fixed fee afspraken worden gemaakt en zaken zelfs worden doorverhandeld. De fixed fee bedragen zijn dusdanig laag (enkele honderden euro’s) dat uitgesloten lijkt dat adequate rechtsbijstand kan worden verleend. Ook wordt met de fixed fee de dekking op grove wijze in het nadeel van de consument beperkt. De consument komt hierdoor bedrogen uit.

Uitzending van (met name) 4 maart 2019 gemist? Lees dan de publicatie met de link naar de TV-uitzending. Klik dan hier!

Visie Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen

Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen heeft bevestigd dat de consument niet geholpen wordt met dit soort praktijken.

Verbond van verzekeraars weet zich geen raad met grootschalige dubieuze praktijken

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, liet na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 zonder onderbouwing en zonder motivering weten dat het Verbond zich “niet breed herkent in de praktijken” en deze zouden “niet representatief” zijn.

Al tientallen jaren grootschalige gesjoemel met rechtsbijstandverzekeringen

Na de uitzending en ook voorafgaande aan de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 kwamen bij Orange Legal evenwel talloze reacties binnen vanuit de rechtsbijstandverzekeringsbranche en erbuiten alsmede nieuwe informatie via -anonieme- bronnen waaruit blijkt dat er op zéér grote schaal al tientallen jaren dubieuze praktijken bestaan bij de rechtsbijstandverzekeraars met stiekeme schrijnend lage fixed fee tarieven.

Steun rechtsbijstandverzekeraars vanuit eigen netwerk lijkt wankel

Het lijkt erop dat de jarenlang genoten steun van de rechtsbijstandverzekeringsbranche vanuit het eigen netwerk voor voortzetting van de dubieuze activiteiten niet meer vanzelfsprekend is.

Uit de reacties van diverse Klokkenluiders afkomstig van de rechtsbijstandverzekeringsbranche blijkt bovendien dat ook het uitvoerende personeel er schoon genoeg van heeft. “Hier kan ik niet achter staan!” is een door hen veelgehoorde reactie.

Inmiddels is een nieuwe post met -schokkende- onthullingen verschenen, met als titel: ‘Rechtsbijstandverzekering kansovereenkomst of Pyramidespel?’. Om deze post te lezen, klik dan hier!

Verbond van verzekeraars roept rechtsbijstandverzekeraars op tot onderzoek uitbesteding

Vrijwel direkt na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 heeft het Verbond van Verzekeraars de rechtsbijstandverzekeraars opgeroepen tot onderzoek naar uitbesteding.

Ter onderbouwing wordt verwezen naar onderstaande link naar de publicatie van het Verbond. Klik daarvoor hier!

Resultaten van onderzoek rechtsbijstandverzekeraars blijven uit

Omdat de resultaten van onderzoek ruim drie maanden (!) na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 nog steeds niet openbaar waren gemaakt, heeft Orange Legal contact opgenomen met het Verbond en om de stand van zaken gevraagd.

Daarbij moet worden bedacht dat de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen verzekerden gemiddeld maar ca. 5,5 uur spenderen om het dossier “af te wikkelen”.

Daarentegen procederen de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen belangen naar hartelust tot en met het Europese Hof van Justitie en lappen zij o.a. jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, diverse Gerechtshoven en rechtbanken structureel aan hun laars.

Voor een toegezegd onderzoek nemen de verzekeraars maanden de tijd en dan blijkt uiteindelijk dat er nog steeds niets van terecht is gekomen…

Ter illustratie wordt verwezen naar onderstaande recente correspondentie d.d. 6 juni 2019:

Geachte heer Weurding,

Kunt u mij de stand van zaken geven i.v.m. het onderzoek uitbesteding.

Graag verneem ik, bij voorkeur deze week, wanneer het onderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Ik hoor graag.

MVG

Floris Zwartkruis

Het Verbond van Verzekeraars heeft daar als volgt op gereageerd:

Geachte heer Zwartkruis,

Dit traject is nog gaande.

De uitkomsten zullen wij tzt communiceren via daartoe geëigende kanalen.

Met vriendelijke groet

Richard Weurding

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Cruciale fouten Nederlandse Openbaar Ministerie in 2019.

We zijn nog in de eerste helft van 2019 en het Openbaar Ministerie heeft nu al tenminste twee keer cruciale en uiterst zorgwekkende fouten (lees: blunders, ‘crucial mistakes’) begaan waarmee in de samenleving nodeloos grote ophef en onrust is ontstaan.

Het gaat om deze cruciale fouten/misstanden:

 1. Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie voor een “besparende” ‘samenwerking’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven.
 2. ‘Oorlog’ tussen Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam

Ad 1.Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie ontvouwde recent plotseling het merkwaardige nieuwe voornemen om ‘samen te werken’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven. Het betreft de verwezenlijking van de ultieme droom van witteboorden criminelen van een “samenwerking met het Nederlandse Openbaar Ministerie:  géén (serieuze) bestrijding van witteboorden criminaliteit, maar ‘samenwerking’ met witteboorden criminelen.

Volgens het Openbaar Ministerie zou hiermee kunnen worden “bespaard” en de FIOD is dan uiteindelijk overbodig, aldus het Openbaar Ministerie.

In binnen -en buitenland is geschokt gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM

In binnen- en buitenland is geschokt en met verbijstering gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM. Ook zijn er zorgen over de door het OM in acht te nemen ‘integriteit’, de inconsistentie in het uit te voeren beleid en het niet in acht nemen van elementaire strafrecht- beginselen.

Interessant is ook de reactie van Glenn Thodé,  rector van de Universiteit van Aruba:

Het ‘nemo tenetur’-beginsel

   ‘Voor verdachten geldt in het strafrecht het ‘nemo tenetur seipsum accusare’ beginsel. Ik ben benieuwd hoe dit in verhouding staat met dit idee of voornemen van het OM. Dit beginsel geldt als een van de waarborgen voor de integriteit van het strafvorderlijk onderzoek en proces.

‘Verkennend onderzoek’ naar ommezwaai Openbaar Ministerie

Orange Legal deed recent ‘verkennend onderzoek’ naar de plotselinge, merkwaardige ommezwaai van het Openbaar Ministerie in de aanpak c.q. bestrijding van witteboorden criminaliteit.

Jaarbericht OM 2013 met vooruitblik tot en met 2020

Daarbij werd o.a. gestuit op het jaarbericht 2013 van het Openbaar Ministerie waarbij door het Openbaar Ministerie vooruitgeblikt werd tot en met 2020.

Uit het voormeld genoemde jaarbericht 2013 blijkt o.a. dat het Openbaar Ministerie erkend heeft dat zij, mede dankzij de inzet van de FIOD (the Dutch Anti-Fraud agency) ‘uitstekende resultaten’ had behaald. Ook heeft het Openbaar Ministerie blijkens het jaarbericht van 2013 ondubbelzinnig erkend dat o.a. de FIOD als vanzelfsprekend (‘uiteraard’) betrokken dient te worden. Ter onderbouwing wordt hieronder geciteerd uit enkele passages van het jaarbericht 2013:

(…)

Het OM heeft in 2013 uitstekende resultaten geboekt.’

