breaking-news

Minister Sander Dekker solliciteert naar de gunsten van Achmea rechtsbijstand!

Minister voor rechtsbescherming: Sander Dekker

Op de website www.rijksoverheid.nl staat onder het profiel van Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, het volgende vermeld:

“De rechtsstaat vormt de basis van onze vrije samenleving. Door bescherming te bieden en hard op te treden tegen criminelen. Maar ook door waarborgen te bieden tegen willekeur en machtsmisbruik, met gedegen wetten en onafhankelijke rechters. Daar zet ik mij graag voor in.”

Het profiel van minister Sander Dekker doet vermoeden dat Dekker de juiste persoon op de juiste plek is om zich sterk te maken voor de rechtsstaat, hard op te treden tegen criminelen en om waarborgen te bieden tegen willekeur en machtsmisbruik. Tot zover, de eigen promotie-tekst van Dekker.

Dekker is dus -uitgaande van de juistheid van de eigen promotietekst- de aangewezen persoon om de ernstige misstanden c.q. malafide praktijken van de rechtsbijstandverzekeraars aan te pakken, waaronder het fingeren van onderzoeken, de dubieuze inmenging in de rechtspraak en het grootschalig verkopen van de uitgeklede en beperkte c.q. ontoereikende rechtsbijstandverzekering.

Voorts zou Dekker de aangewezen persoon zijn om de ernstige structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering bespreekbaar te maken en zich sterk behoren te maken voor het werken aan de benodigde oplossingen opdat de consument niet langer ernstig wordt gedupeerd en niet langer bedrogen uitkomt.

Immers, dan zou de rechtsstaat beschermd worden en de consument zou op transparante en eerlijke wijze worden geïnformeerd dat het alternatief van de spaarrekening op dit moment veel beter en goedkoper is dan de rechtsbijstandverzekering, en met veel minder administratieve rompslomp en discussies gepaard gaat. Precies zoals o.a. in het TV-programma RADAR al meermaals onthuld werd. Dan zouden er ook geen procedures meer nodig hoeven zijn waarbij consumenten noodgedwongen (ook trouwe klanten!) soms tot en met het Europese Hof van Justitie moeten procederen tegen hun rechtsbijstandverzekeraar. En dan zou Dekker aan de consument ook niet langer hoeven op te biechten dat de kosten van het procederen tegen de verzekeraar grotendeels ook nog eens voor rekening en risico van de consument komen.

De consument verdient goede rechtsbescherming en verdient te worden beschermd tegen de huidige rechtsbijstandverzekering en de disfunctionerende rechtsbijstandverzekeraars

Oftewel: de consument moet uit oogpunt van goede rechtsbescherming juist worden beschermd via adequate voorlichting met waarschuwing tegen de forse risico’s van de rechtsbijstandverzekering en met het advies om de rechtsbijstandverzekering links te laten liggen c.q. op te zeggen, totdat de benodigde structurele problemen adequaat zijn opgelost. Dat zou een logische gevolgtrekking zijn voor het structurele disfunctioneren van de rechtsbijstandverzekeraars en het jarenlang weigeren om te werken aan een adequate structurele oplossing in het belang van de consument.

Bezoek Sander Dekker aan Achmea rechtsbijstand.

Tot grote verbazing van de consument en o.a. de juridische branche heeft minister Dekker recent een bezoek gebracht aan Achmea rechtsbijstand en daarvan afgelopen vrijdag 24 augustus 2018 via Twitter een promotievideo (!) vrijgegeven, waaraan de navolgende citaten zijn ontleend:

Sander Dekker:

Ik ben hier vandaag bij Achmea in Tilburg…om te praten met experts…en met juristen die juridische problemen van … in dit geval…klanten behandelen.

