catching-bones

DAS Rechtsbijstand vangt bot met discussie vrije advocaatkeuze

Via Social Media heeft Das Rechtsbijstand afgelopen week het nieuws verspreid: “Adviseur Hoge Raad kiest kant verzekeraars in vrije advocaatkeuze”.

De (zoals hierna zal blijken) –merkwaardige- berichtgeving vanuit DAS Rechtsbijstand is gevolgd op twee artikelen die het FD op 21 september 2016 heeft gepubliceerd. Het eerste artikel draagt de titel: “De discussie over de vrije advocaatkeuze is nog lang niet beëindigd”. Om kennis te nemen van laatstgenoemd artikel kan worden geklikt op de volgende link: https://fd.nl/ondernemen/1168398/de-discussie-over-de-vrije-advocaatkeuze-is-nog-lang-niet-beslecht Het tweede artikel draagt de titel “Advocaat-Generaal hekelt vrije advocatenkeuze bij rechtsbijstand”. Om kennis te nemen van laatstgenoemd artikel kan worden geklikt op de volgende link: https://fd.nl/ondernemen/1168344/advocaat-generaal-hoge-raad-hekelt-vrije-advocatenkeuze-bij-rechtsbijstand

Het eerste artikel betreft een bijdrage van Bo Holthinrichs (34). Holthinrichs is als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance studies. Holthinrichs is bezig met een proefschrift over de reikwijdte van het keuzerecht.

Zakelijke relatie onderzoeker en DAS Rechtsbijstand

Omdat over de relatie tussen de onderzoeker en DAS Rechtsbijstand in het artikel niets wordt vermeld, is het als achtergrond en voor de volledigheid en juistheid ook goed om te vermelden dat Holthinrichs al vanaf 2009 een zakelijke relatie onderhoudt met DAS Bedrijfsjuristen en tot voor kort ook met DAS Rechtsbijstand.

Er is niets mis mee als een onderzoeker vanuit de praktijk expertise opdoet, in tegendeel dat is zelfs prima. Echter, van een onderzoeker mag uiteraard wel worden verwacht dat deze een evenwichtig beeld laat zien van de ervaringen die in de praktijk worden opgedaan en waarnaar onderzoek wordt gedaan. Voorts dient de onderzoeker gedegen onderzoek te doen en daarbij alle feiten en omstandigheden te betrekken. Ten slotte behoort ook de partij met wie de onderzoeker in een zakelijke relatie is, gepaste afstand te bewaren om het onderzoek of de publicatie niet te frustreren.

Op al alle hiervoor genoemde punten wordt tekort geschoten waardoor de geloofwaardigheid van de publicaties in het FD d.d. 21 september 2016 in het geding is. Er is teveel toegeschreven naar “wishful thinking” vanuit de verzekeraars. Overigens, niets ten nadele van journalist Bas Knoop van het FD, die verder uitstekend zijn werk heeft gedaan.

Wat is er dan wel gebeurd?

Het vertrek van ex-Advocaat Generaal mr. Spier

Evident is dat de ex-Advocaat Generaal mr. Spier vlak voor zijn vertrek bij de Hoge Raad per 1 september 2016 “out of the blue” de uitlating heeft gedaan die voor de verzekeraars klaarblijkelijk aanleiding hebben gegeven voor “wishful thinking”. De heer mr. Spier heeft verklaard:

De ruime uitleg van Europese regels rond de vrije advocaatkeuze door het Europese Hof van Justitie (HvJ) is ‘potentieel de bijl aan de wortel van betaalbare rechtsbijstandverzekeringen’‘Een interne jurist van een verzekeraar is nu eenmaal goedkoper dan een externe advocaat. Spier waarschuwt hiervoor’, zo is te lezen in het artikel van het FD.

Uurtarief interne behandelaar verzekeraars veel hoger dan indien verzekerden rechtstreeks rechtsbijstand krijgen via advocaat of juridisch adviseur

De voormeld genoemde onjuiste aanname berust op een misverstand bij mr. Spier. Immers, het uurtarief van een interne jurist van de verzekeraars is door het betalen van premie bij de verzekeraar met ca. € 325 per uur veel hoger dan van een gemiddelde advocaat of juridisch adviseur. Ter onderbouwing wordt verwezen naar het rekenvoorbeeld in de volgende post: https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis/

Overigens zou met een beperking van de keuzevrijheid (waar Europa faliekant op tegen is) het uurtarief van de interne jurist van de verzekeraars helemaal niet dalen. De suggestie dat met beperking van de keuzevrijheid om een advocaat of juridisch adviseur in te schakelen, sprake zou zijn van een betere toegang tot rechtshulp voor de verzekerden is dus een fabel.