(…)

‘Ondermijning Georganiseerde misdaad, terrorisme en financieel-economische criminaliteit vormen een serieuze bedreiging voor de samenleving. Een bedreiging voor de integriteit van de samenleving, voor de vitale infrastructuur en belangrijke economische sectoren en voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.’

(…)

‘Bij de aanpak van deze zware criminelen gaat het er niet alleen om de boeven te vangen, maar ook de criminele activiteiten te verstoren, barrières op te werpen om criminaliteit onmogelijk te maken en in te dammen.

(…) ‘Bij de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden werkt het OM ‘uiteraard’ samen met de politie en bijzondere opsporingsdiensten (denk aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD) en de KMar.’

(…)                     

Doel is de criminele samenwerkingsverbanden zo gevoelig mogelijk te treffen, door opsporing en vervolging van de belangrijkste personen daarin. Dat kunnen beroepscriminelen of hoofddaders zelf zijn, en facilitators die hun diensten of expertise leveren, zoals accountants, makelaars, belastingadviseurs, autoverhuurbedrijven, producenten van synthetische drugs en providers.

Bron: OM.nl

SP Tweede Kamerlid Van Nispen over ‘white collar crime’/‘witteboorden criminaliteit’: slecht voor de rechtspraak

SP-Kamerlid Michiel van Nispen merkt ten aanzien van de evident zwakke aanpak van witteboorden criminaliteit en klassenjustitie op:

‘Terwijl we weten dat grote bedrijven en witte boordencriminelen hun strafvervolging wegens fraude kunnen afkopen, worden veel gewone mensen hard, snel én onzorgvuldig aangepakt. Dat is gewoon klassenjustitie en dat is slecht voor het vertrouwen van mensen in de rechtspraak.’

Bron: SP.nl

Zie ook https://www.sp.nl/nieuws/2019/04/klassenjustitie-door-straffabriek-openbaar-ministerie

Ad 2. Oorlog tussen Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe

Eerder dit jaar kopte de Telegraaf over de ontstane (complete) ‘oorlog’ tussen het Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie had in een zaak over vermogensbeheer met veel machtsvertoon beslag laten leggen op o.a. correspondentie van Stibbe.

Nadien bleek dat het Openbaar Ministerie zich gebaseerd had op een vervalste (!)  brief van de Amerikaanse Federale Belastingdienst IRS waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden. De frauduleuze handelingen konden derhalve helemaal niet worden gebaseerd op de brief van IRS.

Daarop heeft Stibbe -met succes- beslag laten leggen op correspondentie bij het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en FIOD, op straffe van verbeurte van een dwangsom tot een maximum van één miljoen euro (!).

De navolgende citaten zijn afkomstig van het artikel uit de Telegraaf met als titel: ‘OM zelf met billen bloot’:

‘OM zelf met billen bloot’:

Amsterdam – Het is compleet oorlog tussen het Openbaar Ministerie en het chique Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe in het onderzoek naar Box Consultants, een vermogensbeheerder voor ultrarijken. De advocaten van Box hebben de rollen omgedraaid en laten beslag leggen op honderden gevoelige documenten die momenteel in bezit zijn bij het OM, opsporingsdienst FIOD en Belastingdienst. Daarmee slaan ze een juridische slag die in Nederland nog niet eerder vertoond is.

De actie is aangekomen als een mokerslag bij het OM, dat gewend is dagelijks beslag te leggen bij verdachten maar daar zelf nooit mee te maken krijgt. De rechtbank in Den Bosch heeft het advocatenkantoor niet alleen toestemming verleend tot het leggen van beslagen bij het OM, FIOD en de fiscus, maar verbindt daar ook nog een boete van een miljoen euro aan indien de overheid niet voldoet aan de gestelde eisen. Zo moeten de stukken uiterlijk eind deze maand uitgeleverd worden. Daarnaast zullen binnenkort officieren van justitie, belastingambtenaren en FIOD-rechercheurs onder ede gehoord worden.

De zaak draait om het strafrechtelijk onderzoek naar Box Consultants, de Brabantse vermogensbeheerder die belegt met miljarden euro’s aan spaargeld van ultrarijke Nederlanders. Zo beheert Box de vermogens van enkele leden van het Koninklijk Huis, waaronder de prinsessen Christina, Irene en Margriet. Daarnaast staan op hun klantenlijst kinderen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms en een groot aantal andere vermogende Nederlanders.

Opsporingsdienst FIOD doet al zes jaar onderzoek naar Box en de voormalige directeur van de vermogensbeheerder wegens vermoedens van fraude. Er zou acht miljoen euro van klanten zijn verduisterd. Aanleiding voor het FIOD-onderzoek was een zogenaamde brief van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS, waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden.

Correspondentie

De opsporingsdienst zette daarop alle mogelijke opsporingsmiddelen in tegen Box en legde ook beslag op correspondentie van Stibbe en op een accountantsonderzoek dat de advocaten hadden laten uitvoeren. Al deze documenten vallen onder het beroepsgeheim van advocaten en mogen niet door justitie gebruikt worden. Inmiddels is bovendien vast komen te staan dat de IRS-brief een vervalsing was, vol onjuiste beschuldigingen en gemaakt door een boze ex-werknemer van Box.

Bron: Telegraaf.nl

Het Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe hebben laten weten geen mededelingen te doen zolang de zaak onder de rechter is. Echter, het Openbaar Ministerie kan zich later gezien de ontstane maatschappelijke ophef en onrust natuurlijk niet blijvend verschuilen achter een ‘geheime deal’. Het Openbaar Ministerie zal later volstrekt transparant moeten zijn over wat er gebeurd is, temeer daar het optreden van het Openbaar Ministerie tot maatschappelijke ophef en onrust heeft geleid.

Tot slot: het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’

Het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’ kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht.

Lees daarom ook deze post over ‘integriteit en rechtsstaat’en deel hem gerust: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6541894449033687040

Deze post is gepubliceerd op de website van Orange Legal. Zie www.orangelegal.nl

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Integriteit en rechtsstaat

Zeg dan JA:

1.Zeg dan ja voor herstel van de democratie!

2.Zeg dan ja voor de rechtsstaat!

3. Zeg dan ja voor respect voor de grondrechten!

4.Zeg dan ja voor respect voor Nederland!

5.Zeg dan ja voor ‘genoeg is genoeg’

Zeg dan NEE:

6.Zeg dan nee tegen corrupte corpocratie

7.Zeg dan nee tegen legalisering van corruptie.

8. Zeg dan nee tegen voorgenomen dubieuze samenwerkingen van Openbaar Ministerie met van fraude en corruptie verdachte bedrijven

9.Zeg dan nee tegen dubieuze samenwerkingen van de rechtspraak met rechtsbijstandverzekeraars (fake “instituten”)

10.Zeg dan nee tegen dubieuze verzekeraars-experimentrechters


De spannende “trektocht” van Sander D., Henkie & Henny

Column Floris Zwartkruis

“Middenin het bos gaan de blinddoeken af bij Henkie en Henny”

Middenin het bos gaan de blinddoeken af bij Henkie en Henny.

