Geen categorie

Het is black friday bij de rechtspraak!

Het is black friday bij de rechtspraak! Komt dat zien…

Op 9 oktober 2019 heeft de rechtspraak via een post (zie link hieronder) een fantastisch “sterk verhaal” verkocht over het resultaat van onderzoek van het World Economic Forum en de bijdrage die de “sterk onafhankelijke” rechtspraak als belangrijke graadmeter daaraan zou hebben bijgedragen:

(…)”blijkt dat Nederland de meest concurrerende economie van Europa is. Wereldwijd staan we op plek 4. Als één van de factoren die daar aan bijdraagt wordt de sterke onafhankelijke rechtspraak genoemd. Een onafhankelijke rechtspraak is een belangrijke graadmeter voor een concurrerende economie” (…), aldus de rechtspraak.

Feitelijk blijkt van de claims van de rechtspraak helemaal niets te kloppen. De berichtgeving is voorts niet passend voor de huidige staat van de rechtsstaat.

De rating heeft betrekking op een beoordeling van de commerciële onafhankelijkheid van de rechtspraak als geheel en zegt niets over de vrije toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechters. En daar zit nu juist de crux. De daadwerkelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Rechtspraak gaat in Nederland hard achteruit. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maakt zich daar al geruime tijd grote zorgen over.

Ook de bijdrage, het effect van de rechtspraak als geheel, op de uitkomst van het onderzoek is wat overdreven: er waren nog 102 andere indicatoren… En die werden voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten…:

‘Building on four decades of experience in benchmarking competitiveness, the index maps the competitiveness landscape of 141 economies through 103 indicators organized into 12 themes. Each indicator, using a scale from 0 to 100, shows how close an economy is to the ideal state or “frontier” of competitiveness.’

Een leuke braderie, maar pas op voor de miskoop!

Ga naar de post van de rechtspraak:

https://lnkd.in/dn57xcW

CAO akkoord voor de Kleinmetaal bereikt

Orange Legal update

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor de kleinmetaal. Zo’n 300.000 metaalwerkers krijgen er gespreid tot mei 2017 4,05 procent bij en eenmalig 0,65 procent.

Er zijn ook afspraken gemaakt over scholing, WW en flexwerk. Verder hebben de sociale partners afgesproken dat werknemers vaker een vierdaagse werkweek kunnen krijgen, zonder dat ze hun voltijds dienstverband verliezen.

Om het gehele artikel te lezen, klik op de volgende link:

http://bit.ly/1PwBTTU

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal, www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl)

Hof 04 augustus 2015: onduidelijkheid resulteert in arbeidsovereenkomst “onbepaalde” tijd!

goed.werkgeverschap

Op 4 augustus 2015 heeft het Hof Den Bosch bij arrest geoordeeld dat in een geschil tussen een werkgever en een werknemer over de uitleg van een arbeidscontract, uitgegaan dient te worden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat was het geval? In de arbeidsovereenkomst stond weliswaar uitdrukkelijk vermeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan, echter verzuimd was om een einddatum in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Saillant detail is dat werknemer nevenwerkzaamheden bij een andere werkgever had verricht. Echter, het Hof is daar niet zo van onder de indruk. Het Hof acht de nevenwerkzaamheden niet van doorslaggevende betekenis. Het Hof heeft geoordeeld dat vast is komen te staan dat werknemer zich beschikbaar hield om de bedongen arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst was mitsdien niet geëindigd: een bittere pil dus voor de werkgever.

TIP voor werkgevers en HR: zorg ervoor dat de personeelsdossiers professioneel worden opgebouwd en dat een adequaat personeelsbeleid wordt gevoerd dat in overeenstemming is met de criteria die de rechtspraak daaraan stelt (bijvoorbeeld: “goed werkgeverschap”). Daarmee kunnen hoge ontslagkosten, pijnlijke situaties zoals de onderhavige en hoge advocaatkosten worden voorkomen.

Een goede en plezierige samenwerking tussen uw HR afdeling en 1 of meerdere juridisch adviseurs geeft het beste resultaat. Dit wordt echter vaak onderschat of is simpelweg niet bekend bij werkgevers. Werkgevers worden hierdoor ten onrechte op kosten gejaagd. HR medewekers zijn immers expert in het stroomlijnen van de personeelsorganisatie. De juridisch adviseur kan op zijn beurt bewerkstelligen dat de implementatie van de “juridische know-how” en expertise zich vertaalt in effectiviteit en efficiency van HR tezamen met kostenbesparing.

Om van het arrest kennis te nemen: http://bit.ly/1MkGJ6s

DAS Rechtsbijstand in debat met Orange Legal

DAS Rechtsbijstandimages[3]

 

Gisteren (2 juli 2015) is de uitvoerige bespreking geweest tussen de Directieleden van DAS Rechtsbijstand, Jan Moerland en Janine Nanninga enerzijds en mr. Floris Zwartkruis, Orange Legal, anderzijds op het Hoofdkantoor van DAS Rechtsbijstand te Amsterdam.

Aanleiding was de felle discussie die vorig jaar gevoerd werd tussen Moerland en Zwartkruis over de navolgende onderwerpen:

 1. Het recht van verzekerden op vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat naar aanleiding van de gewezen arresten van het Europees Hof van Justitie en de Hoge Raad.
 2. Het gebruik van de kwalificatie “Lawyer” op het LinkedIn profiel door enkele medewerkers van DAS Rechtsbijstand, terwijl de betreffende medewerkers niet als advocaat op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten waren ingeschreven.