Verzekeraars niet transparant over hoedanigheid interne behandelaars

Sterker, ook in kwalitatieve zin gaat de verzekerde er fors op achteruit. Immers, de verzekeraars hanteren graag termen als “juristen” of “specialisten” voor hun interne behandelaars, echter het is volstrekt onduidelijk wie bij de verzekeraars schuil gaan achter de behandelaars. De verzekeraars zijn daar niet transparant over.

Zijn de belangen van de verzekerden bij de rechtsbijstandverzekeraars wel voldoende gewaarborgd?

Dat roept vragen op, zoals: zijn de belangen van de verzekerden wel echt veilig via de interne behandelaars van de verzekeraars nu de hoedanigheid niet duidelijk is? Investeren de verzekeraars wel voldoende in het personeel qua opleiding gezien de hoge uurtarieven van de interne juristen?

Hoge Raad en rechtsbijstandsverzekeraars staan lijnrecht tegenover elkaar

Overigens moeten de laatste opmerkingen van mr. Spier vlak voor zijn vertrek bij de Hoge Raad worden gezien in het licht van de eerdere bevindingen van mr. Spier, die in niet mis te verstane bewoordingen werden uitgewerkt in officiële stukken. Daaruit blijkt dat de ex-Advocaat Generaal mr. Spier in 2014 lijnrecht tegenover de verzekeraars heeft gestaan. Evident is dat van toenadering door de Hoge Raad of bezinning in de verste verte geen sprake is. De Hoge Raad en de verzekeraars staan onverkort lijnrecht tegenover elkaar. De Hoge Raad laat zich natuurlijk niet door de verzekeraars zomaar voor het karretje spannen.

Blijkens de conclusie van mr. Spier na het beantwoorden van prejudiciële vragen (2014) inzake verzekerde Jan Sneller/DAS Rechtsbijstand betoogde mr. Spier:

DAS verliest zich in juridische beschouwingen

“(…)2.1. In mijn vorige conclusie heb ik betoogd dat het standpunt van DAS, in het licht van eerdere en duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna verder ook: het Hof), niet kon overtuigen. Ik heb er –kort gezegd- op gewezen dat DAS zich m.i. verloor in juridische beschouwingen zonder klare wijn te schenken over de gevolgen van de eerdere rechtspraak. Met klare wijn bedoel(de) ik: het verstrekken heldere, overtuigende en ook controleerbare gegevens.

Met betrekking tot de kostenbeweringen van de verzekeraars merkt mr. Spier onder 2.3.1 en 2.3.2 op: De genoemde cijfers zijn oncontroleerbaar. Nog daargelaten dat ze berusten op niet verder geëexpliciteerde veronderstellingen, zijn ze zonder gedegen nadere toelichting niet goed begrijpelijk. Uitgaande van de genoemde “voorbeelden” zou men een veel hogere premiestijging verwachten.

Advocaat-Generaal mr. Spier gelooft niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen

“Ik geloof niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen door te poneren van deze in het geheel niet onderbouwde en weinig plausibele cijfers in een stadium van het geding waarin daarover geen discussie meer mogelijk was. Ik dat verband roep ik in herinnering dat de ervaring heeft geleerd (met voetnoot) dat niet voetstoot van de juistheid van dit soort stellingen kan worden uitgegaan.”

Advocaat-Generaal mr. Spier plaatst kanttekening bij de kwaliteit (kennis en ervaring) van de verzekeraars

(“Volgens het verbond van verzekeraars zouden rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland voldoende kennis en ervaring hebben om geschillen zelf te behandelen. Ik kan dat niet beoordelen, maar plaats er slechts de kanttekening bij dat dit niet steeds de indruk is die men uit de dossiers krijgt. Maar het zou zeker onjuist zijn om uit een klein aantal willekeurige zaken, die het topje van de ijsberg zijn, algemene conclusies te trekken.

Advocaat-Generaal mr. Spier geeft aan dat er geen ruimte meer is om te bewegen in de discussie omtrent de vrije keuze van advocaat of juridisch adviseur

(…)2.6.3 “ Koersen in de mist is een riskante bezigheid. Maar dat is in deze zaak mosterd na de maaltijd. De prejudiciële vragen zijn beantwoord en daarmee is de manoeuvreerruimte van de nationale rechter verdwenen.

(…) 2.7.2 Ook de Europese Commissie heeft zich uitvoerig gemotiveerd (…).

Voor meer actuele informatie over de rechtsbijstandsverzekeringen, verzekerden en de rechtsbijstandsverzekeraars, klik op de volgende links:

  1. https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis/
  2. https://www.linkedin.com/pulse/hoge-raad-dd-02092016das-rechtsbijstand-heeft-met-via-zwartkruis?trk=mp-author-card
  3. https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card
  4. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-europese-hof-zwartkruis?trk=mp-author-card

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl. Desgewenst kunt u voor vragen, advies of rechtsbijstand voor werkgevers of werknemers op het gebied van arbeidsrecht (of over deze post) contact met mij opnemen via info@orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).