“Een dropping”

Een “dropping” heet dat, zegt Sander D. Het leiderschap van de dropping heb ik geleerd bij de padvinderij, voegt Sander D trots eraan toe. Daar heb ik mijn carrière als “hard core- jurist” een stevige boost gegeven.

Daar heb ik ook Mark Rutte en de Opperhopman van de NOvA leren kennen: Bernard de Leest. Dat is nu een “SDU-vrindje” van me, zegt Sander D.

“Te gek! Dat kunnen ze bij de rechtsbijstandverzekeraars wel gebruiken zo’n “specialist” zegt Henkie vol lof.

“Sander D. ik zal wel een goed woordje voor je doen bij de NOvA en SDU”, zegt Henkie.

Stevig in het zadel

Nou, Sander D. erg fijn, jij spreekt onze taal. We gaan voor jou regelen dat jij stevig in het zadel, subsidiair stevig op de schoot, bij Achmea komt te zitten.

“Maarre mondje dicht hè, want we zitten met “de belangen”, als jullie begrijpen wat ik bedoel…

De ouwe jongens knikken braaf en maken met handen de bevestiging in een beweging voor hun mond: “wij zeggen niets”.

De beloofde trektocht naar de ‘mediterranean sea’

“Allemaal leuk en aardig Sander D. maar we zouden toch naar een tropische bestemming gaan, een trektocht naar de ‘mediterranean sea’?” zegt Henkie met duidelijk teleurstelling in zijn stem te horen.

“Ik heb een beetje gejokkebrokt!” zegt Sander D.

“Ik heb een beetje gejokkebrokt”, zegt Sander D. Maar, zegt Sander D., “laat je verrassen”. In het leven weet je nooit hoe het eindigt. Ik had ook nooit durven dromen dat ik CEO van Achmea zou worden: en kijk mij nu eens daar ‘staan’. Ok, ok, ok…kijk mij daar nu eens ‘zitten’ op de schoot van de zware jongens van Achmea. Ik mag niet klagen, zegt Sander D. Ik zit er iedere dag lekker warm en knus, telkens weer op een andere schoot. Die jongens bij Achmea weten wel van wanten en hoe ze zoete broodjes moeten bakken. Ik voel mij elke dag weer gevleid bij Achmea. “Daar kunnen wij nog wat van leren”, zegt Sander D.

Zoete broodjes en krentenbrood

“Over zoete broodjes gesproken we gaan zo lekker lunchen. Ik weet dat jullie dol zijn op krentenbrood. Dus dat belooft een lekkere lunch te worden”, zegt Sander D.

Niet dat gewone krentenbrood natuurlijk, maar het authentieke “ouwe jongens-krentenbrood” van weleer.

Henkie neemt het woord over van Sander D. “Sander D. je weet dat in de rechtsbijstandsverzekeringsbranche het vol met geheimen zit he. Maar ik wil je toch alvast een geheimpje verklappen over dat krentenbrood. Zit daar ook al een geheim aan?, vraagt Sander D. zich hardop af.

“Wist jij dat het van de warme bakker komt?” vraagt Henkie aan Sander D.  

Sander D. denkt lang na en wil antwoorden met een intelligente tegenvraag: Hoe kan dat nou? Hier in het bos heb je toch helemaal geen winkels of een bakkerij zitten? Nee Sander D. Je begrijpt me helemaal verkeerd, zegt Henkie. Ik heb het over Frits. Frits Bakker! Frits is een vrindje van mij, een “ouwe jongens krentenbrood”-vrindje. Frits is een hele warme persoonlijkheid. Hij “jokkebrokt” een beetje. Net als jij Sander D.! In ons ouwe jongens krentenbroodnetwerk is jokkebrokken gewoon hetzelfde als sjoemelen of gewoon frauderen of gewoon corrumperen. Niets mis mee! Geen erge dingen natuurlijk en uitsluitend in het belang van Nederland, de consument en de belastingbetaler. Als “hard core-jurist” en met een uitgekiende kennis van de juridische branche, kies ik mijn woorden altijd zeer zorgvuldig, zegt Sander D.

“Niemand maakt ons wat!”

Om in verzekeringstermen te spreken: we zijn gedekt door het hele malafide “ouwe jongens krentenbrood”- netwerk: niemand maakt ons wat: de top van het Openbaar Ministerie durft niks te beginnen, AFM, ACM en DNB zijn zo mak als een lammetje en omarmen de strategie van de verwaarlozing. Zij praten onze ouwe jongens-taal, weet Henkie. Op mij kun je ook rekenen zegt Henkie.

Je moet het sjoemelen natuurlijk niet zo open en bloot doen. Ja, dan vraag je om ellende. Wij komen gewoon af en toe bijeen in het bos. Af en toe gaan we met de rechtsbijstandverzekeraars op spannende “trektocht!”. Dat is erg leerzaam en goed voor de “eendracht”, zegt Sander D.

Je zou eens een keertje met Chris v. D. moeten babbelen die weet wel hoe je iedereen met handboeien op zak onder de duim moet houden. Sinds ik bevrind ben met Chris v. D. voelt de warme schoot bij Achmea als een warm stevig zadel, iedere keer weer!. Het is echt een verademing, zegt Sander D.

‘En daar kunnen wij dan weer een hoop van leren!’

Henkie neemt snel weer het woord.

“Maar je hebt ons waarschijnlijk niet voor niets op trektocht diep in het bos genomen.”, zegt Henkie.

Sander D. zegt dan ferm: “Klopt!” ‘Ik wil graag eerst naar “een speciale ontmoetingsplek” dan naar “het kasteel” en dan naar een verrassingsplek als dank voor jullie eendracht’. Daar kunnen wij dan weer een hoop van leren, vervolgt Sander D.

Sander D. blinddoekt de jongens opnieuw. Als een mol weet Sander D. alle paadjes in Nederland goed te vinden. Dus ook in het bos.

Sander D. brengt de beide jongens naar een ‘speciale ontmoetingsplek’.

“Normaal gesproken heb ik bij een spannende trektocht niet alleen mijn blinddoeken bij mij, maar ook handboeien.”

“Normaal gesproken heb ik bij een spannende trektocht niet alleen mijn blinddoek bij mij, maar ook handboeien. Sinds Erik aan de macht is bij de Nationale Politie en hij stevig, -zeg maar gerust muurvast- in het zadel zit, durf ik die handboeien niet meer mee te nemen.”

Ook het nieuwe spel “Boef” van de Nationale Politie hebben we zekerheidshalve maar weggegooid.

“Het enige leuke spel dat we hier graag spelen is het “pyramidespel”, zegt Sander D.

Het enige leuke spel dat we hier graag spelen is het “pyramidespel”, zegt Sander D.

Uiteindelijk mogen de blinddoeken af nadat de jongens aangeven dat zij hartelijk ontvangen zijn op de ontmoetingsplek van het ouwe jongenskrentenbrood netwerk.

