Nieuws

Waar moet ik op letten als ik ontslag neem bij mijn werkgever?

Ontslag nemen. Het lijkt vanzelfsprekend. En toch zijn er veel dingen waar je op moet letten.

Ontslag nemen: schriftelijk

Ontslag nemen betekent dat de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd. Het is aan te raden om dit altijd schriftelijk te doen. Opzeggen kan ook per e-mail of zelfs mondeling. Daarin schuilt wel een bewijsrisico.

Meld bij de opzegging dat je de arbeidsovereenkomst wilt opzeggen tegen de eerst mogelijke datum, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.

Welke opzegtermijn geldt?

De volgende opzegtermijnen gelden:

Tijdens de proeftijd: géén opzegtermijn.

Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt: in principe niet opzegbaar.

Toelichting. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één jaar) geldt dat in principe niet kan worden opgezegd, tenzij in de arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat tussentijdse opzegging  wél is toegestaan. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dus in principe van rechtswege aan het eind van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst.  

Mocht in de arbeidsovereenkomst geen mogelijkheid vermeld staan van tussentijdse opzegging, dan is er nog geen man overboord.  Er zijn vaak juridische mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst via de rechter te ontbinden of om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Let op!: indien je toch (ondoordacht) opzegt tegen een eerdere datum dan het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kun je als werknemer verplicht worden om een forse (gefixeerde) schadevergoeding aan de werkgever te betalen. Laat je dus tijdig juridisch adviseren of bijstaan, bij voorkeur vóórdat je daadwerkelijk opzegt.

Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt: in beginsel één maand opzegtermijn.

Toelichting. Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat de duur van de opzegging meestal één maand is. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst één maand tevoren moet worden opgezegd. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste van de volgende maand. In de arbeidsovereenkomst of CAO kan een langere opzegtermijn zijn overeengekomen. Echter, deze mag niet langer zijn dan zes maanden. Ook een kortere termijn dan één maand mag in de CAO worden opgenomen. De opzegtermijn van de werkgever moet altijd het dubbele zijn van de opzegtermijn van de werknemer.

Spijt van ontslag nemen?

Soms is een genomen ontslag niet rechtsgeldig. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het ontslag door de werknemer in een opwelling, emotionele toestand is genomen. Soms ziet een werknemer geen andere uitweg dan het nemen van ontslag. Werkgever dient bij een genomen ontslag door de werknemer als een goed werkgever eerst deugdelijk onderzoek te doen, alvorens de werknemer aan het genomen ontslag te kunnen houden.  Er moet sprake zijn van duidelijke en ondubbelzinnige opzegging door de werknemer. De opzegging dient gericht te zijn op vrijwillige en eenzijdige beëindiging. Als dat niet het geval is, dan kan het ontslag worden vernietigd. Er is dan immers geen sprake van een rechtsgeldige opzegging door de werknemer. Om dit met succes te bereiken, kun je je juridisch laten bijstaan.

Een voorbeeld waarbij het genomen ontslag niet meer kan worden teruggedraaid: werknemer neemt ontslag, treedt bij een nieuwe werkgever in dienst en beseft dan dat de oude werkgever zo slecht nog niet was.

Uitkeringsrechten

Wanneer ontslag wordt genomen geldt in principe dat géén recht op een uitkering bestaat. Werknemer is zelf verantwoordelijk voor de werkeloosheid. Er mag géén benadelingshandeling worden verricht. Dan is de werknemer verwijtbaar werkloos.

Wél bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid voor de werknemer om via de rechter af te dwingen dat de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer wordt ontbonden. Indien dit door de rechter wordt toegewezen, dan is er wél recht op een uitkering. Een werknemer kan dus een aanzienlijk belang hebben bij goede rechtsbijstand.

Conclusie: als werknemer kun de arbeidsovereenkomst meestal opzeggen. Doe dit altijd schriftelijk. Opzegging door de werknemer is lang niet altijd de beste optie voor de werknemer. Laat je daarom  als werknemer goed adviseren.

Tot slot.

Wil je als werknemer een keer vrijblijvend sparren over jouw specifieke arbeidsrechtelijke situatie. Dat kan. Stuur gerust een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis via Linkedin. Vermeld daarbij in ieder geval jouw telefoonnummer zodat je gebeld kan worden. Een e-mail sturen kan ook via info@orangelegal.nl.

Welke rechtsbijstandverzekering is het beste én goedkoopste voor werknemers? DAS opgelost!

Orange Legal maakt zich via TV en sociale media al vele jaren sterk voor o.a. werknemers om betaalbare en kwalitatief goede rechtsbijstand te krijgen. Zo heeft Orange Legal -met succes- diverse malen via AvroTros Radar aandacht gevraagd voor de risico´s van de rechtsbijstandverzekering en voor de malafide praktijken rond de rechtsbijstandverzekering.

Veel werknemers hebben een rechtsbijstandverzekering, maar weten niet wat het product feitelijk inhoudt en welke forse risico´s eraan verbonden zijn.

De risico´s van de rechtsbijstandverzekering

In de praktijk blijkt de rechtsbijstandverzekering erg vaak ´geld over de balk gooien´ en voor grote problemen te zorgen: administratieve rompslomp, dekkingsgeschillen, er wordt niet of structureel te weinig betaald door de rechtsbijstandverzekeraar etc.). Maar dat is nog lang niet alles.

De rechtsbijstandverzekering is over het algemeen zeer onvolledig en dekt slechts een klein gedeelte van de kosten waar je mee te maken kan krijgen. Je kunt hierdoor snel voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals een torenhoge rekening als de maximale magere dekking, van bijvoorbeeld € .2500 inclusief BTW is bereikt. Stel dat de kosten € 15.000 inclusief BTW bedragen, dan moet alsnog een rekening worden betaald van € 12.500 als alle hobbels van administratieve rompslomp, dekking zijn doorlopen en de verzekeraar daadwerkelijk en volledig betaalt (en dat is in de praktijk nog maar de vraag…). Overigens geldt ook nog een eigen risico die van de vergoeding af gaat. Tot slot moet ook de periodieke premie worden betaald. Per saldo gaat het dus om een maximaal zeer geringe vergoeding.

In plaats van de dekking te verhogen naar een aanvaardbaar niveau, gebruiken verzekeraars vaak het kostenargument om de verzekerde werknemer te bewegen om akkoord te gaan met een snelle schikking. Niet de oplossing van de werknemer staat centraal, maar de oplossing van de verzekeraar. “DAS opgelost” heet dat, in de reclame wel te verstaan.

´Afwikkelen´ dossier in gemiddeld 5,5 uur

Gemiddeld besteden verzekeraars slechts ca. 5,5 uur (!) aan een dossier/zaak. Van intake tot afwikkeling. Hierdoor is gemiddeld genomen niet heel veel meer mogelijk dan een vluchtige behandeling en een snelle schikking. De gevaren van de belangen van de werknemer liggen op de loer met de rechtsbijstandverzekering.

Verzekeraars sjoemelen op talloze manieren om maar niet tot betaling over te gaan, sturen verzekerden het bos in, en kleden de verzekering via hun Polisvoorwaarden dusdanig uit dat verzekerden aan het eind van de rit alsnog een enorme rekening voor rechtsbijstand kunnen krijgen.

Actie Orange legal: 5,5 uur gratis rechtsbijstand voor werknemers zónder rechtsbijstandverzekering!

Uit protest tegen de structureel veel te lage dekking van de rechtsbijstandverzekering en om te laten zien dat je met gemiddeld ca. 5,5 uur vrijwel geen, althans geen deugdelijke rechtsbijstand kunt geven, biedt Orange Legal voor de maanden juni en juli 2022 5,5 uur gratis rechtsbijstand aan nieuwe cliënten, zolang de voorraad strekt. Hopelijk volgen hierna ook andere kantoren het voorbeeld van Orange Legal met vergelijkbare acties.

De voorwaarden van de actie zijn als volgt:

  • Inroepen van de actie uiterlijk op 31 juli 2022
  • De werknemer krijgt de 5,5 uur gratis uitstekende rechtsbijstand indien de werknemer géén rechtsbijstandverzekering heeft. Daarna geldt het gemodereerde uurtarief van € 225 ex BTW.
  • De 5,5 uur uur gratis rechtsbijstand ziet niet alleen op juridisch advies, maar ook op rechtsbijstand in procedures in eerste aanleg (zonder hoger beroep)
  • Er moet een redelijke kans van slagen zijn op een arbeidsrechtelijke oplossing in of buiten rechte. Een intake is dus noodzakelijk.
  • Werknemers die wel een rechtsbijstandverzekering hebben, komen niet in aanmerking voor de 5,5 uur gratis rechtsbijstand. Zij kunnen echter wel met beroep op de vrije keuze voor externe rechtsbijstand inroepen dat zij rechtsbijstand via Orange Legal willen of desgewenst van een advocatenkantoor naar vrije keuze. Het Europese Hof van Justitie heeft meermaals bevestigd dat verzekeraars verplicht zijn om gehoor te geven aan de vrije keuze voor externe rechtsbijstand. Dat geldt ook voor de fase waarin nog geen procedure gevoerd moet worden. Laat u dus niet afschepen.

Bent u werknemer of kent u iemand in uw netwerk die arbeidsrechtelijke rechtsbijstand nodig heeft? Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl of stuur een P.M. naar Floris Zwartkruis via LinkedIn.

Arbeidsrecht. Alsnog ontslag na -onterecht- ontslagvoornemen wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Algemeen.

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In de wet is bepaald wat een redelijke grond is (artikel 7:669 lid 3 BW). Ook is voor ontbinding vereist dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt (artikel 7:669 lid 1 BW).

Op 7 juni 2022 is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Rotterdam d.d. 20 mei 2022 (zie link hieronder),

De uitspraak laat zien dat -onterecht- ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden niet heilig is en onder omstandigheden toch vrij snel kan worden opgevolgd door ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding (artikel 7:669 lid 3, aanhef en onder g BW). Het komt vooral aan op de communicatie tussen partijen, zo blijkt uit de uitspraak. Opgelet dus.

Wat was het geval?

Werknemer was voor onbepaalde tijd in dienst bij werkgever in de functie van inspecteur tegen een salaris van laatstelijk € 4.108,- bruto exclusief emolumenten. Werkgever voerde in de procedure bij UWV aan dat sprake was van een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Hoewel UWV de visie van werkgever deelde dat sprake was van bedrijfseconomische omstandigheden, was UWV van mening dat onduidelijk bleef of werkgever zich voldoende had ingespannen ten aanzien van de herplaatsingsverplichting. Werkgever had volgens UWV onvoldoende aannemelijk gemaakt dat werknemer niet in een passende functie kon worden herplaatst.

Na deze afwijzende uitspraak van UWV heeft werkgever een alternatieve functie aangeboden tegen een aanmerkelijk lager salaris.

Partijen hebben na afloop van de UWV procedure hierover onenigheid gekregen en partijen hebben elkaar over en weer forse verwijten gemaakt. Zo stelde werknemer dat werkgever zich schuldig had gemaakt aan fraude tijdens de UWV procedure.

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de geldende opzegtermijn moet worden ontbonden De kantonrechter oordeel voorts dat werknemer geen recht heeft op een billijke vergoeding omdat de verstoorde arbeidsverhouding zowel te wijten was aan de werkgever als werknemer.

Wil je meer weten over deze uitspraak, klik dan op onderstaande link:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4325&showbutton=true&keyword=Arbeidsrecht

Rechtsbijstand c.q. juridisch advies nodig?

Wilt u een vergelijkbare of andere arbeidsrechtelijke kwestie (bijvoorbeeld ontslag/ontslagdreiging) aan Orange Legal voorleggen of kent u iemand binnen uw netwerk die juridisch advies of procedurele rechtsbijstand op prijs stelt?

Orange Legal is volledig gespecialiseerd in arbeidsrecht, heeft arbeidsrechtelijke vele jaren expertise opgedaan in de top 15 van de advocatuur, is initiatiefnemer van Q & A Arbeidsrecht (een groep met ca. 1.000 arbeidsrechtprofessionals) en voert reeds vele jaren met succes procedures voor werkgevers en werknemers. Stuur gerust vrijblijvend een e-mail naar info@orangelegal.nl of stuur een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis.

Aanmelden Klaverblad rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Aanmelden Unive (SUR) rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Aanmelden ARAG rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Aanmelden DAS rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Aanmelden Achmea rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Klaverblad rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Univé (SUR) rechtbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis