Actueel

Minister rechtsbescherming laat de consument in de steek bij Achmea rechtsbijstand!

Orange Legal update

De post is inmiddels gepubliceerd. Klik daarvoor hier!

Of gebruik de volgende URL: https://orangelegal.nl/minister-sander-dekker-solliciteert-naar-de-gunsten-van-achmea-rechtsbijstand/

 

DAS Rechtsbijstand veroordeeld wegens tekortkoming zorgplicht

Orange Legal update

DAS Rechtsbijstand veroordeeld bij uitspraak d.d. 18 juli 2018 (gepubliceerd op 31 juli 2018)

DAS Rechtsbijstand, wederom bijgestaan door mr. Rupert van advocatenkantoor Stadermann Luiten, heeft voor de zoveelste keer een rechtszaak verloren.

Schending zorgplicht

DAS Rechtsbijstand is bij uitspraak van de rechtbank te Amsterdam d.d. 18 juli 2018 (gepubliceerd op 31 juli 2018) veroordeeld omdat DAS Rechtsbijstand tekort is geschoten wegens schending van de zorgplicht.

Traineren of beroepsfout?

DAS had veel te lang gewacht met het aanschrijven van de wederpartij. Deze tekortkoming is DAS nu eens een keer duur komen te staan. De rechtbank heeft geoordeeld dat DAS aansprakelijk is voor de door de verzekerde geleden schade.

DAS aansprakelijk en veroordeeld tot betaling van de schade van verzekerde van ruim € 31.000,–.

De rechtbank Amsterdam verklaart voor recht dat DAS is tekortgeschoten in de wijze waarop zij verzekerde heeft bijgestaan op basis van de tussen hen geldende rechtsbijstandsverzekering en dat DAS is gehouden de schade als gevolg daarvan te vergoeden van € 31.037,68, vermeerderd met rente en proceskosten.

Om de gehele uitspraak te lezen: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBAMS:2018:5488

Rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in opspraak

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt.

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben daar klaarblijkelijk maling aan. Een lange reeks van veroordelingen is het gevolg. En het eind lijkt helaas niet in zicht. De rechtsbijstandverzekeraars hebben getoond dat zij niet bereid zijn om te werken aan een oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekering. De consument wordt hierdoor gedupeerd.

Risico’s van de rechtsbijstandverzekering

Door de vele veelbelovende reclamecampagnes hebben inmiddels bijna 3 miljoen consumenten het product rechtsbijstandverzekering in huis gehaald. Er worden door de rechtsbijstandverzekeraars miljarden omgezet.

De meeste consumenten weten echter niet dat het product rechtsbijstandverzekering meestal overbodig (zie uitzending Radar d.d. 5 december 2016), erg duur, onvolledig en beperkt is. De consument betaalt hierdoor dus niet alleen hoge premies, eigen risico en/of eigen bijdragen maar door de lage dekkingsmaxima en beperkingen in verzekeringsvoorwaarden ook zelf de gemaakte externe advocaatkosten. De advocaatkosten worden overigens alleen gedekt voor werkzaamheden richting/tijdens een gerechtelijke procedure en tot het toepasselijke maximum.

Een consument zit vanwege de noodzaak van rechtshulp natuurlijk niet te wachten op aanvullende administratieve rompslomp en oeverloze discussies met de rechtsbijstandverzekeraars. Toch moeten consumenten daar wel  rekening mee houden. Ook dit kwam ter sprake in de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016. Bekijk hier de uitzending: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Alternatief voor rechtsbijstandverzekering: spaarrekening

Consumenten kunnen hun premie-bedragen overmaken naar een spaarrekening en indien nodig/gewenst zelf zonder tussenkomst van een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar keuze inschakelen.

Voordelen:

 • alleen kosten rechtsbijstand indien nodig
 • kwalitatief betere rechtsbijstand
 • integere rechtsbijstand
 • goedkoper
 • sneller: geen onnodige administratieve rompslomp en discussie

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media. Ook zijn op de website www.orangelegal.nl tal van publicaties te vinden.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl Voor eventuele vragen over arbeidsrecht of over de inhoud van deze post kunt u een e-mail sturen naar: info@orangelegal.nl

Te laat met AVG? Voorkom hoge boetes en maak tijdig bezwaar!

Orange Legal update

Vooraf

Dit artikel beoogt een aantal nuttige inzichten te verstrekken en relevante informatie aan te bieden over de verplichtingen van de AVG, de risico’s van het niet voldoen aan de AVG en de mogelijkheden om -met succes- in actie te komen na verzuimd te hebben voldaan aan de verplichtingen van de AVG per 25 mei 2018.

Het volledige artikel is vrij omvangrijk. Daarom is ervoor gekozen om het artikel aan te vangen met een introductie over de AVG en vervolgens onder te verdelen in drie hoofdstukken.

Wilt u uitsluitend lezen over Hoofdstuk 1: Wat zijn de belangrijkste onderwerpen AVG? Klik dan hier!

Wilt u uitsluitend lezen over: Hoofdstuk 2: Hoe handelen organisaties alsnog AVG compliant/AVG-proof? Klik dan hier!

Wilt u uitsluitend lezen over: Hoofdstuk 3: Hoe kunnen organisaties met succes ageren tegen AVG-boetes? Klik dan hier!

Introductie

Dit artikel gaat niet in op de achtergrond en het vermeende nut of de vermeende zinloosheid van de AVG, de bijwerkingen van “spam” als gevolg van de AVG en de eventuele beleving van verspilling van tijd, energie en kosten als gevolg van de introductie van de AVG. Ook het gebrek aan vrijstellingsmogelijkheden wordt buiten beschouwing gelaten.

Dit artikel is geschreven voor organisaties (en bedrijven) die onderschrijven dat de AVG (met alle voor en tegens) er nu eenmaal is en dat actie moet worden ondernomen.

Doelstellingen AVG

De AVG beoogt o.a.:

 • Het verstevigen en uitbreiden van privacyrechten van burgers en consumenten
 • Het vergroten van verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken (‘verwerkers’) of organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens (‘verantwoordelijken’)
 • De synchronisatie van bevoegdheden van de verschillende toezichthouders binnen de EU.

Om de privacy-doelstellingen te bereiken voorziet de AVG in rechten en verplichtingen ten aanzien van de volgende onderwerpen: de privacy, het verwerken van persoonsgegevens, de rechtmatigheid en de transparantie, de rechten van betrokkenen (o.a. het recht op vergetelheid en het recht om bezwaar te maken), de verplichtingen van de betrokkenen, de verplichtingen van de verwerker en de verantwoordelijke en het toezicht alsmede de sancties.

De helft van alle organisaties/bedrijven in gevarenzone voor boetes

Voordat de AVG in werking trad, moesten organisaties en bedrijven hun privacybeleid herzien en actualiseren om de aanvullende informatieverplichtingen die de AVG introduceert, te implementeren.

De verwachting is dat ongeveer de helft (!) van de organisaties nog steeds (geheel of gedeeltelijk) niet voldoet aan de verplichtingen die de AVG oplegt. Een maand geleden was dat naar verwachting ongeveer 70%. Een deel van de organisaties heeft mogelijk nog jaren nodig om volledig te voldoen aan de AVG.

Er is dus sprake van een massaal verzuim. Ook de overheid zelf, waaronder een groot aantal ministeries is -tot ongenoegen van de Autoriteit Persoonsgegevens- helaas niet in staat gebleken om tijdig te voldoen aan de AVG. Toch kunnen organisaties zich hier niet achter verschuilen.

ZZP-ers die in verzuim zijn, lijken daar vooralsnog wel mee weg te kunnen komen, mits een aanvang is gemaakt met het treffen van voorbereidingen om te voldoen aan de AVG. Voor andere rechtsvormen geldt na ingetreden verzuim per 25 mei 2018 dat de gevarenzone van boetes is bereikt.

Te laat dus! En nu?

Onderneem de benodigde acties!

Uiteraard moet worden getracht te voorkomen dat het daadwerkelijk zo ver komt dat de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, door het ontstane verzuim een (forse) boete oplegt (tot wel 4% van de wereldwijde omzet).

Welke acties precies benodigd zijn, hangt af van de grootte van de organisatie c.q. het bedrijf, de aard en hoeveelheid van gegevens en de reeds getroffen privacy -en beveiligingsmaatregelen.

De weg van naleving van de bepalingen van de AVG is dus voor iedere organisatie of bedrijf anders. Voordat de te volgen werkwijze aan de orde komt, is het goed om op de hoogte te zijn van de onderwerpen die een relevante rol spelen bij de naleving van de AVG. Deze komen hieronder aan de orde.

Voorkom onnodige acties!

Bedenk ook dat sommige acties niet vereist zijn. Zo sturen veel bedrijven op dit moment e-mails aan hun contactpersonen en laten hen weten dat zij bijvoorbeeld graag toestemming willen voor het verzenden van een nieuwsbrief om te kunnen voldoen aan de AVG. Echter, die toestemming was ook al vereist voorafgaande aan de AVG.

Met andere woorden: de AVG verandert aan sommige reeds bestaande verplichtingen dus niets. Dus is er al toestemming gegeven?: laat het dan zo!. Is onduidelijk of er toestemming is gegeven of ontbreekt toestemming?: kies dan het juiste moment en de juiste tool om alsnog de benodigde toestemming te verkrijgen en mail niet langer naar personen die geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Dat is vragen om problemen.

Houd er rekening mee dat sommige acties zullen moeten worden bijgesteld!

De AVG is voer voor juristen. De teksten van de AVG zijn niet eenvoudig te doorgronden en lenen zich voor meerdere interpretaties. Dat betekent ook dat ermee rekening moet worden gehouden dat bepaalde acties zullen moeten worden bijgesteld/aangepast zodra duidelijk is welke interpretatie de juiste is.

Als voorbeeld kan worden genoemd het begrip “persoonsgegeven”.

Artikel 4 lid 1 van EU-AVG verstaat onder ‘persoonsgegeven’: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Anders dan Google vinden de toezichthouders dat het IP-adres gevat moet worden onder de noemer van “persoonsgegeven”.

Hoofdstuk 1: Wat zijn de belangrijkste onderwerpen AVG?

Evident is dat de navolgende zes onderwerpen over persoonsgegevens binnen alle organisaties c.q. bedrijven in ieder geval goed geregeld moeten zijn (zowel intern richting werknemers als extern richting burgers/consumenten):

*Bewustwording:

Organisaties moeten de benodigde maatregelen nemen om werknemers bewust te laten worden van het belang om de AVG na te leven en om ervoor te zorgen dat werknemers via de juiste werkprocessen en te volgen protocollen in staat worden gesteld om zo goed mogelijk de benodigde maatregelen te implementeren. Het doel daarvan is dat de kans op beveiligingsincidenten en datalekken drastisch verkleind wordt.

