Arbeidsrecht

Personeelsdossiers

Een professionele opbouw van personeelsdossiers is essentieel voor goed werkgeverschap

Door het goed en volledig opbouwen van personeelsdossiers kan op transparante wijze verantwoording worden afgelegd over de beoordeling van het functioneren van uw werknemers. Hierdoor kan draagvlak worden verkregen voor het gevoerde en te voeren personeelsbeleid.

Het belang van het op juiste wijze opbouwen van een personeelsdossier keert ook in de rechtspraak geregeld terug. Met name in het geval de werkgever “disfunctioneren” ten grondslag legt aan een verzoek bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ligt het op de weg van de werkgever om het disfunctioneren inzichtelijk te maken en te onderbouwen.

Schermafbeelding 2013-11-27 om 18.39.15

Zo oordeelde de Rechtbank sector Kanton te Haarlem (Zaaknummer 564263/AO VERZ 12-348) dat het feit dat een werkgever constateert dat werkneemster redelijk functioneert en dat haar functioneren op onderdelen verbetering behoeft nog niet maakt dat sprake is van disfunctioneren. Bij disfunctioneren dient een werkgever de werknemer voorts in de gelegenheid te stellen om zijn functioneren naar het gewenste niveau te brengen.  Het aanbieden van cursussen en begeleiding bij de verbetering van het functioneren alsmede een verbeterplan liggen op de weg van het goede werkgeverschap van de werkgever. De  werkgever dient te motiveren welke onderdelen van het functioneren van de werkneemster dienen te verbeteren, op welke manier en tegen welke termijn de verbetering doorgevoerd dient te zijn.

Reorganisatie

Reorganisatie: wat zijn de motieven en hoe wordt het geregeld?

Een reorganisatie is in meer of mindere mate een ingrijpende verandering in het bedrijf. Doorgaans heeft de directie bij een reorganisatie bedrijfseconomische en/of managementmotieven.

NaamloosNaamloos2

Iedere reorganisatie start met het opstellen van een voorgenomen reorganisatieplan (het Sociaal Plan). De vorm waarin de reorganisatie uiteindelijk wordt gegoten, hangt af van verschillende factoren: het motief, de snelheid, de kosten en de risico-calculatie. Ook de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) kan bepalend zijn.

In overleg kan gekozen worden om de reorganisatie te laten verlopen via een traject bij het UWV Werkbedrijf, via de Kantonrechter of via wederzijds goedvinden met een deel van het personeel.

Bij iedere ontslagaanvrage bij het UWV Werkbedrijf gerelateerd aan de bedrijfseconomische gronden, dient de bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische noodzaak om werknemers te ontslaan te worden aangetoond. De aanvraag moet daarom worden onderbouwd met cijfermatige gegevens
Bij het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen bij de Rechtbank, sector Kanton, zal de rechter toetsen of een CAO van toepassing is, of er een meldingsplicht Ondernemingsraad bestaat, of er bijzondere ontslagbescherming van toepassing is en tenslotte of er een Sociaal Plan voorhanden is.

Het verdient evenwel de voorkeur om tevoren met de werknemer in overleg te treden om te bezien of het dienstverband met wederzijds goedvinden kan worden beëindigd. Om later niet in bewijsproblemen te raken is het raadzaam om de beëindiging met wederzijds goedvinden schriftelijk vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst en dit door beide partijen te laten tekenen. U kunt in de vaststellingsovereenkomst de voorwaarden voor het beëindigen vast leggen.