Zowel DAS Rechtsbijstand als Orange Legal hebben de bespreking als constructief ervaren.

Visie DAS Rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstand heeft -zakelijk weergegeven- betoogd dat zij een beroep van verzekerden op vrije keuze van een juridisch adviseur of advocaat in geval van een procedure eerbiedigt.

DAS Rechtsbijstand stelt dat het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad niettemin ruimte laten voor DAS Rechtsbijstand om kostenbeperkende maatregelen te treffen, waaronder het aanpassen van de Polisvoorwaarden. DAS Rechtsbijstand heeft de wijziging van de Polisvoorwaarden inmiddels geëffectueerd en partieel doorgevoerd. De wijziging is volgens DAS Rechtsbijstand overigens ook ingegeven door het buitensporige declaratiegedrag van sommige externe advocaten met opgevoerde uurtarieven tot wel € 275,00., hetgeen de spuigaten uit liep. Het verdienmodel van DAS Rechtsbijstand is daar niet op berekend.                                               

Visie Orange Legal Ad 1

DAS Rechtsbijstand onderscheidt zich in positieve zin van alle andere rechtsbijstandverzekeraars o.a. doordat zij zich al geruime tijd actief heeft gemengd in de (soms scherpe) discussies over actuele onderwerpen omtrent de rechtsbijstandverzekering. DAS Rechtsbijstand heeft zich ook bereid verklaard hier nog verder aan te gaan werken. DAS Rechtsbijstand neemt aldus haar verantwoordelijkheid en geeft blijk van een transparante handelwijze zoals een redelijk handelend verzekeraar betaamt.

Met betrekking tot de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat heeft Moerland in de televisie-uitzending van Tros Radar d.d. 12 mei 2014 toegezegd dat verzekerden die verzocht hebben om een vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat, en die vervolgens niet hebben gekregen, daarvoor gecompenseerd zullen worden. Moerland heeft aan Orange Legal bevestigd dat verzekerden die nadien om compensatie verzocht hebben ook daadwerkelijk gecompenseerd zijn geweest. Dit pleit uiteraard voor DAS Rechtsbijstand.

Ten slotte is ook de Consumentenbond te spreken over de recente dienstverlening van DAS Rechtsbijstand. DAS Rechtsbijstand werd in een onderlinge vergelijkingstest met andere rechtsbijstandsverzekeraars beoordeeld met een zeer goed cijfer van 9,2.

Bron: De Consumentenbond

Visie Orange Legal Ad 2

Ten aanzien van het gebruik van de term “Lawyer” op het linkedin-profiel van enkele DAS-medewerkers wordt opgemerkt dat Orange Legal steun leek te krijgen van de Nederlandse Orde van Advocaten vanwege de eigen publicatie van de Orde op 15 juli 2014 in het Advocatenblad. Het artikel kan worden gelezen via de volgende link: http://bit.ly/1rHAYmm

Vervolgens heeft de Nederlandse Orde van Advocaten feitelijk na de voormelde publicatie evenwel geen enkele actie ondernomen, dit terwijl Orange Legal vele tientallen steunbetuigingen van advocaten had ontvangen en het artikel van de Orde genoeg bouwstoffen had om in ieder geval serieus het debat aan te gaan. Oftewel: een gemiste kans van de Orde!

Conclusie: DAS Rechtsbijstand heeft het afgelopen jaar getoond dat zij ten gunste van de verzekerden in belangrijke mate progressie heeft geboekt op de onderwerpen waarover tussen DAS Rechtsbijstand en Orange Legal verschil van inzicht bestond. DAS Rechtsbijstand is bereid om die positieve trend door te zetten en mee te blijven denken met hun klanten.

WWZ: Le grand départ!

WWZ: Le grand départ!Orange Legal Le grand depart

Het officiële programma

Het is zover! Overmorgen treedt het grootste en belangrijkste gedeelte van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (het nieuwe arbeids -en ontslagrecht/WWZ) in werking.

Welke prioriteiten hebben goede,  slimme en kostenbesparende werkgevers bij de WWZ?

TOP-PRIORITEITEN WERKGEVERS BIJ WWZ:

 • Schakel tijdig één of meerdere goede en ervaren (externe) juridisch adviseurs in
 • Focus op intensieve en flexibele samenwerking tussen juridisch adviseurs en HR/HRM
 • Voorkom aanmerkelijk HOGERE ontslagkosten dan de transitievergoeding van max. € 75.000
 • Bespaar op advocaatkosten tot wel 95% via preventieve mogelijkheden
 • Zorg voor een goed werkgeversbeleid dat in overeenstemming is met de criteria rechtspraak
 • Zorg voor een goed werving- en selectiebeleid (zorgvuldig, transparant, niet-discriminatoir)
 • Streef na dat personeelsdossiers ook in juridische zin goed worden opgebouwd
 • Streef na dat dossiers van zieke werknemers ook in juridische zin goed worden opgebouwd
 • Wees alert bij nieuwe arbeidsovereenkomsten en op nieuwe formaliteiten (aanzeggen etc.)

  Orange Legal is specialist in het bereiken van duurzame preventieve oplossingen op het gebied van personeelszaken en in het verlenen van rechtsbijstand met de voordelen van een preventief voortraject!Benieuwd wat Orange Legal voor uw bedrijf kan betekenen om ontslagkosten en advocaatkosten te voorkomen?

Neem vrijblijvend telefonisch contact op met mr. Floris Zwartkruis Mobiel (06) 371 67 045 E-mail via info@orangelegal.nl  of  klik op de volgende link voor het contactformulier http://www.bit.ly/1E8li28