Het proces van bewustwording moet bij organisaties continu onder de aandacht blijven. Dit kan onder meer worden bereikt door periodiek het bewustzijnsniveau in kaart te brengen via effectieve methoden, zoals via werkgroepen, enquêtes, het periodiek uitvoeren van risico-analyses waaruit risicoprofielen kunnen worden gedestilleerd.

*Doel:

De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verzameld en/of opgeslagen voor een concreet gelegitimeerd en noodzakelijk doel. Het doel moet dus worden ingekaderd c.q. gespecificeerd. De verwerking moet aan de hand van ontwerp en standaardinstellingen zodanig worden georganiseerd dat uitsluitend noodzakelijke en voor het doel beoogde persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens moeten bovendien juist zijn en als zodanig juist blijven. Er moet bij de verwerking van persoonsgegevens dus zorgvuldig te werk worden gegaan.

*Transparantie:

De persoon van wie gegevens worden verwerkt, dient op de hoogte te zijn (bijvoorbeeld via een zogeten “privacy policy”) en dient uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven. De toestemming dient zonder dwang, specifiek, ondubbelzinnig via een verklaring of actieve handeling te zijn gegeven. Het gebruik van vooraf ingevulde “vinkjes” is niet toegestaan. Deze moeten (indien van toepassing) zelf door de burger of consument voor akkoord worden aangevinkt. Ook moet er een mogelijkheid zijn om te weigeren.

Er dient melding te worden gemaakt of de persoonsgegevens buiten de EER worden opgeslagen, of niet. Doorgifte aan derde landen is mogelijk indien er sprake is van een goedgekeurde gedragscode of certificeringsmechanisme in combinatie met afdwingbare garanties van de verantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens dat passende waarborgen bestaan. Gedragscodes kunnen door toezichthouders worden gepubliceerd zodat organisaties deze, indien van toepassing, het beste hierop kunnen afstemmen.

*Duur:

De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. Organisaties moeten dus analyseren wat de noodzakelijke duur van de bewaartermijn is en of dit in overeenstemming is met toezeggingen, afspraken en/of bestaande overeenkomsten met de betreffende persoon. Mogelijk moet de duur van de bewaartermijn worden heronderhandeld. Ook dient de mogelijkheid te zijn geboden om aanspraak te maken op het recht van vergetelheid (verwijderen van gegevens). Er dient voor de burger/consument te worden voorzien in inzage van persoonsgegevens, om persoonsgegevens onder omstandigheden te blokkeren, te wissen/vernietigen en om deze geschikt te maken voor dataportabiliteit in een gestructureerd, gebruikelijk en leesbaar formaat.

*Beveiliging:

De persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen verlies en hackers. Er dient sprake te zijn van een “passend beschermingsniveau”. Hiertoe dienen technisch en organisatorisch passende maatregelen door ontwerp en door standaardinstellingen (‘privacy by design and by default’) te worden getroffen om het door de AVG vereiste beschermingsniveau te bereiken. Rekening dient te worden gehouden met de stand van de techniek, de implementatiekosten van de betreffende maatregel, de aard en context van de verwerking en de risico’s van de verwerking.

De Autoriteit Persoonsgegevens noemt op haar website de volgende voorbeelden:

 • een app die u aanbiedt niet de locatie van gebruikers te laten registeren als dat niet nodig is;
 • op uw website het vakje ‘Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf aan te vinken;
 • als iemand zich op uw nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan nodig is.

Het is bovendien verplicht om voorafgaande aan de verwerking van persoonsgegevens een data-effectbeoordeling uit te voeren, ook wel “privacy impact assessment” genaamd, indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens gezien de aard, omvang, context en doel een hoog risico oplevert voor de rechten van burgers/consumenten. De nadruk moet hierbij komen te liggen op de noodzaak en proportionaliteit. Bedrijven moeten dus inventariseren welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke verwerkingen noodzakelijk zijn zodat aansluitend kan worden geselecteerd welke verwerkingen voor de ‘privacy impact assessment’ in aanmerking komen.

Anonieme gegevens vallen buiten het bereik van de AVG. Desalniettemin dient een anoniem persoonsgegeven zodanig te worden verwerkt dat deze zonder aanvullende externe bron(nen) niet tot een persoon kan worden herleid.

*Verantwoording:

De verantwoordelijke en de verwerker van persoonsgegevens moeten aan kunnen tonen dat wordt voldaan aan de AVG.

De organisaties dienen processen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens daarom zorgvuldig te administreren. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens om inzage in de betreffende administratie kan verzoeken c.q. eisen. Er geldt dus een administratieplicht.

Daar waar voorafgaande aan de AVG de handhaving vooral gericht was op de verantwoordelijke (en niet op de verwerker), en de verwerker eigenlijk alleen in civielrechtelijke zin kon worden aangepakt via de grondslag van wanprestatie in (hoofdzakelijk) de bewerkersovereenkomsten, voorziet de AVG ook in instrumenten ten gunste van de Autoriteit Persoonsgegevens om zonodig sancties op te leggen aan de verwerker, indien deze niet voldoet aan de verplichtingen van de AVG.

Voor wat betreft de verplichtingen van de verwerker valt te denken aan o.a.: het administreren van verwerkingen, het benoemen van een Data Protection Officer, het verkrijgen van toestemming voor een sub-verwerker, het melden van een datalek aan de verantwoordelijke, het verlenen van ‘privacy impact assessments’, het nemen van passende maatregelen (technisch en organisatorisch) ter voorkoming van onrechtmatige verwerkingen, verlies of diefstal.

Sommige organisaties/bedrijven dienen een zogeheten “Data Protection Officer” (functionaris voor gegevensbescherming) te benoemen. Ook dient een lijst van datalekken te worden bijgehouden en dient te worden voldaan aan de bijbehorende meldplicht.

Grote organisaties doen er goed aan om (ingevolge artikel 47 EU-AVG) “bindende bedrijfsvoorschriften” (‘binding corporate rules’) te implementeren. Deze voorschriften worden goedgekeurd (en moeten zelfs worden goedgekeurd vanwege de conformiteitstoetsing) door de Auroriteit Persoonsgegevens. Voorwaarde is dat de voorschriften juridisch bindend zijn voor, van toepassing zijn op en worden gehandhaafd door alle betrokken leden van het concern, of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen, met inbegrip van hun werknemers. Voorts moeten aan betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten worden toegekend met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en de in artikel 47 lid 2 EU-AVG genoemde elementen zijn vastgelegd.

Zowel verwerkers als verantwoordelijken van persoonsgegevens doen er goed aan om hun bestaande bewerkersovereenkomsten te controleren, zonodig tot heronderhandeling over te gaan of om een of meerdere nieuwe bewerkersovereenkomst(en) tot stand te brengen.

Last but not least: organisaties dienen ook verantwoording af te leggen over de processen omtrent de bewustwording. Rapportages naar aanleiding van periodieke enquetes en daaruit voortvloeiende risico-analyses lenen zich daar bij uitstek voor.

Hoofdstuk 2: Hoe handelen organisaties alsnog AVG compliant/AVG-proof?

Werkwijze grote en middelgrote organisaties/bedrijven

 1. Zorg voor het bewustzijn bij werknemers en de benodigde protocollen zodat de maatregelen die worden getroffen ook goed zullen worden nageleefd door werknemers van de organisatie. Het doel daarvan is dat de kans op beveiligingsincidenten en datalekken drastisch verkleind wordt.
 2. Met name de grote en middelgrote organisaties/bedrijven (verantwoordelijken en verwerkers) doen er goed aan om, voor zover zij dat nog steeds niet gedaan hebben, alsnog zo spoedig mogelijk in contact te treden met advocatenkantoren en/of gerenommeerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in de naleving van de AVG. Hierdoor kan alsnog uitvoering worden gegeven aan de AVG, schade -en kostenbeperkend worden gehandeld en hoge boetes worden voorkomen.Maak gebruik van effectieve methoden om het bewustzijnsniveau in kaart te brengen via werkgroepen,    enquêtes, het periodiek uitvoeren van risico-analyses waaruit risicoprofielen kunnen worden gedestilleerd.
 3. Laat beoordelen of het aanstellen van een Data Privacy Officer gewenst of zelfs verplicht is.
 4. Implementeer ‘Bindende bedrijfsvoorschriften’.
 5. Controleer de bestaande bewerkingsovereenkomsten indien de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed aan een of meerdere (sub-) verwerkers, laat desnoods heronderhandelen over de bestaande bewerkingsovereenkomst(en) of breng nieuwe bewerkingsovereenkomst(en) tot stand en controleer of de bewerkingsovereenkomst(en) in overeenstemming zijn met de AVG.
 6. Voer, indien van toepassing, voorafgaande aan de verwerking van persoonsgegevens een data-effectbeoordeling /“privacy impact assessment” (DPIA) uit (zie hiervoor). Mocht uit de beoordeling een hoog risico voortvloeien die niet kan worden ondervangen met de maatregelen die de organisatie reeds uitvoert of beoogt uit te voeren, overleg dan met de Autoriteit Persoonsgegevens alvorens te starten met de hoog-risico verwerking van gegevens.
 7. Inventariseer in samenwerking met de betreffende advocaten/juristen en juridische AVG-specialisten welke gegevens worden verwerkt. Maak daarbij onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke gegevens. Ga daarbij systematisch en zorgvuldig te werk. Organiseer een register voor de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens. Zorg ervoor dat voor de verwerking toestemming is verkregen en dat deze goed geregistreerd wordt.
 8. Neem passende organisatorische en technische maatregelen. Organiseer waar mogelijk (en nodig) privacy by design and by default’ (zie hiervoor) en focus daarbij -met name- op de rechten van burgers, prospects, clienten en werknemers. Gebruik de juiste privacy statements en zorg ervoor dat betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Inventariseer voorts welke informatie-stromen er zijn en welke bedrijven (verwerkers, sub-verwerkers) betrokken (moeten) worden. Registreer of data binnen of buiten de EER wordt verwerkt. Denk aan de meldplicht datalekken.
 9. Streef naar goede dossiervorming zodat op juiste wijze verantwoording kan worden afgelegd en aangetoond kan worden dat op juiste wijze alles in het werk is gesteld om aan de AVG te voldoen. Bedenk hierbij dat de AVG de bewijslast omgekeerd heeft. De bewerker en de verantwoordelijke moeten zelf aantonen dat zij de AVG op juiste wijze na hebben geleefd. Het is dus niet zo dat de Autoriteit Persoonsgegevens moet kunnen aantonen dat de AVG door de organisatie niet is nageleefd.
 10. Indien de betreffende organisatie meerdere vestigingen heeft in EU-lidstaten, moet worden onderzocht welke toezichthouder leidend is. Dat moet ook worden onderzocht indien de gegevensverwerking impact heeft in verschillende lidstaten.
 11. Controleer of voldaan wordt aan het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download het stappenplan, de AVG en de Handleiding via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/voorbereiding-avg

Een handige tool is ook de AVG-regelhulp dat is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Raadpleeg hiervoor de volgende link:

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom

Werkwijze kleine organisaties en ZZP-ers

Zoals hiervoor uiteengezet: welke acties precies benodigd zijn, hangt af van de grootte van de organisatie c.q. het bedrijf, de aard en hoeveelheid van gegevens en de reeds getroffen privacy -en beveiligingsmaatregelen. Van kleine bedrijven en ZZP-ers kan in beginsel niet worden verwacht dat forse investeringen worden gedaan om te voldoen aan de AVG.

Toch moeten ook kleine bedrijven en ZZP-ers de stappen nagaan die hiervoor bij de werkwijze van grote en middelgrote organisaties aan de orde kwamen, zij het dat de focus logischerwijs meer zal komen te liggen bij de inventarisatie van de (noodzakelijkheid van) verwerking van persoonsgegevens, het verkrijgen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, het beperken van risico’s voor personen, de opslag en de tracking (het monitoren) van persoonsgegevens via o.a. de website van de organisatie en het gebruik van contactformulieren op de website, cookies, de opslag bij cloud-bedrijven, de mailingfaciliteiten (denk bijvoorbeeld aan ‘mailchimp’), antivirus en eventuele aanvullende beveiligingstoepassingen, boekhoudmodules, emailclients, (sub)-bewerkersovereenkomsten etc. Er dient derhalve sprake te zijn van een goede inventarisatie, een goed register met persoonsgegevens en een goede uitvoering van het plan van aanpak.

Uiteraard kunnen kleine organisaties/bedrijven of ZZP-ers hun eigen (concept-) plan op haalbaarheid en op juridische merites laten toetsen door een gespecialiseerde advocaat/jurist. Dat scheelt ook weer in de kosten.

Hoofdstuk 3: Hoe kunnen organisaties met succes ageren tegen AVG-boetes?

Ter geruststelling: de Autoriteit Persoonsgegevens zal naar verwachting niet meteen een boete opleggen.

Aannemelijk is dat de Autoriteit Persoonsgegevens eerst en vooral gebruik zal maken van nieuwe handhavingsbevoegdheden, zoals het opleggen van een waarschuwing, berisping of een bevel om een bepaalde handeling te verrichten of juist na te laten.

Voor wat betreft de indicatie van de hoogte van de boete wordt verwezen naar artikel 83 lid 2 EU AVG. Er gelden verschillende categorieën van boetes. De boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet (indien hoger).

De hoogte van de boete is o.a. afhankelijk van de aard, de ernst, de duur van de inbreuk, de aard, de omvang en het doel van de verwerking, het aantal getroffen betrokkenen en de door hen geleden schade, de opzettelijkheid of nalatigheid van de inbreuk, de genomen schadebeperkende maatregelen, het incidentele of structurele karakter van de (eerdere) inbreuk(en), de mate van samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, het gebruik van (goedgekeurde) gedragscodes zoals bedoeld in artikel 40 EU AVG en het gebruik van (goedgekeurde) certificeringsmechanismen, zoals bedoeld in artikel 42 EU AVG en overige omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de boete etc.

Hieruit volgt dat bedrijven die hopen dat het “zo’n vaart niet zal lopen” vroeg of laat alsnog de benodigde acties moeten nemen, het risico lopen om aanzienlijke sancties opgelegd te krijgen en mogelijk forse extra kosten moeten maken, die anders niet nodig waren. En juist als er langdurig geen actie is ondernomen, zal de hoogte van de boete substantieel zijn.

Het loont voor organisaties/bedrijven dus altijd om alsnog zo spoedig mogelijk actie te ondernemen!

Bezwaar-en beroepsmogelijkheden tegen sancties Autoriteit Persoonsgegevens

Organisaties en bedrijven (verwerkers of verantwoordelijken) die te maken krijgen met sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen hiertegen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aanwenden, waaronder het aanhangig doen maken van een bezwaarschriftprocedure en het doen instellen van beroep bij de rechtbank. Onder omstandigheden kan ook een voorlopige voorziening aanhangig worden gemaakt, bijvoorbeeld om het besluit te schorsen.

Houd er mee rekening dat de sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens beheerst worden door het bestuursrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het indienen van een bezwaarschrift een fatale termijn van toepassing is van zes weken na de ontvangst van het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wacht na ontvangst van het besluit dus niet tot het laatste moment, maar schakel zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat/jurist in.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest wat betreft de informatievoorziening verschillende media, zoals TV en sociale media. Op de website www.orangelegal.nl zijn tal van publicaties te vinden.

De introductie van de privacy-verordening AVG roept vele vragen op bij bedrijven, overheden en consumenten over rechten, verplichtingen, wijze van uitvoeren en over mogelijkheden om in bezwaar/beroep te gaan.

Orange Legal biedt organisaties professionele AVG-oplossingen. Orange Legal beschikt over een uitgebreid advocaten-netwerk en werkt samen met diverse gerenommeerde advocatenkantoren en kantoren met AVG-specialisten.

Naast de informatievoorziening beoogt dit artikel een opstap te zijn voor organisaties om een uitstekende AVG-oplossing te bereiken. Interesse in professionele AVG-oplossingen en/of professionele rechtsbijstand in geval van AVG-sancties? Neem gerust contact op met mr. Floris Zwartkruis via info@orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen van de AVG?

Orange Legal update

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen van de AVG?

De navolgende zes onderwerpen over persoonsgegevens moeten binnen alle organisaties c.q. bedrijven in ieder geval goed geregeld zijn/worden (zowel intern richting werknemers als extern richting burgers/consumenten):

*Bewustwording:

Organisaties moeten de benodigde maatregelen nemen om werknemers bewust te laten worden van het belang om de AVG na te leven en om ervoor te zorgen dat werknemers via de juiste werkprocessen en te volgen protocollen in staat worden gesteld om zo goed mogelijk de benodigde maatregelen te implementeren. Het doel daarvan is dat de kans op beveiligingsincidenten en datalekken drastisch verkleind wordt.

Het proces van bewustwording moet bij organisaties continu onder de aandacht blijven. Dit kan onder meer worden bereikt door periodiek het bewustzijnsniveau in kaart te brengen via effectieve methoden, zoals via werkgroepen, enquêtes, het periodiek uitvoeren van risico-analyses waaruit risicoprofielen kunnen worden gedestilleerd.

*Doel:

De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verzameld en/of opgeslagen voor een concreet gelegitimeerd en noodzakelijk doel. Het doel moet dus worden ingekaderd c.q. gespecificeerd. De verwerking moet aan de hand van ontwerp en standaardinstellingen zodanig worden georganiseerd dat uitsluitend noodzakelijke en voor het doel beoogde persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens moeten bovendien juist zijn en als zodanig juist blijven. Er moet bij de verwerking van persoonsgegevens dus zorgvuldig te werk worden gegaan.

*Transparantie:

De persoon van wie gegevens worden verwerkt, dient op de hoogte te zijn (bijvoorbeeld via een zogeten “privacy policy”) en dient uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven. De toestemming dient zonder dwang, specifiek, ondubbelzinnig via een verklaring of actieve handeling te zijn gegeven. Het gebruik van vooraf ingevulde “vinkjes” is niet toegestaan. Deze moeten (indien van toepassing) zelf door de burger of consument voor akkoord worden aangevinkt. Ook moet er een mogelijkheid zijn om te weigeren.

Er dient melding te worden gemaakt of de persoonsgegevens buiten de EER worden opgeslagen, of niet. Doorgifte aan derde landen is mogelijk indien er sprake is van een goedgekeurde gedragscode of certificeringsmechanisme in combinatie met afdwingbare garanties van de verantwoordelijke of verwerker van persoonsgegevens dat passende waarborgen bestaan. Gedragscodes kunnen door toezichthouders worden gepubliceerd zodat organisaties deze, indien van toepassing, het beste hierop kunnen afstemmen.

*Duur:

De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. Organisaties moeten dus analyseren wat de noodzakelijke duur van de bewaartermijn is en of dit in overeenstemming is met toezeggingen, afspraken en/of bestaande overeenkomsten met de betreffende persoon. Mogelijk moet de duur van de bewaartermijn worden heronderhandeld. Ook dient de mogelijkheid te zijn geboden om aanspraak te maken op het recht van vergetelheid (verwijderen van gegevens). Er dient voor de burger/consument te worden voorzien in inzage van persoonsgegevens, om persoonsgegevens onder omstandigheden te blokkeren, te wissen/vernietigen en om deze geschikt te maken voor dataportabiliteit in een gestructureerd, gebruikelijk en leesbaar formaat.

*Beveiliging:

De persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen verlies en hackers. Er dient sprake te zijn van een “passend beschermingsniveau”. Hiertoe dienen technisch en organisatorisch passende maatregelen door ontwerp en door standaardinstellingen (‘privacy by design and by default’) te worden getroffen om het door de AVG vereiste beschermingsniveau te bereiken. Rekening dient te worden gehouden met de stand van de techniek, de implementatiekosten van de betreffende maatregel, de aard en context van de verwerking en de risico’s van de verwerking.

De Autoriteit Persoonsgegevens noemt op haar website de volgende voorbeelden:

 • een app die u aanbiedt niet de locatie van gebruikers te laten registeren als dat niet nodig is;
 • op uw website het vakje ‘Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf aan te vinken;
 • als iemand zich op uw nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan nodig is.

Het is bovendien verplicht om voorafgaande aan de verwerking van persoonsgegevens een data-effectbeoordeling uit te voeren, ook wel “privacy impact assessment” genaamd, indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens gezien de aard, omvang, context en doel een hoog risico oplevert voor de rechten van burgers/consumenten. De nadruk moet hierbij komen te liggen op de noodzaak en proportionaliteit. Bedrijven moeten dus inventariseren welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke verwerkingen noodzakelijk zijn zodat aansluitend kan worden geselecteerd welke verwerkingen voor de ‘privacy impact assessment’ in aanmerking komen.

Anonieme gegevens vallen buiten het bereik van de AVG. Desalniettemin dient een anoniem persoonsgegeven zodanig te worden verwerkt dat deze zonder aanvullende externe bron(nen) niet tot een persoon kan worden herleid.

*Verantwoording:

De verantwoordelijke en de verwerker van persoonsgegevens moeten aan kunnen tonen dat wordt voldaan aan de AVG.