En iedereen kan wel eens te maken krijgen met een conflict…of juridisch probleem. Denk aan een burenruzie of ontslagzaak. Nou wat doe je dan? Nou, als je een verzekering hebt afgesloten, dan kom je in veel gevallen “hier” terecht…

Het is interessant te zien hoe de verzekeraar als Achmea daar mee omgaat…

Vervolgens komt Jos Sewalt, directeur van Achmea Rechtsbijstand, in beeld op de promotievideo:

Jos Sewalt:

Wij werken met 550 “juristen”…verdeeld over vier locaties in Nederland. Om onze klanten die een rechtsbijstandverzekering hebben, zo goed mogelijk te helpen. En daarbij kijken we echt veel breder dan alleen naar juridische oplossingen…we vinden het belangrijk…en geloven er ook in…dat je zo vroeg mogelijk in een geschil voor een oplossing moet gaan…

Om de gehele promotievideo (2 minuten en 18 seconden) te bekijken kan worden geklikt op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=RzTFTiYCFHE Aan het slot van de video wordt duidelijk vermeld dat de video de productie is van het ministerie van Justitie en veiligheid (!).

Minister Sander Dekker vindt de manier waarop Achmea te werk gaat c.q. is gegaan “interessant”. En wel zo interessant dat dit wel eens het juiste moment zou kunnen zijn om te solliciteren naar de gunsten van Achmea rechtsbijstand.

Trots of diepe schaamte voor het (rechtsbeschermings-) beleid?

Maar is dit nu het te voeren (rechtsbeschermings-) beleid waar we met z’n allen zo trots op moeten zijn of is dit het te voeren beleid waar we ons diep voor hebben te schamen in Nederland…!?!…

Terug naar de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeraars en hun dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering:

Rechtsbijstandverzekeraars en het product rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt.

Sjoemelverzekering

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars, maar klaarblijkelijk ook minister Sander Dekker, hebben daar klaarblijkelijk maling aan. Een lange reeks van veroordelingen is het gevolg. En het eind lijkt helaas niet in zicht. De rechtsbijstandverzekeraars hebben getoond dat zij niet bereid zijn om te werken aan een oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekering. De premie betalende consument wordt hierdoor ernstig gedupeerd met deze dure ‘sjoemelverzekering’.

Onderaan dit artikel is een lijst opgenomen met een selectie van artikelen waaruit de ernstige misstanden, de ernstige en structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars en hun dienstvelening, waaronder het product rechtsbijstandverzekering en het gebrek aan oplossingsbereidheid vanuit de rechtsbijstandverzekeringsbranche blijken.

Risico’s van de rechtsbijstandverzekering

Door de vele veelbelovende reclamecampagnes hebben inmiddels bijna 3 miljoen consumenten het product rechtsbijstandverzekering in huis gehaald. Er worden door de rechtsbijstandverzekeraars miljarden omgezet.

De meeste consumenten weten echter niet dat het product rechtsbijstandverzekering meestal overbodig (zie uitzending Radar d.d. 5 december 2016), erg duur, onvolledig en beperkt is. De consument betaalt hierdoor dus niet alleen hoge premies, eigen risico en/of eigen bijdragen maar door de lage dekkingsmaxima en beperkingen in verzekeringsvoorwaarden ook zelf de gemaakte externe advocaatkosten. De advocaatkosten worden overigens alleen gedekt voor werkzaamheden richting/tijdens een gerechtelijke procedure en tot de toepasselijke (soms extreem lage) maxima.

De consument zit vanwege de noodzaak van rechtshulp natuurlijk niet te wachten op aanvullende administratieve rompslomp en oeverloze discussies met de rechtsbijstandverzekeraars. Toch moet de consument daar wel  rekening mee houden. Ook dit kwam ter sprake in de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016. Bekijk hier de uitzending: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Minister Sander Dekker wil ineens meer instituten zoals het in opspraak geraakte Kifid!