Het lijkt wel “een hol” zegt Henkie. Dat klopt zegt Sander D. Dat is het ook. We noemen dit hol hier een zogenaamd “rovershol”. Daar worden lastige verzekerden die het bos zijn ingestuurd heen gestuurd of overgeheveld en, afhankelijk van de willekeurszin van de verzekeraar, wordt de verzekerde hier “kaal geplukt”.

“En ook daar kunnen wij dan weer een hoop van leren, zegt Sander D.”

“En daar plukken wij dan weer de vruchten van. En ook daar kunnen wij dan weer een hoop van leren ,zegt Sander D.”

“Henkie ga jij maar eens goed diep in het hol kijken”, zegt Sander D.

Henkie is helemaal in zijn nopjes van wat hij allemaal te leren krijgt van Sander D en voelt zich helemaal gevleid en aangenaam verrast van wat hij daar in het hol te zien krijgt:

De hele VIP van de top van het ouwe jongenskrentenbrood heeft plaats genomen in het hol. Ook Henkie, Henny en Sander nemen plaats. Het is een druk gezelschap met ook aardig wat notabelen.

Een aantal zijn verstopt in een hoekje, maar Henkie kan nog net goed zien dat naast de top van de verzekeraars, USG Legal, een aantal prominente notabelen, de top van SDU is zeer goed vertegenwoordigd, een paar (voormalige?) medewerkers van de Hoge Raad, waaronder de ex Advocaat-Generaal Johan Spier, een rechter van de rechtbank Noord-Nederland en wat andere rechters met wie hij weer bevrind is, de top van de Duthler Academy met enkele trouwe deelnemers, Pascal Besselink als beste twitteraar van Nederland en de doorgeleider van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, met zijn vrindjes Barend Barentsen en Steven Jellinghaus.

Zelfs de startups “Eerlijk met Recht” en “Hello Law” hebben een warm plekje in het hol gevonden.

“Wat ontzettend leuk!” zeggen Henkie en Henny bijna simultaan. De tranen van geluk biggelen over de wangen van de jongens.

Sander D. neemt het woord. “Geacht gezelschap, geachte vrindjes van het ouwe jongenskrentenbrood netwerk, ons geluk kan vandaag niet op. We hebben er weer twee frisse knapen bij: Henkie en Henny.

“Even een korte introductie mijn waarde vrindjes”, vervolgt Sander D. “Henkie houdt van spannende trektochten.  Henny op zijn beurt is natuurlijk niet zijn echte naam. Dat is een geheime naam. In het Zuiden heeft iedereen met carnaval een aantal namen. Nou, Etienne van Bladel heet dan “Henny”.

Henny legt stamelend uit: “ja, hier ben ik ook niet blij mee natuurlijk, maar iemand zei dat ik in mijn studio in mijn kasteel zoveel prijzen weggeef aan het “ouwe jongenskrentenbrood”-netwerk, dat ze mij met carnaval Henny van “Henny Huisman” noemen.

Henny voelt zich ongemakkelijk en wil weg uit het hol.

Henny en Sander D. nemen afscheid van het gezelschap.

Henny vraagt aan Sander D. of hij nog een klein glaasje “au chateau” wil komen drinken. Daar zegt Sander D. geen “Nee” tegen.

“Ik ben verdwaald net als die verzekerde”

Henny zegt: “Ik weet de weg niet meer. Ik ben verdwaald net als die verzekerde klaarblijkelijk want die was ook in geen velden of wegen te bekennen.”

Sander D. stelt Henny gerust: “Geen zorgen ik heb bij de padvinderij methodes ontwikkeld om de weg terug te kunnen vinden in dit soort schrijnende situaties. Kijk, dit is een zogenaamde wichelroede. Op de schoot van Achmea heb ik daar flink mee geoefend. Hij begint nu al te wiebelen zegt Sander D. Sander D is helemaal in zijn nopjes.

In de verte zien Sander D. en Henny het kasteel, of beter gezegd “le chateau” van Henny liggen. De ophaalbrug leidt al snel naar de vertrekken.

“Laat Henkie maar zijn pleziertjes op de ontmoetingsplek in het bos hebben, ik weet wel beter”, zegt Henny. Henny laat Sander D. trots de studio zien en een heel harem aan mooie schoonheden die ieder moment gereed kunnen zijn voor een fotoshoot of voor een interview van zijn bladen verwelkomen de jongens.

In een van de andere vertrekken klinkt er muziek: iets van de Vengaboys. Die muziek heeft Henny wat aangepast voor leuke gelegenheden: “Boom, boom, boom I want you in my Studio Room”, klinkt het luid en duidelijk.

In weer een ander vertrek staan wel 500 bokalen opgesteld voor beste topadvocaat van Nederland in de categorie “hot” etc. etc..

En die kleine bokaal dan? vraagt Sander D. “Die is voor Bo-tje”, zegt Henny. Ja, DAS-onderzoeker Bo Holthinrichs. Die hebben we even tijdelijk “overgeheveld” naar Kifid. Hij is daar nu secretaris en helemaal in zijn element. Hij weet heel veel af van de vrije advocaatkeuze. En net als Pascal Besselink is hij Cum Fraude gecertificeerd, echt heel erg goed.”

“Cum fraude?” Zegt Sander D. “Oh ik vergis mij, ik haal die twee dingen altijd door elkaar”, zegt Henny. Ik bedoel Cum Laude. Besselink en Holthinrichs zijn cum laude beoordeeld. Dus dat is allemaal goed voor mekaar zo.

“Dan breekt het moment aan voor de verrassing”.

Dan breekt het moment aan voor de verrassing.

Sander D. zegt. “Laten we nog heel even terug gaan naar het hol want ik heb iets heel speciaals in petto.” We zijn in de rechtsbijstandverzekeringsbranche toe aan “groei” want er is de laatste tijd wel een afname te bespeuren in nieuwe klanten. Heel erg jammer, er komen nauwelijks nieuwe klanten bij.

Bij het hol aangekomen spreekt Sander D. het gezelschap opnieuw toe.

“Ook in Spanje/ España valt er nog veel te plukken en te sjoemelen”

“Mijn waarde vrindjes, het was weer ontzettend leerzaam. Maar er is nog meer te leren.”

“Ook in Spanje”, vervolgt Sander D.

In Spanje valt er nog zeer veel te plukken en te sjoemelen.

Wisten jullie bijvoorbeeld dat er in Spanje ook nog een ARAG  España en DAS España zijn?.

Een heel land om te besjoemelen!, zegt Sander D.

Volgende trektocht: Ibiza!

“Laten we in het geheim bijeen komen. Ik heb een reisbureau gevonden die een leuke aanbieding heeft met “Venga Airways”. We are going to Ibiza!”

Rechtsbijstandverzekering: Kansovereenkomst of Pyramidespel?

Orange Legal heeft inzage gekregen in diverse nieuwe documenten uit -anonieme- bronnen over de rechtsbijstandverzekering.