De organisaties dienen processen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens daarom zorgvuldig te administreren. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens om inzage in de betreffende administratie kan verzoeken c.q. eisen. Er geldt dus een administratieplicht.

Daar waar voorafgaande aan de AVG de handhaving vooral gericht was op de verantwoordelijke (en niet op de verwerker), en de verwerker eigenlijk alleen in civielrechtelijke zin kon worden aangepakt via de grondslag van wanprestatie in (hoofdzakelijk) de bewerkersovereenkomsten, voorziet de AVG ook in instrumenten ten gunste van de Autoriteit Persoonsgegevens om zonodig sancties op te leggen aan de verwerker, indien deze niet voldoet aan de verplichtingen van de AVG.

Voor wat betreft de verplichtingen van de verwerker valt te denken aan o.a.: het administreren van verwerkingen, het benoemen van een Data Protection Officer, het verkrijgen van toestemming voor een sub-verwerker, het melden van een datalek aan de verantwoordelijke, het verlenen van ‘privacy impact assessments’, het nemen van passende maatregelen (technisch en organisatorisch) ter voorkoming van onrechtmatige verwerkingen, verlies of diefstal.

Sommige organisaties/bedrijven dienen een zogeheten “Data Protection Officer” (functionaris voor gegevensbescherming) te benoemen. Ook dient een lijst van datalekken te worden bijgehouden en dient te worden voldaan aan de bijbehorende meldplicht.

Grote organisaties doen er goed aan om (ingevolge artikel 47 EU-AVG) “bindende bedrijfsvoorschriften” (‘binding corporate rules’) te implementeren. Deze voorschriften worden goedgekeurd (en moeten zelfs worden goedgekeurd vanwege de conformiteitstoetsing) door de Auroriteit Persoonsgegevens. Voorwaarde is dat de voorschriften juridisch bindend zijn voor, van toepassing zijn op en worden gehandhaafd door alle betrokken leden van het concern, of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen, met inbegrip van hun werknemers. Voorts moeten aan betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten worden toegekend met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en de in artikel 47 lid 2 EU-AVG genoemde elementen zijn vastgelegd.

Zowel verwerkers als verantwoordelijken van persoonsgegevens doen er goed aan om hun bestaande bewerkersovereenkomsten te controleren, zonodig tot heronderhandeling over te gaan of om een of meerdere nieuwe bewerkersovereenkomst(en) tot stand te brengen.

Last but not least: organisaties dienen ook verantwoording af te leggen over de processen omtrent de bewustwording. Rapportages naar aanleiding van periodieke enquetes en daaruit voortvloeiende risico-analyses lenen zich daar bij uitstek voor.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest wat betreft de informatievoorziening verschillende media, zoals TV en sociale media. Op de website www.orangelegal.nl zijn tal van publicaties te vinden.

De introductie van de privacy-verordening AVG roept vele vragen op bij bedrijven, overheden en consumenten over rechten, verplichtingen, wijze van uitvoeren en over mogelijkheden om in bezwaar/beroep te gaan.

Orange Legal biedt organisaties professionele AVG-oplossingen. Orange Legal beschikt over een uitgebreid advocaten-netwerk en werkt samen met diverse gerenommeerde advocatenkantoren en kantoren met AVG-specialisten.

Naast de informatievoorziening beoogt dit artikel een opstap te zijn voor organisaties om een uitstekende AVG-oplossing te bereiken. Interesse in professionele AVG-oplossingen en/of professionele rechtsbijstand in geval van AVG-sancties? Neem gerust contact op met mr. Floris Zwartkruis via info@orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

 

Hoe handelen organisaties alsnog AVG compliant/AVG-proof?

Orange Legal update

Hoe handelen organisaties alsnog AVG compliant/AVG-proof?

Werkwijze grote en middelgrote organisaties/bedrijven

 1. Zorg voor het bewustzijn bij werknemers en de benodigde protocollen zodat de maatregelen die worden getroffen ook goed zullen worden nageleefd door werknemers van de organisatie. Het doel daarvan is dat de kans op beveiligingsincidenten en datalekken drastisch verkleind wordt.
 2. Met name de grote en middelgrote organisaties/bedrijven (verantwoordelijken en verwerkers) doen er goed aan om, voor zover zij dat nog steeds niet gedaan hebben, alsnog zo spoedig mogelijk in contact te treden met advocatenkantoren en/of gerenommeerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in de naleving van de AVG. Hierdoor kan alsnog uitvoering worden gegeven aan de AVG, schade -en kostenbeperkend worden gehandeld en hoge boetes worden voorkomen.Maak gebruik van effectieve methoden om het bewustzijnsniveau in kaart te brengen via werkgroepen,    enquêtes, het periodiek uitvoeren van risico-analyses waaruit risicoprofielen kunnen worden gedestilleerd.
 3. Laat beoordelen of het aanstellen van een Data Privacy Officer gewenst of zelfs verplicht is.
 4. Implementeer ‘Bindende bedrijfsvoorschriften’.
 5. Controleer de bestaande bewerkingsovereenkomsten indien de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed aan een of meerdere (sub-) verwerkers, laat desnoods heronderhandelen over de bestaande bewerkingsovereenkomst(en) of breng nieuwe bewerkingsovereenkomst(en) tot stand en controleer of de bewerkingsovereenkomst(en) in overeenstemming zijn met de AVG.
 6. Voer, indien van toepassing, voorafgaande aan de verwerking van persoonsgegevens een data-effectbeoordeling /“privacy impact assessment” (DPIA) uit (zie hiervoor). Mocht uit de beoordeling een hoog risico voortvloeien die niet kan worden ondervangen met de maatregelen die de organisatie reeds uitvoert of beoogt uit te voeren, overleg dan met de Autoriteit Persoonsgegevens alvorens te starten met de hoog-risico verwerking van gegevens.
 7. Inventariseer in samenwerking met de betreffende advocaten/juristen en juridische AVG-specialisten welke gegevens worden verwerkt. Maak daarbij onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke gegevens. Ga daarbij systematisch en zorgvuldig te werk. Organiseer een register voor de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens. Zorg ervoor dat voor de verwerking toestemming is verkregen en dat deze goed geregistreerd wordt.
 8. Neem passende organisatorische en technische maatregelen. Organiseer waar mogelijk (en nodig) privacy by design and by default’ (zie hiervoor) en focus daarbij -met name- op de rechten van burgers, prospects, clienten en werknemers. Gebruik de juiste privacy statements en zorg ervoor dat betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Inventariseer voorts welke informatie-stromen er zijn en welke bedrijven (verwerkers, sub-verwerkers) betrokken (moeten) worden. Registreer of data binnen of buiten de EER wordt verwerkt. Denk aan de meldplicht datalekken.
 9. Streef naar goede dossiervorming zodat op juiste wijze verantwoording kan worden afgelegd en aangetoond kan worden dat op juiste wijze alles in het werk is gesteld om aan de AVG te voldoen. Bedenk hierbij dat de AVG de bewijslast omgekeerd heeft. De bewerker en de verantwoordelijke moeten zelf aantonen dat zij de AVG op juiste wijze na hebben geleefd. Het is dus niet zo dat de Autoriteit Persoonsgegevens moet kunnen aantonen dat de AVG door de organisatie niet is nageleefd.
 10. Indien de betreffende organisatie meerdere vestigingen heeft in EU-lidstaten, moet worden onderzocht welke toezichthouder leidend is. Dat moet ook worden onderzocht indien de gegevensverwerking impact heeft in verschillende lidstaten.
 11. Controleer of voldaan wordt aan het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download het stappenplan, de AVG en de Handleiding via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/voorbereiding-avg

Een handige tool is ook de AVG-regelhulp dat is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Raadpleeg hiervoor de volgende link:

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom

Werkwijze kleine organisaties en ZZP-ers

Zoals hiervoor uiteengezet: welke acties precies benodigd zijn, hangt af van de grootte van de organisatie c.q. het bedrijf, de aard en hoeveelheid van gegevens en de reeds getroffen privacy -en beveiligingsmaatregelen. Van kleine bedrijven en ZZP-ers kan in beginsel niet worden verwacht dat forse investeringen worden gedaan om te voldoen aan de AVG.

Toch moeten ook kleine bedrijven en ZZP-ers de stappen nagaan die hiervoor bij de werkwijze van grote en middelgrote bedrijven aan de orde kwamen, zij het dat de focus logischerwijs meer zal komen te liggen bij de inventarisatie van de (noodzakelijkheid van) verwerking van persoonsgegevens, het verkrijgen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, het beperken van risico’s voor personen, de opslag en de tracking (het monitoren) van persoonsgegevens via o.a. de website van de organisatie en het gebruik van contactformulieren op de website, cookies, de opslag bij cloud-bedrijven, de mailingfaciliteiten (denk bijvoorbeeld aan ‘mailchimp’), antivirus en eventuele aanvullende beveiligingstoepassingen, boekhoudmodules, emailclients, (sub)-bewerkersovereenkomsten etc. Er dient derhalve sprake te zijn van een goede inventarisatie, een goed register met persoonsgegevens en een goede uitvoering van het plan van aanpak.

Uiteraard kunnen kleine organisaties/bedrijven of ZZP-ers hun eigen (concept-) plan op haalbaarheid en op juridische merites laten toetsen door een gespecialiseerde advocaat/jurist. Dat scheelt ook weer in de kosten.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest wat betreft de informatievoorziening verschillende media, zoals TV en sociale media. Op de website www.orangelegal.nl zijn tal van publicaties te vinden.

De introductie van de privacy-verordening AVG roept vele vragen op bij bedrijven, overheden en consumenten over rechten, verplichtingen, wijze van uitvoeren en over mogelijkheden om in bezwaar/beroep te gaan.

Orange Legal biedt organisaties professionele AVG-oplossingen. Orange Legal beschikt over een uitgebreid advocaten-netwerk en werkt samen met diverse gerenommeerde advocatenkantoren en kantoren met AVG-specialisten.

Naast de informatievoorziening beoogt dit artikel een opstap te zijn voor organisaties om een uitstekende AVG-oplossing te bereiken. Interesse in professionele AVG-oplossingen en/of professionele rechtsbijstand in geval van AVG-sancties? Neem gerust contact op met mr. Floris Zwartkruis via info@orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Hoe kunnen organisaties met succes ageren tegen AVG-boetes?

Orange Legal update

Hoe kunnen organisaties met succes ageren tegen AVG-boetes?

Ter geruststelling: de Autoriteit Persoonsgegevens zal naar verwachting niet meteen een boete opleggen.

Aannemelijk is dat de Autoriteit Persoonsgegevens eerst en vooral gebruik zal maken van nieuwe handhavingsbevoegdheden, zoals het opleggen van een waarschuwing, berisping of een bevel om een bepaalde handeling te verrichten of juist na te laten.