Niet alleen de rechtsbijstandverzekeraars zijn in opspraak geraakt, maar ook klachteninstituut Kifid kwam uitvoerig aan de orde in het TV-programma Kassa! In de uitzending van Kassa! kwam ook naar voren dat uit onderzoek van Kassa! gebleken was dat Kifid helemaal niet onafhankelijk is en zelfs partijdig (!). Oftewel: de boodschap was duidelijk: dit klachteninstituut voor o.a. rechtsbijstandverzekeringen kun je beter mijden en in de plaats daarvan kun je voor klachten het beste terecht bij de onafhankelijke civiele rechter!

Toeval of niet, minister Sander Dekker heeft ongeveer een maand voor het bezoek aan Achmea rechtsbijstand merkwaardigerwijs gepleit voor méér instanties zoals Kifid! Om het artikel te lezen verwijs ik naar de volgende link van verzekeringssite amweb waar het artikel gepubliceerd werd: https://www.amweb.nl/branche/nieuws/2018/07/minister-dekker-wil-meer-instanties-zoals-kifid-101111761?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.95978972.1765845392.1535222026-1026477599.1535222026

Alternatief voor rechtsbijstandverzekering: spaarrekening

Consumenten zijn doorgaans veel beter af zonder dure (en vaak onnodige) rechtsbijstandverzekering. Consumenten kunnen in plaats van een rechtsbijstandverzekering beter hun premie-bedragen overmaken naar een spaarrekening en indien nodig/gewenst zelf zonder tussenkomst van een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar keuze inschakelen.

Voordelen:

  • alleen kosten rechtsbijstand indien nodig
  • kwalitatief betere rechtsbijstand
  • integere rechtsbijstand
  • goedkoper
  • sneller: geen onnodige administratieve rompslomp en discussie en geen risico meer op dure en langslepende procedure(s) tegen de rechtsbijstandverzekeraar

Conclusie

Minister Sander Dekker (ministerie voor rechtsbescherming) heeft met het bezoek aan Achmea rechtsbijstand en de gemaakte promotievideo die door Dekker via Twitter op 24 augustus 2018 is gepubliceerd het vertrouwen van de consument in de rechtsbescherming in Nederland in gevaar gebracht.

In plaats van een krachtig signaal af te geven aan de rechtsbijstandverzekeringsbranche dat aan de dubieuze praktijken spoedig een einde dient te komen en naar oplossingen dient te worden gezocht voor de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering, heeft Dekker gesolliciteerd naar de gunsten van Achmea rechtsbijstand. Dat is evenwel niet in het belang van de consument noch in het belang van de rechtsbescherming in Nederland. Een minister van rechtsbescherming behoort zich niet te mengen in commerciële activiteiten van private partijen, zoals Achmea rechtsbijstand, en gereserveerde, wel doordachte standpunten in te nemen over het opzetten van instituten.

Evident is dat Dekker het in opspraak geraakte klachteninstituut Kifid niet als referentiekader c.q. voorbeeldfunctie had moeten gebruiken, al is het maar om de schijn tegen te gaan dat de consument die een rechtsbijstandverzekering heeft ook nog eens wordt afgescheept met een ’twee handen op een buik’ klachtenprocedure.

Kortom, minister Sander Dekker heeft m.i. het nodige uit te leggen aan de consument waarom hij zo opmerkelijk en schaamteloos gehandeld heeft in de periode voorafgaand aan het bezoek van Achmea rechtsbijstand, tijdens het bezoek van Achmea rechtsbijstand en na het bezoek aan Achmea rechtsbijstand via Twitter op 24 augustus 2018.

Het is de hoogste tijd dat minister Sander Dekker de rechtsbijstandverzekeraars tot de orde roept en de benodigde structurele oplossingen voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering faciliteert. Het instellen van een werkgroep of commissie als eerste stap naar de benodigde oplossingen verdient prioriteit.

Nb. De titel van dit artikel beoogt de lezer aan het denken te zetten over de motieven van Sander Dekker van zijn ongepaste optreden bij Achmea rechtsbijstand.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl Voor eventuele vragen over arbeidsrecht of over de inhoud van deze post kunt u een e-mail sturen naar: info@orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).