De inzage bevestigt dat er al vele jaren sprake is van ernstige misstanden omtrent de rechtsbijstandverzekering: branche breed. De consument moet tegen de grote risico’s en bezwaren van de rechtsbijstandverzekering worden gewaarschuwd c.q. beschermd. Dit behoort o.a. de belangrijke taak van de minister voor rechtsbescherming te zijn. Deze taak is ondanks de vele signalen en waarschuwingen uit de juridische branche, ernstig en structureel verwaarloosd.

De documenten waarvan inzage is geweest leggen de werkwijze van de rechtsbijstandverzekeringsbranche en haar netwerk grotendeels bloot.

Uit o.a. de inzage van de documenten is gebleken dat de wildgroei aan dubieuze, lage fixed fee bedragen al veel langer bestaat én ‘branche breed’ leeft. De branche probeert dit nog zo goed als het kan, te verhullen. Dit wringt met ethiek.

Onder meer via de inzage wordt bevestigd dat de ‘vrije advocaatkeuze’ op grove wijze wordt ondermijnd, waardoor de consument ernstig gedupeerd werd c.q. wordt. Over de manier waarop o.a. met de vrije advocaatkeuze werd c.q. wordt omgesprongen komt in een later stadium nog een (vervolg-) publicatie.

SRK Rechtsbijstand

Op een van de omvangrijke documenten (tientallen pagina’s groot plus bijlagen etc.) is het logo van ‘SRK Rechtsbijstand’ vermeld. Het document is zeer gedetailleerd en bevat updates over de periode 2005-2007.

SRK Rechtsbijstand is zelf geen rechtsbijstandverzekeraar, maar voert de rechtsbijstandverzekering namens diverse rechtsbijstandverzekeraars uit.

UJG/USG Legal

Een van de partijen die in het document in het kader van een ‘fixed fee’- samenwerking met SRK veelvuldig terugkeert is de Utrechtse Juristen Groep  (thans: USG Legal)

Tarieven

Uit inzage van het document met SRK-logo blijkt o.a. dat de volgende fixed fee tarieven in het document zijn vermeld:

Tarieven advocatennetwerk  De tarieven zijn:  1 € 265,-  A. Pro forma  zitting (Wet Boeten)  B. Civiele partijstelling  C. Terugvorderingprocedures  D. Strafrecht: Wet Mulder  E. Familierechtelijke zaken , zoals Curatele, Adoptie, Onder bewindstelling, naamswijziging (niet op tegenspraak)  2 € 370,-  A. Aanvraag Faillissement  B. Geschillenregeling/Second opinion (Indien gevolgd door een inhoudelijke       procedure dan wordt dit omgezet in een fixed fee uitbesteding waarop deze € 370,-       in mindering wordt gebracht.)  3 € 475,-  A. Strafrecht bij kantonrechter in eerste aanleg  B. Strafrecht bij hoger beroep bij rechtbank  4 € 580,-  A. Strafrecht: bij politierechter  B. Strafrecht bij hoger beroep bij gerechtshof  5 € 735,-  A. Strafrecht bij meervoudige kamer  B. Strafrecht bij hoger beroep als in eerste aanleg behandeld door meervoudige kamer  6 € 840,-   Strafrecht bij dood door schuld 7 Cassatie zie Den Haag (XXXXXX Advocaten) € 200 excl. verschotten, kantoorkosten en BTW  8 € 1.260,-  Arbeidsrecht (maagdelijk)  9 € 1.575,- 

Alle overige rechtsgebieden nog niet door opdrachtgever behandeld (maagdelijk)  10 € 1.680  A. Ambtenarenrecht nog niet door opdrachtgever behandeld (maagdelijk)  B. Bestuursrecht  (maagdelijk)  11 € 2.100  Alle niet specifiek hier boven genoemde rechtsgebieden door opdrachtgever behandeld (niet-maagdelijk)  (alle bedragen zijn exclusief BTW maar inclusief kantoorkosten) (…)

Schrijnend lage fixed fee bedragen

Op basis van de in het document genoemde bedragen in de periode 2005-2007 gaat het derhalve om schrijnend lage fixed fee bedragen in de range van enkele honderden euro’s (!) tot een sporadische uitschieter boven de € 2.000 euro.

Geheime karakter fixed fee?

In het document was daarover te lezen:

(…)’Geen mededeling over de tariefafspraak naar cliënt doen  Op zichzelf is het geen geheim dat wij tariefafspraken hebben maar onze netwerkkantoren hebben liever niet dat wij hiermee naar cliënt te koop lopen. Zij zijn bang dat hiermee hun gangbare tariefstructuur wordt ondermijnd. Dus geen kopie van de inschakelingsbrief aan de advocaat naar cliënt sturen. ‘ (…)

Hooguit een klein beetje geheim dan

Uit de voormelde citaten verkregen via inzage in het document, blijkt dat in het document is neergelegd dat de tarieven niet geheim zijn en dat de instructie is om géén kopie van de inschakelingsbrief aan de advocaat naar de cliënt te sturen (!).

Dus toch wel een klein beetje geheim, maar niet echt natuurlijk, maar min of meer een klein beetje geheim, uitsluitend richting de verzekerden?…Die mogen helemaal niets weten!!…

“Overhevelen van zaken”: de belangen van de consument gezien als ‘verhuisdoos’

Inzage is ook geweest in o.a. de instructies, werkwijzen, cursussen gerelateerd aan de ‘vrije advocaatkeuze’, de manier waarop met de belangen van de consument wordt omgesprongen, netwerkkantoren, notities etc. etc.

De consument wordt blijkens o.a. de hieronder opgenomen citaten klaarblijkelijk meer gezien als een “probleem” dat moet worden opgelost met ‘overhevelingen’ etc. in plaats van iemand met een probleem die adequate en zorgvuldige, professionele rechtsbijstand nodig heeft en daarvoor ook volwaardige premie betaald heeft:

(…) ‘Alle zaken moeten gewoon naar het kantoor dat voor dat arrondissement op de lijst staat. Hevelt een kantoor daarna zelf en in overleg met de klant de zaak over naar een nevenvestiging, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen.

(…)Wie behandelt  Elk kantoor heeft een aanspreekpunt dat intern de verdeling van de zaken regelt. Dit brengt met zich mee dat de behandelend advocaat in veel gevallen juist niet het aanspreekpunt is. Houd hier rekening mee naar cliënt. Zeg alleen dat het kantoor ….. de zaak gaat behandelen en dat de behandelend advocaat na ontvangst van het dossier zelf contact met cliënt zal opnemen. Met inachtneming van de vrije advocatenkeus van de verzekerde bepaalt het kantoor wie de behandelend advocaat wordt. (…)

Conclusie/slot

Binnen de juridische branche weet eigenlijk iedereen het al: het (Pyramide-) spel van de rechtsbijstandverzekering lijkt in huidige en verleden vorm te zijn uitgespeeld.

Het is al lang en breed duidelijk: dit wordt niet de oplossing voor Nederland.

De minister voor rechtsbescherming, de heer Dekker, wil klaarblijkelijk onder geen beding verantwoordelijkheid nemen. Dekker wil zijn plannen voor herziening van de rechtsbijstand doorzetten en wil van geen wijken weten.

Hoe lang moet dit nog doorgaan? Dit schaadt het vertrouwen in de rechtsstaat en het aanzien van Nederland als rechtsstaat in het buitenland. Het is een schande voor Nederland!

Hoor- en wederhoor/ de reacties van SRK en het Verbond van Verzekeraars

In het kader van hoor-en wederhoor is SRK per e-mail/brief d.d. 20 mei 2019 om een aanvullende reactie gevraagd.

Aan SRK werden bovendien op 20 februari 2019 al ca. 30 vragen ter beantwoording voorgelegd. Een aantal vragen hadden betrekking op ‘fixed fee’. SRK weigerde transparant te zijn, ook en vooral ten aanzien van de fixed fee. SRK had per e-mail d.d. 8 maart 2019 bericht dat die informatie als “concurrentiegevoelig”, althans “bedrijfsvertrouwelijk” dient te worden beschouwd:

E-mail SRK d.d. 8 maart 2019:

(…)’Voor de antwoorden op uw vragen die louter betrekking hebben op SRK verwijs ik u naar onze website. Op onze site treft u bijvoorbeeld onze jaarverslagen.

Andere specifieke op SRK en haar bedrijfsvoering betrekking hebbende informatie beschouwt SRK als concurrentiegevoelig of anderszins bedrijfsvertrouwelijk.’

Per e-mail d.d. 20 mei 2019 werd SRK opnieuw gevraagd om transparant te zijn in het geven van duidelijkheid over de fixed fee.

                                  Brief Orange Legal d.d. 20 mei 2019:

(…) ‘Is SRK bereid om in het kader van transparantie de bedragen van fixed fee de juistheid van de genoemde bedragen over de periode 2005-2007 te bevestigen en duidelijkheid te geven in hoeverre die bedragen afwijken van de actuele fixed fee bedragen (2019)?’

SRK heeft heeft vervolgens per e-mail d.d. 20 mei 2019 als volgt gereageerd:

E-mail SRK 20 mei 2019:

‘Geachte heer Zwartkruis,

Mede op verzoek van Peter Leermakers bevestig ik u de ontvangst van uw e-mail van 20 mei 2019.

Wij hebben niets aan onze eerdere reactie op uw verzoek van 20 februari toe te voegen.

Onder voorbehoud van rechten.’

Fred Schalker, advocaat Legal Counsel

Uiteraard is ook de directeur van het Verbond van Verzekeraars, de heer Richard Weurding, om een reactie gevraagd en daarop is door de heer Weurding als volgt gereageerd:

                            E-mail Verbond van Verzekeraars d.d. 21 mei 2019

Geachte heer Zwartkruis,

Dank voor uw mail. Ik stel het op prijs dat u mij op de hoogte houdt van publicaties rondom de rechtsbijstandverzekering.

Ik heb uw document bekeken en beoordeel dit in eerste instantie als een zaak tussen SRK en u. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen met interesse.

Zoals ik ook in de studio van Radar heb aangegeven, kan het voorkomen dat een zaak door een rechtsbijstandverzekeraar wordt uitbesteed omdat er bijvoorbeeld specifieke expertise nodig is of door een grote piek van zaken op een bepaald rechtsgebied. Verzekeraars werken hiervoor vaak samen met netwerkkantoren waarmee vaste tarieven zijn afgesproken.

Het netwerkkantoor dient te voldoen aan dezelfde kwaliteitsstandaarden van de rechtsbijstandverzekeraar en de klant moet over de uitbesteding worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

Mr. R. Weurding

Algemeen directeur

Verbond van Verzekeraars

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Orange Legal kaart opnieuw rechtsbijstandverzekeringen aan in uitzendingen RADAR d.d. 4 maart en 25 maart 2019

Op 4 maart 2019 zijn de rechtsbijstandverzekeraars voor de zoveelste keer door de mand gevallen.

Radar ontmaskert dubieuze praktijken van de verzekeraars

RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met een rechtsbijstandverzekering bedrogen uitkomen.

Aan de hand van bandopnames en contracten werd aangetoond dat buiten medeweten van de verzekerde ‘stiekeme’ fixed fee afspraken worden gemaakt en zaken zelfs worden doorverhandeld. De fixed fee bedragen zijn dusdanig laag (enkele honderden euro’s) dat uitgesloten lijkt dat adequate rechtsbijstand kan worden verleend. Ook wordt met de fixed fee de dekking op grove wijze in het nadeel van de consument beperkt.

Visie Tweede Kamerlid Van Nispen

Tweede Kamerlid Van Nispen meent dat de consument niet geholpen wordt met dit soort praktijken.

Verbond van verzekeraars

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars liet weten dat het Verbond zich “niet breed herkent in de praktijken” en deze zouden “niet representatief” zijn. Maar waarom het Verbond zich niet zou herkennen en waarom deze niet representatief zouden zijn, werd niet toegelicht.

Géén transparantie over fixed fee

De consument zou volgens Weurding zelf kunnen verzoeken aan de verzekeraar om duidelijkheid te krijgen over de fixed fee bedragen. De verzekeraars moeten dan vervolgens transparant hierover zijn, aldus Weurding.

Waarom de fixed fee bedragen en praktijken niet in de Verzekeringsovereenkomst en de Polisvoorwaarden staan, werd niet duidelijk gemaakt.

DAS rechtsbijstand zou hebben laten weten direct met de doorverhandel praktijken te zullen stoppen.

Wildgroei aan extreem lage fixed fee bedragen

Voorafgaande aan en direct na de uitzending kwamen bij Orange Legal talloze meldingen binnen, zowel vanuit de verzekeringsbranche als daarbuiten, waaruit blijkt dat er een wildgroei aan extreem lage fixed fee afspraken bestaat. Dit staat los van het doorverhandelen. Het probleem is dus veel groter als het Verbond wil doen inzien.

Uitzending gemist?

Het item over de rechtsbijstandverzekeringen in de uitzending van #Radar d.d. 4 maart 2019 te 20.35 uur kan worden terug gekeken via de volgende link: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzekeraars-sluiten-geheime-contracten-af-wat-betekent-dat-voor-jou/

BINNENKORT:

 • Hoe gaat de verzekeringsbranche om met de vrije advocaatkeuze en hoe instrueert zij behandelaars en andere personeelsleden?
 • Is er mogelijk sprake van grootschalige ‘scam’ ? Zijn de ‘stiekeme’ fixed fee afspraken wel in overeenstemming met de Wet financieel toezicht (Wft)?
 • Staat de consument een nachtmerrie te wachten als de rechtsbijstandverzekering verplicht zou worden en de dromen van de verzekeraars en Sander Dekker zouden uitkomen?
 • Orange Legal gaat op bezoek bij ARAG i.v.m. ontluisterende schendingen van de zorgplicht jegens een verzekerde die op staande voet werd ontslagen en volledig aan haar lot werd overgelaten.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Oud-Algemeen Deken Walter Hendriksen veegt de vloer aan met mislukte plannen Sander Dekker!

time for plan b stamp. sign. seal

 

De Orde van Advocaten heeft op 12 oktober 2018 de video’s vrijgegeven van twee interviews met Walter Hendriksen,  Oud- Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, tevens Oud-lid Commissie Van der Meer, over de inmiddels door de Tweede Kamer verworpen plannen van minister Sander Dekker.

Hendriksen betoogt in het eerste interview door Jan Willem Looze (OJtv) over de plannen van Dekker op heldere wijze:

 • De plannen zijn het ‘failliet en kapot’ van het stelsel van de sociale advocatuur
 • De consequenties voor de samenleving zijn ronduit ‘verschrikkelijk’.
 • ‘De onderkant van de samenleving is over het algemeen aangewezen op dit type rechtsbijstand. Je moet het voor mensen mogelijk maken om te strijden en voor hun rechten op te komen.’
 • ‘Mensen die rechteloos zijn gaan andere dingen doen om hun recht te halen en dat willen we nou net niet.’’
 • ‘We willen leven in een rechtsstaat. We willen ook leven op een plek die uiteindelijk voor wat betreft geschilbeslechting de weg naar de rechter kent.’
 • ‘De minister zou er goed aan doen aan de zelfkant van de samenleving te gaan staan en daar een poosje in te verdiepen. Mensen kunnen eenvoudig weg niet hun eigen problemen oplossen en hebben daar hulp bij nodig.’
 • ‘De zelfredzaamheid van de mensen aan de onderkant van de samenleving, die zelfredzaamheid is beperkt.’
 • ‘Als je mensen zou dwingen zonder advocaat naar een rechter te gaan of geschillen uit te vechten bij de rechter, dan zullen er meer rechtszaken zijn en zullen er bovendien ongefilterd meer, rijp en groen, bij de rechter komen.’
 • ‘Zo wordt de werkdruk van de rechterlijke macht groter, maar niet kleiner.’
 • ‘Wij hebben er als advocaten en als burgers belang bij dat er ordentelijke geschilbeslechting plaats vindt in Nederland’
 • ‘En dat niet iedereen maar wordt gesleurd naar een mediationtafel of een andere oplossing.
 • ‘Dat is de kern van mijn bezwaar tegen de minister’

 

Om van het gehele eerste interview kennis te nemen klik hier!

Om ook van het tweede interview kennis te nemen klik hier!

 

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Dekker ontkent reclame voor de sjoemel/rechtsbijstandverzekering en dwarsboomt Kamervragen!

89501206 - integrity isolated on premium orange round button abstract illustration

Kamervragen na schaamteloos optreden minister Sander Dekker

Na het schaamteloze optreden van minister Sander Dekker bij Achmea rechtsbijstand zijn op 27 augustus 2018 Kamervragen gesteld door drie Kamerleden, te weten: Kuiken, Van Dijk en Van Nispen. Verwezen wordt naar www.Kamervragen.nu.

Op 2 oktober 2018 heeft Dekker een deel van de vragen beantwoord. Om kennis te nemen van de door Dekker gegeven antwoorden, klik hier!

De door Sander Dekker gegeven antwoorden roepen nieuwe vragen op. Van Nispen heeft op 3 oktober 2018 wederom Kamervragen ingediend. Om kennis te nemen van de nieuwe Kamervragen van Van Nispen klik hier!

Waar bestaat het schaamteloze en minister-onwaardige optreden van Dekker uit?

Dekker had deelgenomen aan een omstreden promotie-video voor de sjoemel/ rechtsbijstandverzekering. Om de video te bekijken, klik hier! of klik op de volgende URL: https://www.youtube.com/watch?v=RzTFTiYCFHE.

Vervolgens heeft Dekker voormeld genoemde video op Twitter voorzien van “Thumps Up” en deze video bovendien verspreid via Twitter. Niet alleen vanuit de juridische branche, maar vanuit alle hoeken van Nederland is met verbijstering gereageerd op het ongepaste optreden van Dekker.

Waarom is het optreden van Dekker schaamteloos en minister-onwaardig?

Minister Sander Dekker is minister voor rechtsbescherming.

Dekker heeft zich evenwel nimmer getoond als de minister voor rechtsbescherming die ontegenzeggelijk staat voor de onaantastbare fundamenten van de rechtsstaat. Bovendien heeft Dekker nimmer het algemeen belang gediend. Beide eigenschappen zijn evenwel onontbeerlijk voor de functie van minister voor rechtsbescherming.

Belangrijk fundament van de rechtsstaat: sociale advocatuur

Belangrijk fundament van de rechtsstaat is dat iedereen in staat moet zijn om zijn/haar recht te halen. Een belangrijk middel is aldus de ‘sociale advocatuur’.

De sociale advocatuur maakt mogelijk dat ook lagere inkomensgroepen toegang kunnen krijgen tot de advocatuur, ook wanneer zij niet in staat zijn marktconforme advocatentarieven te betalen.

Dekker had het plan kenbaar gemaakt om o.a. voor civiele zaken de stekker uit de sociale advocatuur te trekken. De minder bedeelde rechtzoekende zou hierdoor volledig aan zijn/haar lot worden overgelaten.

Tweede Kamer: plan van minister Sander Dekker kan naar de prullenbak!

Op 25 september 2018 lekten de eerste plannen van Dekker uit. De Tweede Kamer blokkeerde het plan van Dekker en verwees deze naar de prullenbak. De forse kritiek op Dekker kwam zelfs van de eigen coalitiepartners. Ook de Nederlandse Orde van advocaten had stevige kritiek op Dekker geuit.

In essentie kwam de kritiek er op neer dat de rechtsstaat met het plan van Dekker niet zou worden ‘beschermd’, maar juist zou worden ‘afgebroken’.

Waarom wil de minister voor rechtsbescherming de rechtsstaat afbreken?

Er lijkt echt iets niet te kloppen: een minister voor rechtsbescherming die zijn vizier gericht heeft op het afbreken van het belangrijke fundament van de rechtsstaat.

Dient de minister voor rechtsbescherming met het afbreken van de rechtsstaat het algemene belang?

Reeds William Blackstone (1723-1780), Engelse jurist, rechter en politicus had voor het algemeen belang het volgende toepasselijke criterium aangelegd:

The public good is in nothing more essentially interested, than in the protection of every individual’s private rights

Oftewel: om het publieke belang te dienen, moet de bescherming van individuele rechten vooropstaan.

Heeft Sander Dekker uitsluitend het algemeen belang beoogd te dienen of is er wellicht meer aan de hand?

Even voorafgaand aan de omstreden plannen van Dekker om de sociale advocatuur de nek om te draaien, heeft Dekker plotseling opvallend veel interesse getoond in Achmea rechtsbijstand  en het Klachteninstituut Kifid.

Het zal deze minister voor rechtsbescherming toch wel duidelijk zijn dat met zijn optreden het idee gevoed wordt dat met het accepteren van gunsten in ruil voor het verloederen van het fundament van de rechtsstaat, Nederland zich in één klap zou scharen onder landen waarin de rechtsstaat niet of nauwelijks er meer toe doet en waar de corruptie hoogtij viert?

Schijn van belangenverstrengeling

Reeds de schijn van belangenverstrengeling behoort daarom door de minister voor rechtsbescherming coûte que coûte te worden vermeden. Dekker blijkt zich daar geen enkele rekenschap van te geven, getuige het feit dat Dekker weigert om zonder traineren deugdelijk en volledige verantwoording af te leggen voor het bestaan van de (schijn van) belangenverstrengeling. Sterker, Dekker stelt blijkens de beantwoording van Kamervragen primair -en sec- ‘geen reclame’ te hebben gemaakt.

Dit is onvoorstelbaar aangezien er duidelijke aanwijzingen zijn dat Dekker zijn vizier niet op de rechtsstaat had gericht maar op de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeringsbranche c.q. het in opspraak geraakte Klachteninstituut Kifid. Het betrof dus niet een ‘regulier’ werkbezoekje waarover Kamervragen zijn gesteld, maar een gerichte en weloverwogen actie met mogelijk persoonlijke belangen, zoals het verkrijgen van een baan bij Achmea rechtsbijstand. Hierbij heeft Dekker de rechtsstaat en de belangen van de economisch zwakkeren in de samenleving in gevaar gebracht en de gevolgen van die gevaren op de koop toe genomen.

Evident is dat het optreden van Dekker onverenigbaar is met de functie van minister voor rechtsbescherming.

Dubieuze taferelen volksvertegenwoording c.q. bestuur van Nederland

In de korte tijd dat Dekker minister voor rechtsbescherming is, hebben zich dubieuze taferelen afgespeeld in de volksvertegenwoordiging en het bestuur van Nederland.

Evident is dat een Nederland  waarbij Volksvertegenwoordigers en/of bewindslieden zich schaamteloos laten prikkelen door het vooruitzicht van een baantje of een paar opdrachten, geen rechtsstaat (meer) is.

Voor diegenen die nog de hoop hebben dat Nederland hierdoor niet kan worden geraakt dan wel dat het zo’n vaart niet zal lopen: helaas! Het is al zo ver! Verwezen wordt o.a. naar de recent in opspraak geraakte Duthler, senator Eerste Kamer. Ook deze laatstgenoemde senator ontkent -net als Sander Dekker- in alle toonaarden.

Inmiddels zijn door de affaire Duthler noodgedwongen de integriteitsregels voor senatoren van de Eerste Kamer aangescherpt.

Ook na het aanscherpen van de integriteitsregels heeft Dekker niet van zich laten horen. Geen scherpe veroordeling dat Nederland wordt geraakt, zelfs geen blijk van afkeuring. Helemaal niets! Dat geeft te denken. Immers, Duthler is niet alleen Senator Eerste Kamer, maar ook de Voorzitter van de Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer.

Voor diegenen die nog nooit gehoord hebben van de Deskundigenbijeenkomst: dit gezelschap heeft het experiment van de rechtsbijstandverzekeraars DAS en Unive tezamen met de rechtbank Noord-Nederland door de Eerste Kamer geloodst. Het betrof een dubieus, extreem duur en nodeloos experiment van € 100 miljoen (!) in vijf jaar, waardoor de rechtspraak in financiële problemen is geraakt.

Het experiment van de Spreekuurrechter werd in de etalage gezet als een zogenaamd “sociaal” experiment voor de zwaksten in de samenleving, maar was feitelijk allerminst sociaal en vrijwel volledig in het belang van de rechtsbijstandverzekeringsbranche. Lees hier over het omstreden experiment van de Spreekuurrechter en de rol die de Deskundigenbijeenkomst hierbij heeft gespeeld, met in de hoofdrol de in opspraak geraakte Voorzitter Duthler.

Een minister voor rechtsbescherming behoort de wacht aan te zeggen, scherp te veroordelen en adequaat in te grijpen indien volksvertegenwoordigers en/of bewindslieden zich misdragen jegens de rechtsstaat. Ook dient de minister voor rechtsbescherming ervoor te waken dat de schijn van belangenverstrengeling ontstaat.

Hoogleraar Staats- en bestuursrecht, prof. Wim Voermans (Universiteit Leiden) is van mening dat bij Duthler op zijn minst sprake is van de ‘schijn van belangenverstrengeling’.

Valt Dekker nόg meer te verwijten dan het afbreken van de rechtsstaat, het gebrek aan daadkracht en de (schijn van) belangenverstrengeling?

Voor de beantwoording van deze vraag moet worden gekeken naar de achtergronden van de rechtsbijstandverzekeraars en hun dienstverlening.

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt.

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt.

Minister Sander Dekker wist, althans behoorde te weten, dat de consument niet gebaat is bij de huidige rechtsbijstandverzekering. Dekker had het bezoek bij Achmea daarom moeten aangrijpen om de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars en hun dienstverlening aan te kaarten en de benodigde oplossingen moeten faciliteren.

Ook had Dekker de integriteit en de ethiek van de rechtsbijstandverzekeringsbranche ter discussie moeten stellen. Lees hier bijvoorbeeld over het gesjoemel door de rechtsbijstandverzekeringsbranche met onderzoek en publicatie over de vrije advocaatkeuze.

Door de rechtsbijstandverzekeringsproblematiek te negeren, bij Achmea een video op te nemen en het in opspraak geraakte Klachteninstituut Kifid als voorbeeld aan te halen hoe een instituut zou moeten functioneren, heeft Dekker op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling over zich afgeroepen c.q. de discussies over de (schijn van) belangenverstrengeling uitgelokt.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

 

 

Nieuwe Achmea-Kamervragen Sander Dekker

2018Z17492

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar (ingezonden 3 oktober 2018).

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op Kamervragen over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar?

Vraag 2 Kunt u het zich op z’n minst voorstellen dat een filmpje over het door u aangeprezen werk van deze rechtsbijstandsverzekeraar bij anderen over zou kunnen komen als reclame? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 Kunt u alsnog ingaan op de vraag door wie dit idee voor een filmpje is bedacht? Hoeveel voorlichters hebben zich hiermee beziggehouden? Waarom vond u dit een goed idee? Indien u hier niet op in wilt gaan, kan dan worden toegelicht waarom niet?

Vraag 4 Maakt u een soortgelijk filmpje van al uw werkbezoeken? Zo nee, waarom niet en wat is dan de afweging geweest een uitgesproken filmpje te maken over uw werkbezoek aan deze rechtsbijstandsverzekeraar?

Vraag 5 In hoeverre is een dergelijk filmpje in lijn met het Handboek voor aantredende bewindspersonen waarin wordt aangegeven dat terughoudendheid dient te worden betracht bij het accepteren van uitnodigingen die verband houden met commerciële activiteiten?

Vraag 6 Wat is volgens u het verschil met de ongeoorloofde reclame die uw voorganger ooit maakte voor KPN?
1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 74

2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/10/03/handboek-voorbewindspersonen

3 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/02/minister-van-der-steur-maakt-reclame-voor-kpn-a1406797