Voor wat betreft de indicatie van de hoogte van de boete wordt verwezen naar artikel 83 lid 2 EU AVG. Er gelden verschillende categorieën van boetes. De boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet (indien hoger).

De hoogte van de boete is o.a. afhankelijk van de aard, de ernst, de duur van de inbreuk, de aard, de omvang en het doel van de verwerking, het aantal getroffen betrokkenen en de door hen geleden schade, de opzettelijkheid of nalatigheid van de inbreuk, de genomen schadebeperkende maatregelen, het incidentele of structurele karakter van de (eerdere) inbreuk(en), de mate van samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, het gebruik van (goedgekeurde) gedragscodes zoals bedoeld in artikel 40 EU AVG en het gebruik van (goedgekeurde) certificeringsmechanismen, zoals bedoeld in artikel 42 EU AVG en overige omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de boete etc.

Hieruit volgt dat bedrijven die hopen dat het “zo’n vaart niet zal lopen” vroeg of laat alsnog de benodigde acties moeten nemen, het risico lopen om aanzienlijke sancties opgelegd te krijgen en mogelijk forse extra kosten moeten maken, die anders niet nodig waren. En juist als er langdurig geen actie is ondernomen, zal de hoogte van de boete substantieel zijn.

Het loont voor organisaties/bedrijven dus altijd om alsnog zo spoedig mogelijk actie te ondernemen!

Bezwaar-en beroepsmogelijkheden tegen sancties Autoriteit Persoonsgegevens

Organisaties en bedrijven (verwerkers of verantwoordelijken) die te maken krijgen met sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen hiertegen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aanwenden, waaronder het aanhangig doen maken van een bezwaarschriftprocedure en het doen instellen van beroep bij de rechtbank. Onder omstandigheden kan ook een voorlopige voorziening aanhangig worden gemaakt, bijvoorbeeld om het besluit te schorsen.

Houd er mee rekening dat de sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens beheerst worden door het bestuursrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het indienen van een bezwaarschrift een fatale termijn van toepassing is van zes weken na de ontvangst van het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wacht na ontvangst van het besluit dus niet tot het laatste moment, maar schakel zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat/jurist in.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest wat betreft de informatievoorziening verschillende media, zoals TV en sociale media. Op de website www.orangelegal.nl zijn tal van publicaties te vinden.

De introductie van de privacy-verordening AVG roept vele vragen op bij bedrijven, overheden en consumenten over rechten, verplichtingen, wijze van uitvoeren en over mogelijkheden om in bezwaar/beroep te gaan.

Orange Legal biedt organisaties professionele AVG-oplossingen. Orange Legal beschikt over een uitgebreid advocaten-netwerk en werkt samen met diverse gerenommeerde advocatenkantoren en kantoren met AVG-specialisten.

Naast de informatievoorziening beoogt dit artikel een opstap te zijn voor organisaties om een uitstekende AVG-oplossing te bereiken. Interesse in professionele AVG-oplossingen en/of professionele rechtsbijstand in geval van AVG-sancties? Neem gerust contact op met mr. Floris Zwartkruis via info@orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

Orange Legal update

ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

ARAG Rechtsbijstand is door de rechtbank Midden-Nederland bij uitspraak d.d. 24 april 2018 (gepubliceerd 8 mei 2018) veroordeeld in een procedure waarin ARAG ten onrechte geweigerd had om verzekerden -die al bijna 20 jaar  (!) verzekerd waren- rechtshulp te bieden conform de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. ARAG had overeenkomstig de polisvoorwaarden gebruikelijke en normale kosten moeten vergoeden maar weigerde dit ten onrechte.

In de procedure werden de trouwe klanten van de verzekeraar  die zich niet konden verenigen met de weigering door ARAG bovendien ten onrechte door ARAG weggezet als zeer lastig/kritisch:

(…) “Uit de door ARAG geschetste gang van zaken rond de behandeling van het dossier rijst het beeld op van verzekerde en haar echtgenoot als zeer kritische cliënten (…)”

De rechtbank deelt de visie van ARAG niet.

Ook is de rechtbank van oordeel dat “de tekst van de (lees: oude) verzekeringsvoorwaarden duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Kosten van een externe advocaat die normaal en gebruikelijk zijn komen ongelimiteerd voor vergoeding in aanmerking“.

Om de gehele uitspraak te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1908

Polisvoorwaarden gewijzigd na 2013

Rechtsbijstandverzekeraars hebben vanaf 2013 hun polisvoorwaarden gewijzigd na meerdere veroordelingen door het Europese Hof van Justitie. Er geldt volgens de rechtsbijstandverzekeraars op basis van de nieuwe polisvoorwaarden thans slechts dekking voor enkele duizenden euro’s voor externe rechtsbijstand. Hoogstwaarschijnlijk kunnen de huidige -zeer lage- dekkingsmaxima echter niet door de beugel. De premie betalende consument wordt hierdoor ernstig gedupeerd.

Rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in opspraak

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt.

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben daar klaarblijkelijk maling aan.

Risico’s van de rechtsbijstandverzekering

Door de vele veelbelovende reclamecampagnes hebben inmiddels bijna 3 miljoen consumenten het product rechtsbijstandverzekering in huis gehaald. Er worden door de rechtsbijstandverzekeraars miljarden omgezet.

De meeste consumenten weten echter niet dat het product rechtsbijstandverzekering meestal overbodig (zie uitzending Radar d.d. 5 december 2016), erg duur, onvolledig en beperkt is. De consument betaalt hierdoor dus niet alleen hoge premies, eigen risico en/of eigen bijdragen maar door de lage dekkingsmaxima en beperkingen in verzekeringsvoorwaarden ook zelf de gemaakte externe advocaatkosten. De advocaatkosten worden overigens alleen gedekt voor werkzaamheden richting/tijdens een gerechtelijke procedure en tot het toepasselijke maximum.

Een consument zit vanwege de noodzaak van rechtshulp natuurlijk niet te wachten op aanvullende administratieve rompslomp en oeverloze discussies met de rechtsbijstandverzekeraars. Toch moeten consumenten daar wel  rekening mee houden. Ook dit kwam ter sprake in de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016. Bekijk hier de uitzending: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Indien gekozen wordt door behandeling van een jurist (met of zonder mr.-titel) van de rechtsbijstandverzekeraar, dan is het voor de consument goed te weten dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars zeer hoge targets opgelegd hebben gekregen van de rechtsbijstandverzekeraars om dossiers af te wikkelen (ca. 350 dossiers per jaar afwikkelen).

De verzekeraar en de behandelaars van de verzekeraars hebben er dus belang bij om zoveel mogelijk te “schikken”. Het risico van “tunnelschikkingsvisie” van de behandelaar is hierdoor erg groot. Zo werd DAS rechtsbijstand onlangs veroordeeld tot betaling van € 115.000 NETTO vanwege het forceren van een schikking ten nadele van een consument: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8842

Zie ook: https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/das-moet-dikke-ton-dokken-wegens-slechte-rechtsbijstand.

Niet integer handelen rechtsbijstandverzekeringsbranche

Belangrijk is voorts dat de consument ervan op aan moet kunnen dat de partij die rechtsbijstand verleent “integer” is. Met name bij het tot stand brengen van een schikking moet de consument er op kunnen vertrouwen dat de belangen van de verzekerde goed worden betrokken, afgewogen en behartigd.

De rechtsbijstandverzekeringsbranche heeft de afgelopen jaren getoond niet integer te handelen. Zo werd onderzoek over de vrije advocaatkeuze door de rechtsbijstandverzekeringsbranche gefingeerd (!). De rechtsbijstandverzekeringsbranche viel door de mand. Lees hiervoor o.a.: https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-advocaatkeuze/

Vrije advocaatkeuze

Het Europese Hof van Justitie heeft diverse keren bevestigd dat verzekerden recht hebben op de vrije advocaatkeuze. Lees hiervoor o.a.: https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

Rechtsbijstandverzekeraars hebben na arresten van het Europese Hof van Justitie hun verzekeringsvoorwaarden drastisch ingeperkt. Het recht op vrije keuze van advocaat/jurist wordt hierdoor zodanig beperkt dat er in redelijkheid geen sprake meer is van het volwaardige recht op vrije advocaatkeuze zoals nu juist bevestigd werd door het Europese Hof van Justitie.

Alternatief voor rechtsbijstandverzekering: spaarrekening

Consumenten kunnen hun premie-bedragen overmaken naar een spaarrekening en indien nodig/gewenst zelf zonder tussenkomst van een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar keuze inschakelen.

Voordelen:

 • alleen kosten rechtsbijstand indien nodig
 • kwalitatief betere rechtsbijstand
 • integere rechtsbijstand
 • goedkoper
 • sneller: geen onnodige administratieve rompslomp en discussies

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media. Ook zijn op de website www.orangelegal.nl tal van publicaties te vinden.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl Voor eventuele vragen over arbeidsrecht of over de inhoud van deze post kunt u een e-mail sturen naar: info@orangelegal.nl

Spreekuurrechter rechtbank Noord-Nederland op bezoek bij Eerste Kamer!

Orange Legal update

Deskundigenbijeenkomst Staat van de rechtsstaat II d.d. 6 februari 2018.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op dinsdagochtend 6 februari 2018 een deskundigenbijeenkomst gehouden over de staat van de rechtsstaat. Twee thema’s stonden daarbij op het programma: de positie van de rechtspraak binnen de trias politica en de positie van de burger in de rechtsstaat.

Om kennis te nemen van de integrale Deskundigenbijeenkomst (3 uur): https://www.youtube.com/watch?v=gexWye2v1Uk&feature=youtu.be

 

Wie waren de Leden van het Panel van de Deskundigenbijeenkomst?

*Voorzitter: Duthler

*President Hoge Raad: Feteris

*Rechtbank Midden-Nederland: Creutzberg

*Rechtbank Oost-Brabant: Wiertz-Wezenbeek

* Tilburg University: Prins

*Algemeen Deken Orde: Van Tongeren

*Raad voor de rechtspraak: Sterk

*Rechtbank Noord-Nederland: Lennaerts

*Universiteit van Amsterdam: Westerveld

 

Spreekuurrechter

In de tweede helft van de Deskundigenbijeenkomst krijgt ook mr. Ton Lennaerts het woord. Lennaerts omschrijft de “Spreekuurrechter” als een nieuw ‘fenomeen’ met ‘oude wortels’. Lennaerts stelt dat de spreekuurrechter geen echte rechtspraak is, maar een “procesmodel”, te vergelijken met een dagvaarding of verzoekschriftprocedure. Lennaerts gebruikt de metaforen van de “juridische Huisarts” met “Nazorg”.

Broodnodige hulpverlening

Lennaerts benadrukt dat met de Spreekuurrechter hulp kan worden verleend die ‘zo broodnodig’ is. “Toegang tot het recht is niet de oplossing voor alle “kwalen”, aldus Lennaerts.

Is de Spreekuurrechter wel zo broodnodig?

De hele opzet van het experiment van de Spreekuurrechter was/is toch juist er op gericht om tot een nog grotere “partnership” te komen met o.a. rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand)?

Ketenpartners, afkoop kleine vorderingen en kosten experiment

Tijdens de drie uur durende deskundigenbijeenkomst worden de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand) opvallenderwijs echter helemaal niet genoemd (!). Wel wordt vluchtig een keer het woord “ketenpartners” door Voorzitter Duthler aangehaald. Lennaerts mijdt het bestaan van de rechtsbijstandverzekeraars als uitvoerders van het experiment!.

Echter, uit de reactie van Lennaerts op het artikel in het NJB van mr. Arno van Deuzen (zie link hieronder) blijkt dat Lennaerts de samenwerking met de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand) uitdrukkelijk heeft erkend. Ook op de website van de rechtbank Noord-Nederland werden de rechtsbijstandverzekeraars zelfs (misplaatst) geduid als: “instanties”. Het had op de weg van Lennaerts gelegen om hier ook in de Deskundigenbijeenkomst duidelijk en transparant over te zijn, hetgeen niet het geval is geweest.

Oneerlijke concurrentie

Rechtszoekenden belanden van de regen in de drup. Er is voorts sprake van “oneerlijke concurrentie” met andere aanbieders op de markt. Het verbaast dan ook dat de weg van de Europese aanbesteding niet is gevolgd. Ook dit onderwerp wordt door Lennaerts gemeden zodat het experiment nog niet in de beta-fase lijkt te zijn beland en de introductie hiervan in de Deskundigenbijeenkomst wellicht prematuur is.

In opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeraars

Een en ander klemt temeer daar aan de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeraars al jarenlang en diverse malen de ‘broodnodige’ aandacht is besteed op consumenten TV-programma’s zoals #RADAR en #KASSA! en in talloze discussies op sociale media. Ook deze feiten hadden m.i. op transparante wijze door Lennaerts naar voren moeten worden gebracht, hetgeen niet is gebeurd.

Art. 96 Rv.

Lennaerts verwijst in zijn artikel in het NJB naar artikel 96 Rv. Er moet sprake zijn van “vrije en volledig geïnformeerde partijen”. Het is sterk de vraag of daarvan sprake is bij ‘verwijzing’ vanuit de DAS en Unive (SUR Rechtsbijstand), mede gezien de forse belangen van DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand).

 

Ter illustratie wordt verwezen naar o.a. de navolgende publicaties:

A.

http://www.njb.nl/magazines/njb-5-(2018).27984.lynkx

B.

https://www.navigator.nl/document/ide5ecb43d5ed94aac9e02ea1deec4ac0e?cpid=WKNL-LTR-Nav2&cip=hybrid

C.

http://www.njb.nl/blog/de-proef-(met-een)-spreekuurrechter.27628.lynkx

D.

http://www.njb.nl/nieuws/spreekuurrechter.20480.lynkx

E.

https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-blijft-bot-vangen/

F.

https://orangelegal.nl/nieuwe-wetgeving-na-misplaatst-experiment-rechtbank-noord-nederland/

G.

https://orangelegal.nl/orange-legal-bij-radar-over-rechtsbijstandverzekering/

H.

https://orangelegal.nl/uitzending-radar-5-december-2016-over-de-rechtsbijstandsverzekering/

I.

https://orangelegal.nl/directeur-srk-rechtsbijstand-stelt-kennismaking-voor/

J.

https://orangelegal.nl/deken-orde-van-advocaten-verzet-zich-tegen-experiment-rechtbank-met-das-rechtsbijstand-en-unive-sur/

K.

https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-advocaatkeuze/

L.

https://fd.nl/ondernemen/1168344/advocaat-generaal-hoge-raad-hekelt-vrije-advocatenkeuze-bij-rechtsbijstand

M.

https://blog.legaldutch.nl/advocaat-generaal-maakt-gehakt-van-das-rechtsbijstand/

N.

https://orangelegal.nl/experiment-rechtbank-noord-nederland-d-d-1-oktober-2016-dupeert-verzekerden-das-en-unive-belastingbetaler-en-andere-partijen/

O.

https://orangelegal.nl/hoge-raad-d-d-02092016-das-rechtsbijstand-heeft-met-verzekerde-via-een-schikking-afgekocht-dat-hoge-raad-prejudiciele-vragen-beantwoordt/

P.

https://orangelegal.nl/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-of-kat-in-de-zak-afsluiten-of-links-laten-liggen/

Q.

https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

 

Is de Spreekuurrechter vernieuwend/een nieuw fenomeen? Wat voegt het toe?

Een Senator stelde hierover een legitieme vraag. Wat is nu het verschil tussen de Spreekuurrechter en Mediation en bijvoorbeeld Buurtbemiddeling”. Het antwoord van Lennaerts luidde: “Samenwerken…de Keten…De Spreekuurrechter is ook heel erg uitproberen…”! Het volledige antwoord van Lennaerts kunt u meeluisteren (vanaf 2 uur en 40 minuten: https://www.youtube.com/watch?v=gexWye2v1Uk&feature=youtu.be ).

Bovendien moet worden afgevraagd of het experiment Spreekuurrechter wezenlijk iets toevoegt aan de bestaande mogelijkheden, praktijken en aanbieders. Met andere woorden: Voorziet het experiment van de Spreekuurrechter aantoonbaar in een behoefte en is de verwachting dat het resultaten oplevert die -gelet op het royale kostenaspect- aanmerkelijk beter zijn dan de huidige praktijk van bijvoorbeeld “afkoop”? Mijn indruk is dat dit niet het geval is.

Het experiment Spreekuurrechter roept ook andere vragen op.

Hieronder zijn een aantal andere vragen opgenomen:

Experiment Spreekuurrechter overbodig?

 • De spreekuurrechter is voor wat betreft de kleine vorderingen bij de rechtsbijstandverzekeraars overbodig omdat er sprake is van een “bekend verzekeringsrisico” dat in de praktijk wordt afgekocht door de rechtsbijstandverzekeraars. Uit betrouwbare bron is vernomen dat zelfs een keer een belang van een verzekerde voor een bedrag van € 5.500 werd afgekocht. Dat zal ongetwijfeld een uitzondering zijn, echter dat laat onverlet dat het sinds jaar en dag vaste praktijk is dat kleine vorderingen worden afgekocht. De consument heeft er dan geen omkijken meer naar en kan overgaan tot de orde van de dag. Dat is met het experiment natuurlijk niet het geval. Het verzekeringsrisico van de rechtsbijstandverzekeraars wordt dan ook verlegd naar de verzekerde/consument. Dat kan /mag niet de (verkapte) bedoeling zijn van het experiment!

Experiment in strijd met Europese regelgeving?

 • “Het project vertegenwoordigt een waarde van € 100 miljoen (vijf jaar € 20 miljoen per jaar). Daarmee had het experiment op grond van de Aanbesteedrichtlijn Europees aanbesteed moeten worden. Dit is, voor zover bekend, niet geschied. De Raad voor de rechtspraak schendt daarmee de wet”, aldus advocaat mr. A. van Deuzen. Lennaerts heeft deze door Van Deuzen in het NJB benoemde kritiek niet weersproken. Over de strijdigheid met de Europese regelgeving heb ik zelf ook meermaals gepubliceerd. Ik kan de stellingen van mr. Van Deuzen als juist onderschrijven.
 • Zijn er voldoende waarborgen voor de consument wat betreft onafhankelijkheid en integriteit van de rechtsbijstandverzekeraars?

De rechtsbijstandverzekeraars zijn de afgelopen jaren in opspraak geraakt met hun dienstverlening, m.n. de “rechtsbijstandverzekering”. Verwezen wordt naar de hiervoor genoemde publicaties.

Wat zijn de kosten van het experiment?

 • De kosten van het experiment zijn begroot op € 100 miljoen verspreid over vijf jaar. Ook hierover is Lennaerts niet transparant geweest bij de Deskundigenbijeenkomst, dit terwijl het om een royaal budget gaat. Ook over een (globale) invulling c.q. verwantwoording van deze kosten is niet gesproken. Gezien de hoogte van de kosten van het experiment had hier op transparante wijze duidelijkheid over moeten worden gegeven.

Is het middel Spreekuurrechter erger dan de kwaal?

 • Afgevraagd moet worden of het experiment Spreekuurrechter in het belang van de verzekerde/consument en de belastingbetaler kunnen zijn. Voorkomen moet worden dat het “experiment erger dan de kwaal” wordt, inhakend op de door Lennaerts gebezigde metaforen van “juridische Huisarts” en “Nazorg”.

“Geesteskindje” of “lovebaby”?

Evident is voorts dat het experiment door Lennaerts ervaren wordt als ‘zijn’ “geesteskindje”.

In dat verband wordt opgemerkt dat de Woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland in een telefoongesprek met Floris Zwartkruis op 9 februari 2018 de term “geesteskindje” van Lennaerts bezigde. Dat is veelzeggend en verklaart in zekere zin waarom de rechtbank Noord-Nederland het experiment zo prominent op de kaart wil zetten. Echter, de lovebaby komt de objectiviteit van het experiment daarmee niet ten goede.

Vandaag zal met de Woordvoerder van de Rechtbank Noord-Nederland een afspraak worden gepland voor een overleg met de Projectleider van het experiment van de rechtbank Noord-Nederland en Floris Zwartkruis.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media. Ook zijn op de website www.orangelegal.nl tal van publicaties te vinden.

Ook in deze post wordt een bijdrage geleverd aan het debat over maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals de toegang tot de rechter, toegang tot het recht en het experiment bij de rechtbank Noord-Nederland tezamen met de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand).

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl Voor eventuele vragen over arbeidsrecht of over de inhoud van deze post kunt u een e-mail sturen naar: info@orangelegal.nl

DAS Rechtsbijstand blijft bot vangen!

 

49938886 - orange bowl with bones for dog, isolated on white background

Miljardenindustrie

De rechtsbijstandverzekeraars vertegenwoordigen in Nederland een miljardenindustrie. Er gaan dus enorme belangen in om. Maar liefst drie miljoen (!) Nederlanders hebben de rechtsbijstandverzekering in huis gehaald.

In opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeraars en rechtsbijstandverzekeringen

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt. De grove malversaties wisselen zich in rap tempo af. Er lijkt geen eind aan te komen.

Het Europse Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken,  en ook het TV-programma Radar (vandaag precies een jaar geleden) hebben zich genoodzaakt gezien de oren van de rechtsbijstandverzekeraars te wassen. Ook Kifid kwam als niet-onafhankelijk en partijdig Klachteninstituut in het gedrang bij het TV-programma Kassa!. De kranten en social media staan er inmiddels bol van.

Flirten met de rechtbank Noord-Nederland

De rechtsbijstandverzekeraars waren en zijn onverschillig. Ze kwamen zelfs niet opdagen bij Radar om tekst en uitleg te geven.

Wel flirtten de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstans) openlijk met de Rechtbank Noord-Nederland omdat daar kennelijk volstrekt misplaatst een rechter (Ton Lennaerts) bereid bleek om de rechtsbijstandverzekeraars een podium te bieden om  een dubieus experiment te starten.

Het is duidelijk: Jan Moerland (directeur DAS Rechtbijstand) en Ton Lennaerts (rechter Rechtbank Noord-Nederland) zitten gemoedelijk bij elkaar in het huwelijksbootje. Ze noemen elkaar al ‘partners’ en DAS en Unive werden liefkozend blijkens de website van de rechtbank ineens gepromoveerd tot een soort van maatschappelijke “instanties”.

Maar ook huwelijken kunnen stranden. Ook dan moet je niet bij DAS zijn, zo blijkt uit de TV-uitzending van Radar d.d. 5 december 2016 te 20.30 uur.

Oneerlijke concurrentie

Wat er ook van zij, het experiment van de rechtbank Noord-Nederland met de rechtsbijstandverzekeraars is niet in het door de initiatiefnemer(s) -gepretendeerde- belang van de ‘arme consument’ die slechts 49 euro hoeft te betalen, maar wel volledig, althans hoofdzakelijk, in het belang van de rechtsbijstandverzekeraars.

Dat maakt ook de weg vrij voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere aanbieders in de markt, zoals mediators, arbiters, bindend adviseurs, vakbonden etc. etc. Het kan niet anders dan dat de Autoriteit Financiële Markt/ Autoriteit Consument en Markt zullen ingrijpen. En hard! Overigens is reeds het in gang gezette experiment ongeoorloofd wegens de bevoordeling van de rechtsbijstandsverzekeringsbranche c.q. de ongeoorloofde staatssteun.

Powerplay & schofferende rechter

Voor het experiment van de rechtbank Noord-Nederland met de rechtsbijstandverzekeraars bestaat geen wettelijke basis noch voldoende draagkracht. Er wordt dan in strijd gehandeld met het zogeheten ‘legaliteitsbeginsel’. Dit beginsel is essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat en voor onze democratie. Het legaliteitsbeginsel kun je dus niet zomaar te grabbel gooien. Dan respecteer je de rechtsstaat niet. Dan respecteer je Nederland niet.

Met Powerplay en het -ten onrechte- schofferen van de Deken van de Orde van Advocaten probeerde c.q. probeert de voormelde rechter van de rechtbank Noord-Nederland het experiment er doorheen te drukken. Je vraagt je af: ten koste van wat? Ten gunste van wie? Wat is in vredesnaam het doel?.

Voorzienbaar verzekeringsrisico

Kleine belangen werden c.q. worden door de verzekeraars, waar mogelijk afgekocht. Die praktijk is al zo oud als de weg naar Rome. Het betreft dus een voorzienbaar verzekeringsrisico. De consument wordt gedupeerd nu deze ineens moet procederen over een kleine vordering. En natuurlijk heb je ook de burenruzies etc. Die kun je niet afkopen. Maar daarvoor bestaan al lang andere, ‘echte’ instanties die dat goed kunnen oppakken (buurtbemiddelaars, Politie, Rijdende rechter etc.).

Nieuwe wetgeving

Inmiddels is duidelijk dat mr. Frits Bakker, Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak erkent dat het experiment van de rechtbank Noord-Nederland met de rechtsbijstandverzekeraars in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Er komt nieuwe wetgeving die daarin zal voorzien. En mr. Bakker wil daar flink vaart achter zetten. Dat is natuurlijk prima, zolang private commerciële partijen direkt of indirekt worden uitgesloten van experimenten noch daarbij belangen mogen hebben. Daar kan geen misverstand over bestaan. Daar moet ook spoedig duidelijkheid over komen.

DAS rechtsbijstand en de andere rechtsbijstandverzekeraars

De gebrekkige producten en dienstverlening en de talloze misstanden en tekortkomingen hebben zeker niet alleen betrekking op DAS Rechtsbijstand. Achmea, ARAG, Klaverblad, SRK (als uitvoerder), Unive (SUR Rechtsbijstand) etc. De ernstige problemen doen zich voor in de gehele linie van de rechtsbijstandverzekeringsbranche. Worden alle verzekeraars over een kam geschoren? De problemen zijn wijdverbreid en divers aanwezig bij alle rechtsbijstandverzekeraars. De andere rechtsbijstandverzekeraars kunnen zich bovendien niet verschuilen achter DAS Rechtsbijstand. Ook zij dragen (mede-) verantwoordelijkheid en zijn, waar van toepassing, aansprakelijk. Daar hebben ze het ook naar gemaakt.

Problemen oplossen een ‘koud kunstje’?

De verzekeraars willen graag doen geloven dat problemen snel zijn op te lossen en dat de consument daar baat bij heeft. De rechtsbijstandverzekeraars profileren zich in reclames op TV en Radio steevast met het oplossen van problemen voor consumenten. DAS. opgelost! Etc. Problemen oplossen is een ‘koud kunstje’ volgens de rechtsbijstandverzekeraars. Als je de reclames mag geloven, tenminste…

Zeer hoge targets & schikkingstunnelvisie met uitpuilende dossierkasten

De ‘juristen’ van de rechtsbijstandverzekeraars schikken graag. Hééééél erg graag zelfs. De juristen [let op: in Nederland mag iedereen zich uitgeven als ‘jurist’ zonder in het bezit te hoeven zijn van de academische mr.-of LL.M-titel] krijgen van de rechtsbijstandverzekeraars zeer hoge targets opgelegd. 200 a 300 of meer dossiers per jaar “afwikkelen” is gebruikelijk.

Rechtsbijstandverzekering groot risico voor de consument

De (digitale) dossierkasten puilen uit. Het verwondert dan ook niet dat het overgrote merendeel van de rechtsbijstand dossiers die door interne juristen van de rechtsbijstandverzekeraars worden ‘opgelost’ via een schikking worden afgedaan. Het gevaar van “tunnelschikkingsvisie” bij de jurist van de rechtsbijstandverzekeraars is dus zeer groot. Het voornaamste risico is het gevaar dat de belangen van de consument/verzekerde worden veronachtzaamd. En dat is nou precies waar je als consument/verzekerde niet op zit te wachten!

Voorgewende steun van de Hoge Raad

Rechtsbijstandverzekeraars wendden daarnaast bij het grote publiek de steun voor van de Hoge Raad (o.a. met dubieuze verwijzing naar de ex-advocaat Generaal mr. Johan Spier die radicaal om zou zijn en een gefingeerd onderzoek door ‘onderzoeker’ Bo Holthinrichs die achteraf gewoon in loondienst blijkt te zijn van DAS, dan wel zakelijke banden onderhoudt met DAS…). Het onderzoek werd prominent onder de aandacht gebracht met publicaties door het FD.

Ook bij dekkingsvraagstukken en ‘schikkingsadviezen’ in individuele dossiers schermen de juristen van de rechtsbijstandverzekeraars met bevindingen en uitspraken van de Hoge Raad. En de consument is dan uiteraard al snel onder de indruk en klaar gemaakt voor de voorgewende schikking.

Klachtenbureau en Kifid

Echter, wanneer je als kritische consument doorvraagt en de jurisprudentie wilt inzien, blijkt er vaak niets van het verhaal van de behandelend  ‘jurist’ van de verzekeraars te kloppen. Er bestaat soms helemaal geen jurisprudentie of er staat iets compleet anders in. En wat dan? Moet je dan het ‘advies’ volgen van de rechtsbijstandverzekeraar om bij Kifid een klachtprocedure te starten nadat je eerst bij het ‘Klachtenbureau’ van de verzekeraar hebt moeten aankloppen? De consument denkt te maken te hebben met een onafhankelijke partij die de kwestie goed onderzoekt. Feitelijk is het Klachtenbureau een afdeling van de rechtsbijstandverzekeraar. U weet wel, de bekende slager die z’n eigen vlees keurt…

Integriteit rechtsbijstandverzekeraars in het geding

Evident is dat de integriteit bij de rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in het geding is. Er wordt door de rechtsbijstandverzekeraars geschermd met Handvesten om de integriteit te waarborgen. Op papier mag dat dan wellicht allemaal in orde zijn. Echter, daarmee is dan ook alles gezegd.

De verzekeraars handelen ad hoc. Binnen de marges van de wet, en helaas ook daarbuiten. Het hiervoor beschreven experiment toont aan dat de rechtsbijstandverzekeraars ook boven de wet denken te staan en daar naar handelen. Ook pogen de rechtsbijstandverzekeraars grip te krijgen of invloed uit te oefenen op de rechtspraak in Nederland. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. De rechtsbijstandverzekeraars worden echter geen strobreed in de weg gelegd.

Ongeoorloofde schikkingstaferelen

De druk die de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar legt op de consument om te schikken, is vaak zeer hoog. De consument staat dan zelf meteen met de rug tegen de muur. De dreiging van de jurist met de mogelijkheid voor de consument/verzekerde om de kritiek als klachtprocedure voort te zetten bij het Klachtenbureau of het omstreden klachtinstituut “Kifid” is dan vaak voldoende voor de consument om dan toch maar akkoord te gaan met de voorgestelde schikking. Om van het ‘gelazer’ af te zijn. Dan is de DAS-oplossing afgewikkeld.

Veroordeling DAS Rechtsbijstand € 115.000 NETTO

Op 29 november 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gewezen over de ongeoorloofde schikkingsmentaliteit bij DAS Rechtsbijstand ten koste van een verzekerde. De Rechtbank Amsterdam heeft DAS Rechtsbijstand, bijgestaan door mr. W.A.M. Rupert van advocatenkantoor Stadermann Luiten, veroordeeld tot betaling van € 115.000 NETTO (!) wegens niet adequate rechtsbijstand aan een werknemer. Ook werd DAS Rechtsbijstand veroordeeld tot betaling van de gevorderde vergoeding van € 2.238,50 terzake van kosten ter vaststelling van de schade.

Belangen van consument/verzekerde niet te grabbel gooien

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam maakt duidelijk dat indien verzekeraars een schikking forceren en/of onvoldoende tot een behoorlijk resultaat komen, aansprakelijk zijn. Dat is een mijlpaal.

De uitspraak is op dat punt kristalhelder. De uitspraak zal ook aanzienlijke consequenties hebben voor toekomstige zaken die eraan zullen komen.

Vragen m.b.t. het aanleggen van reserves door rechtsbijstandverzekeraars

Dat brengt mij tot de volgende twee vragen.

 1. Hebben de rechtsbijstandverzekeraars wel voldoende reserves aangelegd om een reeks van veroordelingen wegens niet adequate rechtsbijstand te kunnen doorstaan?
 1. Hebben de rechtsbijstandverzekeraars wel voldoende reserves aangelegd om een reeks van veroordelingen wegens het niet adequaat verschaffen van het recht op de vrije keuze van externe advocaat of jurist te kunnen doorstaan (bijvoorbeeld: (veel) te lage maximering van de dekking) ?

Peanuts & Monkeys

Een dossier van de rechtsbijstandverzekeraar doet er gemiddeld ongeveer acht uur over om een dossier af te wikkelen. De premie lijkt laag (“if you pay peanuts, you get monkeys” hoor je vaak) maar verspreid over een aantal jaren betaal je omgerekend toch ca. € 325 per uur voor een ‘jurist’ van de rechtsbijstandverzekeraar. Dat is voor veel consumenten een hoop geld. Dit uurtarief ligt ook fors hoger dan een gemiddelde advocaat die je rechtstreeks kan benaderen zonder alle rompslomp, oeverloze discussies etc.  Als er dan geschikt wordt, kun je er in ieder geval van op aan dat de belangen zorgvuldig zijn afgewogen.

Sjoemelverzekering/uitgeklede verzekering

Er zijn verzekerden die gebruik willen maken van hun vrije keuze van externe advocaat/jurist om te voorkomen dat hun zaak door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar wordt ‘opgelost’. DAS Rechtsbijstand heeft na arresten van het Europese Hof van Justitie haar verzekeringsvoorwaarden drastisch ingeperkt. Het recht op vrije keuze van advocaat/jurist wordt hierdoor zodanig beperkt dat er in redelijkheid geen sprake meer is van het volwaardige recht op vrije keuze van de consument/verzekerde zoals bevestigd door het Europese Hof van Justitie.

Rechtsbijstandverzekering ongeschikt voor consument

Na de uitspraken van het Europese Hof van Justitie hebben de verzekeraars hun Polisvoorwaarden drastisch aangepast.  De aanpassingen houden forse beperkingen in, met name ten aanzien van het recht op vrije keuze.

De verzekering is inmiddels zodanig uitgekleed dat deze ongeschikt is voor de gemiddelde consument zonder juridische achtergrond.

Wat blijft er op papier nog over van de rechtsbijstandverzekering?

Even afgezien van alle administratieve rompslomp, oeverloze dekkingsdiscussies, klachtprocedures, aansprakelijkheidsprocedures, niet, onvolledig of te laat betalen van de nota’s van externe advocaten/juristen, getouwtrek om een jurist met een mr.-titel aan het dossier te krijgen etc. etc,  voldoet de rechtsbijstandverzekering op papier ook al niet:

 • De verzekering is niet af (onvolledig), omdat de verzekering slechts een gedeelte van de kosten dekt en uitsluitend richting/tijdens een PROCEDURE. Het restant moet de consument dus (bovenop de premies) zelf ophoesten. Advies werkzaamheden voor/na procedure dient de consument/verzekerde zelf te betalen.
 • De verzekering is voor veel consumenten reeds overbodig omdat zij ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een advocaat op toevoegingsbasis.
 • Bij DAS Rechtsbijstand geldt bijvoorbeeld een dekkingsmaximum van slechts € 2500 ex BTW (!). Daarna betaalt de rechtsbijstandverzekeraar niets meer volgens de Polisvoorwaarden.
 • Minus het eigen risico van € 250 inclusief BTW dat de consument/verzekerde moet betalen
 • Wint de externe advocaat/jurist de procedure? Goed nieuws voor de verzekeraar! Want de proceskosten komen toe aan de verzekeraar.
 • En dan nog een verrassing…FIXED FEE!

BINNENKORT!: de vervolg-post over de afspraken van de rechtsbijstandverzekeraars met externe advocaten/juristen om dossiers op te lossen via een gering fixed fee bedrag. Buiten medeweten van de verzekerde/consument…

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl

 

 

 

 

 

Nieuwe wetgeving na misplaatst experiment rechtbank Noord-Nederland

 

Orange Legal update

Ontbreken van wettelijke basis

Bij brief d.d. 14 oktober 2016 heeft Orange Legal de Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, mr. F.C. (Frits) Bakker om opheldering gevraagd in verband het ontbreken van een wettelijke basis en goedkeuring voor het experiment van de rechtbank Noord-Nederland tezamen met rechtsbijstandverzekeraars DAS en Unive.

Dubieus experiment

Op 15 september 2016 startte de rechtbank Noord-Nederland tezamen met rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) een experiment voor kleine zaken/zaakjes. Het experiment bleek echter niet in het belang van de ‘arme consument’, maar volledig in het belang van de rechtsbijstandverzekeraars (!). Immers, de praktijk is dat kleine zaken door de rechtsbijstandverzekeraars worden afgekocht zodat daarover niet hoeft te worden geprocedeerd. Het betreft dus een bekend verzekeringsrisico voor de rechtsbijstandverzekeraars. Met het experiment wordt/werd de consument gedupeerd omdat deze nu ineens moet procederen voor een kleine vordering.

Verzekeringsrisico

Als de kleine vorderingen ook al geen verzekeringsrisico meer zouden zijn, waar betaal je dan bijvoorbeeld bij DAS Rechtsbijstand nog premie voor? Die verzekering is reeds volledig uitgekleed. Veel consumenten komen in aanmerking voor een toevoeging. Er geldt bovendien een maximum voor veel procedures van totaal € 2500 ex BTW voor rechtsbijstand uitsluitend richting/tijdens een procedure, minus een eigen risico van € 250 inclusief BTW. Wanneer een zaak door de externe advocaat/jurist gewonnen wordt, komen de proceskosten op grond van de Polisvoorwaarden toe aan DAS.  En klap op de vuurpijl komen kleine vorderingen ook nog eens voor rekening van de Staat (lees: Belastingbetaler)?

Bekijk hier de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016 te 20.30 uur over de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekering:

https://orangelegal.nl/orange-legal-bij-radar-over-rechtsbijstandverzekering/

“Instanties”

Bizar is dat Unive en DAS volstrekt misplaatst als “instanties” en “partners” werden geduid op de website van de rechtbank. Ten onrechte werd bij het grote publiek gesuggereerd dat DAS en Unive maatschappelijke organisaties zijn, terwijl het verzekeraars betreffen die al vele honderden miljoenen euro’s per jaar aan omzet binnen hengelen met premies.

‘Experiment rechtbank Noord-Nederland ondenkbaar in een zichzelf respecterende rechtsstaat’

De Deken van de Orde van Advocaten, mr. R.A.A. Geene heeft -terecht- forse kritiek geuit op het experiment bij de Rechtbank Noord-Nederland. De Deken heeft onder de aandacht gebracht dat er vanuit de Balie grote bezwaren bestaan tegen de gemaakte procedure afspraken.

Voorts heeft de Deken de President van de rechtbank meegedeeld dat het in een zichzelf respecterende rechtsstaat ondenkbaar is dat de rechtbank zich met uitsluiting van andere partijen kan commiteren om een geselecteerde groep aanbieders te faciliteren. Ter onderbouwing voegde mr. Geene daar aan toe dat de rechtbank toegankelijk moet zijn voor iedereen zonder dat de rechtzoekende wordt gedwongen zich eerst aan te sluiten bij commerciële marktpartijen die exclusief een bijzondere rechtsingang wordt geboden.

Reorganisatie Rechtspraak

In een tijd waarin de rechtspraak reorganiseert en er juist op kosten wordt beknibbeld is dat onbegrijpelijk en onacceptabel te noemen. Evident is dat een experiment vraagt om een extra ‘workload’ voor de rechtspraak. Uiteindelijk moet de belastingbetaler alles ophoesten. Oftewel: het betreft een onzinnig, overbodig en duur experiment waar alleen de rechtsbijstandverzekeraars baat bij hebben.

Nieuwe wetgeving

Handelen c.q. experimenteren zonder wettelijke basis is kwalijk omdat het legaliteitsbeginsel een essentieel onderdeel is van onze rechtsstaat en de democratie. Er moet dus worden voorzien in een wettelijke basis om in het vervolg een mislukking van experimenten, zoals het experiment van de Rechtbank Noord-Nederland, te voorkomen.

De Raad voor de Rechtspraak is blijkens de hieronder vermelde link verheugd te kunnen melden dat Minister Dekker (Rechtsbescherming) ernaar streeft om medio 2018 een conceptwetsvoorstel klaar te hebben waarmee de rechter ruimte krijgt om te experimenteren met eenvoudige procedures. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is blij met de vaart die de minister wil maken met deze – voor de Rechtspraak belangrijke – wetgeving.

Aangenomen mag worden dat het beoogde experiment bij de Rechtbank Noord-Nederland tezamen met rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive bij gebreke van wettelijke basis en bij gebreke van voldoende draagkracht als mislukt moet worden beschouwd.

Toekomstige experimenten

De Rechtspraak wil snel beginnen met de in het regeerakkoord aangekondigde ‘buurtrechter’ (die zich op lokaal niveau gaat richten op juridisch eenvoudige zaken tegen lage griffiekosten) en de ‘schuldenrechter’, waar alle zaken van een schuldenaar op 1 plek worden behandeld.

Volgens mr. Bakker is de drempel om naar de rechter te gaan vaak te hoog. De Rechtspraak wil daarom experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen in plaats van het conflict alleen maar groter te maken. Bakker: ‘Onze huidige regels zijn vaak meer dan honderd jaar oud en dus niet meer van deze tijd. Bij burenruzies of vechtscheidingen maken ze problemen soms zelfs erger, omdat partijen in de zittingszaal lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Zo los je conflicten niet op. Rechters willen meer ruimte om onderliggende problemen echt aan te pakken. Ze willen niet alleen maar kijken naar het juridische geschil.’

Voor meer informatie over dit onderwerp kan worden kennis genomen van de volgende artikelen:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetgeving-om-te-experimenteren-met-eenvoudige-procedures-snel-in-de-steigers.aspx

https://orangelegal.nl/deken-orde-van-advocaten-verzet-zich-tegen-experiment-rechtbank-met-das-rechtsbijstand-en-unive-sur/

https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis?trk=pulse_spock-articles

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Voor meer informatie zie ook www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl