Actueel

Onthullingen Juridisch WK 2014: part 3

Orange Legal update

Onthullingen WK 2014: (part 3)  Rechtsbijstandverzekeraars koersen af op verscherpt toezicht? (part 3)

“Oranje spectaculaire overwinning”

Het Oranje WK-voetbal Team is gisteren na een spectaculaire overwinning op Brazilie (3-0) dik verdiend een bronzen medaille binnengesleept! Alvast vooruitlopend op de finale-wedstrijd van vanavond (Argentinië- Duitsland), volgen hieronder de aangekondigde juridische onthullingen in het kader van het toezicht op de rechtsbijstandverzekeraars.

Al hetgeen hieronder is opgenomen moet worden begrepen als een zuiver persoonlijke beschouwing van juridisch adviseur mr. Floris Zwartkruis  over het Toezicht op de rechtsbijstandverzekeraars, zoals ARAG, DITZO, Unive (SUR Rechtsbijstand), Achmea Rechtsbijstand, Interpolis Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand etc.).

“Voetballen”

Ook DAS rechtsbijstand hoort onverminderd in het voormelde rijtje thuis. Echter, het valt moeilijk te ontkennen dat laatstgenoemde rechtsbijstandverzekeraar tenminste wel “(voet-)BALLEN” heeft gehad om de discussie met heel wat partijen aan te gaan en om -tegen beter weten in- zelfs te procederen tegen hun eigen klanten tot en met het Europese Hof toe. Je zou toch denken dat ook DAS Rechtsbijstand weet dat hun klanten min of meer Koning zijn!

De andere hiervoor genoemde rechtsbijstandverzekeraars (ARAG, DITZO, Unive (SUR Rechtsbijstand), Achmea, Interpolis, SRK Rechtsbijstand etc.) houden er een andere werkwijze op na. Die werkwijze is ontleend aan de gouden tijden van weleer waarin plaats klaarblijkelijk plaats was voor de “Ouwe Jongens Krentenbrood”-Mentaliteit. Ook de laatstgenoemde rechtsbijstandverzekeraars ontkomen/ontkwamen niet langer aan de aandacht die het thema “rechtsbijstandverzekering” inmiddels gekregen heeft. Evident is dat verzekerden steeds mondiger zijn en niet meer klakkeloos aannemen hetgeen hen wijs wordt gemaakt. Zij willen gewoon niet meer op het verkeerde been worden gezet, maar het product dat zij besteld hebben. “Da’s nou de klant zijn/haar goed recht”!

In een toekomstige update op www.Orangelegal.nl/nieuws zal beslist aandacht worden besteed aan de vraag die opkomt: voldoet het huidige product “rechtsbijstandverzekering” eigenlijk wel nu er sprake lijkt te zijn van misleiding en non-conformiteit?

Juridische WK Onthullingen Orange Legal Lawyersoffice Part 2

Juridische WK onthullingen Orange Legal Lawyersoffice: de advocatuur.

Part 2.

Sectorvisie Advocatenkantoren 2014

 

 • De advocatuur is een sector die in economische voorspoedige en mindere tijden altijd werk heeft.
 • De omzet voor de juridische dienstverlening van advocatenkantoren, juridisch advieskantoren en octrooikantoren tezamen is 4,8 miljard euro.
 • De advocatuur is van groot belang voor het functioneren van de economie.
 • Advocatenkantoren zijn sinds 2009 geconfronteerd met afnemende groei en in veel gevallen krimp van de omzet. Deze trend zet naar verwachting de komende jaren door.
 • Met name de economische crisis heeft klanten in alle segmenten prijskritischer gemaakt, waardoor lagere tarieven en kosten nodig zijn. Daarbij komt dat de juridisering in een lagere versnelling terecht is gekomen. Er zijn meer concurrenten binnen de advocatuur en meer toetreders tot de juridische markt.
 • Technologie speelt een belangrijke rol bij het veranderen van de werkwijze van de advocaat en het versterken van de relatie met klanten. Meer standaardiseren en automatiseren loont.
 • Er wordt nog te weinig gewerkt met technologie om digitaal en plaatsonafhankelijk te werken evenals met software gericht op commerciële ontwikkeling.
 • Het gebruik van technologie bij het werk van de advocaat zelf en de ontwikkeling van de relatie met de klant levert een bijdrage aan het vinden van antwoorden bij de uitdagingen waar de advocatuur sinds 2009 mee te maken heeft.
 • Obstakels hierbij zijn het gebrek aan kennis over de technologische mogelijkheden, de hoogte van de investeringen en het onvoldoende rendabel zijn van investeringen, die als grootste belemmering worden gezien. Deze punten zijn echter niet noodzakelijkerwijs een permanent obstakel: aan kennis kan gewerkt worden en dan kan blijken dat veel technologie met enige creativiteit best binnen bereik is.
 • Benutting van technologie zorgt voor een duidelijke tweedeling (scheiding) tussen diensten die gezien kunnen worden als “commodity” en “complexere” dienstverlening met hoge toegevoegde waarde.
 • De meeste (middel)grote en niche kantoren willen zich focussen op het complexere werk, maar dit lijkt onvoldoende aanwezig om alle kantoren goed te laten draaien.
 • Kantoren die geen helder inzicht hebben in hun werkprocessen kunnen niet identificeren welke activiteiten echt waarde toevoegen voor hun klanten.

 

 • Een duidelijke tweedeling wordt de komende jaren nadrukkelijker zichtbaar tussen de “achterblijvers” en de “adaptieven” Kantoren die in staat zijn te veranderen en automatiseringsmogelijkheden benutten, kunnen efficiënter werken, waardoor een lagere kostprijs mogelijk is. Een slim gebruik van technologie richting de klant versterkt bovendien de binding met deze klant.
 • Voor een overzicht van de belangrijkste technologieën wordt verwezen naar pagina’s 15 en 18 van het rapport. Voor efficiencytools wordt verwezen naar pagina 19.
 • Op het rapport en deze samenvatting is de disclaimer van toepassing, als vermeld op pagina 35 rapport ING, evenals de disclaimer vermeld op de website van www.Orangelegal.nl. Deze samenvatting mag worden gedeeld en verspreid via social media en op websites van derden worden gepubliceerd, mits de onderstaande link van ING BANK N.V. wordt gebruikt en (cumulatief) verwezen wordt naar de URL van Orange Legal www.Orangelegal.nl/nieuws

This summary by Orange Legal (www.Orangelegal.nl) has been approved by ING BANK N.V. (Amsterdam), part of ING Groep N.V.. For further information:

https://www.ing.nl/zakelijk/ing-economisch-bureau/sectoren/2014/06/20140612-tweedeling-advocatuur-door-technologie.aspx

 

 

 

-BREAKING NEWS- DAS Rechtsbijstand en rechtsbijstandverzekeringen

Orange Legal.Breaking News

Opinie-artikel mr. Floris Zwartkruis naar aanleiding van gevoerde correspondentie d.d. heden tussen Orange Legal en de directeur van DAS Rechtsbijstand (tevens ‘ervaringsdeskundige’ van het TV-programma “Tros RADAR”), de heer Jan Moerland.

 

Al hetgeen hieronder is opgenomen moet worden begrepen als een zuiver persoonlijke beschouwing van juridisch adviseur mr. Floris Zwartkruis  over de werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars, zoals DAS Rechtsbijstand. Het is bedoeld om de discussie over de rechtsbijstandverzekeraars, en de rechtsbijstandverzekering in het bijzonder, te voeren. Dit is m.i. ook broodnodig. Verzekerden zijn mondiger en accepteren niet meer dat zij op het verkeerde been worden gezet. Orange Legal heeft zich al lange tijd sterk gemaakt om de verzekeraars tot nadenken te zetten om met nieuwe producten te komen. Producten die wel aantrekkelijk zouden kunnen zijn. Tot op heden hebben de rechtsbijstandverzekeraars zich hard opgesteld door met hun klanten te procederen, soms tot en met het Europese Hof van Justitie toe. DAS Rechtsbijstand en de andere rechtsbijstandverzekeraars willen van geen wijken weten en lijken zich nog steeds vast te klampen aan de afgelopen jaren waarbij grof geld verdiend is met het product “rechtsbijstandverzekering”. Mijn grove schatting voor dit jaar is 0,6 miljard euro (uitgaande van een premie van ca. 200 euro per jaar en 3 miljoen rechtsbijstandverzekerden). Verwezen wordt naar o.a. de eerdere publicaties van opinie-artikelen van mr. Floris Zwartkruis op www.Orangelegal.nl/nieuws.

 

Visie Orange Legal:

 

Orange Legal heeft DAS Rechtsbijstand verzocht en gesommeerd, om uiterlijk vandaag 8 juli te 14.00 uur bij het personeel van alle vestigingen onder de aandacht te brengen dat bij uitingen aan derden en uitingen binnen sociale media door juristen (niet zijnde advocaten) werkzaam bij DAS Rechtsbijstand, niet de indruk mag worden gewekt dat sprake is van de titel/functie van “Advocaat” of “Lawyer”. Er mag dus geen sprake zijn van misleiding en er moet ondubbelzinnig duidelijk worden gemaakt om welke functie het gaat, naar gelang de certificering (geen titel, HBO/BACHELOR-jurist, Master/L.L.M.-jurist, advocaat (als ook daadwerkelijk sprake is geweest van inschrijving op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten). Ook de illusie dat zowel sprake lijkt te zijn van de functie/titel van “jurist” en tegelijkertijd van “Advocaat” (“Lawyer”) mag niet worden gewekt.

 

Das rechtsbijstand heeft aan Orange Legal gevraagd om namen door te geven van werknemers van DAS Rechtsbijstand. Orange Legal heeft als voorbeeld een naam doorgegeven van een werkneemster van de vestiging van DAS Rechtsbijstand te Eindhoven en bewijs hiervoor aangeboden. Omwille van de privacy van de betreffende werkneemster en de te verwachten publiciteit, zal ik haar naam voorlopig in ieder geval maar niet noemen, tenzij de autoriteiten mij hierom op korte termijn vragen. Dat lijkt mij voor de betreffende werkneemster nogal zuur om haar naam nu pontificaal te noemen in deze interessante discussie. Daarbij komt dat DAS Rechtsbijstand in eerste instantie verantwoording heeft te dragen, vind ik dan.

 

Uit de hieronder genoemde visie van DAS Rechtsbijstand blijkt dat DAS Rechtsbijstand van mening is dat het een medewerker/medewerkster van DAS Rechtsbijstand (niet-advocaat) vrij staat om zich jegens derden namens DAS Rechtsbijstand uit te geven met de functie/titel van “Lawyer” en dit blijkt ook de huidige praktijk te zijn. Dit wekt de nodige verbazing aangezien de titel “Advocaat” zelfs wettelijk beschermd is, juist om dit soort misstanden te voorkomen. Advocaten moeten nu eenmaal aan andere eisen voldoen dan juristen met een Masteropleiding als achtergrond/L.L.M.-certificering. DAS Rechtsbijstand (“ouwe jongens krentenbrood”-relatie onderhoudend met de Raden van Toezicht  advocatuur) zou beter moeten weten, maar meent dit gewoon te kunnen maken en op de koop toe te nemen dat de verzekerden mogelijk op grove wijze jarenlang zijn misleid c.q. nog steeds op grote schaal worden misleid.

 

Op het “Linkedin profiel” staat/stond vandaag als volgt vermeld:

 

 • Naam medewerkster DAS Rechtsbijstand
 • Lawyer at DAS
 • Eindhoven en omgeving, Nederland
 • Advocatuur (deze vermelding is m.i. minder relevant omdat linkedin dit zelf ervan maakt zodra er aanknopingspunten zijn, maar toch dan geldt juist extra voorzichtigheid met het naar buiten brengen van je profiel)

 

Gemeenschappelijke connectie: Jan Moerland, directeur DAS Rechtsbijstand (zodat vaststaat dat Jan Moerland hier al geruime tijd bekend mee is)

 

Visie DAS Rechtsbijstand:

 

Er is met de term “Lawyer” niets aan de hand. Wij keuren dit goed dat ons personeel (niet zijnde advocaat) deze functie en titel gebruiken en zij mogen zich/moeten zich als zodanig kunnen uitgeven namens DAS Rechtsbijstand en doen dat in de praktijk ook.

 

De functie/titel van “Lawyer” kan ook jurist of kwabaal (een zoetwatervis) inhouden volgens de Van Dale.

 

De letterlijke reactie van DAS Rechtsbijstand was als volgt.

 

Geachte heer Zwartkruis,

Ik begrijp  dat u zich keert tegen het gebruik van de term “lawyer” op het Linkedin profiel van DAS medewerkster XXXXXX

De term “lawyer” is in Nederland geen beschermde titel. Onze medewerkster bedient zich hiermee dus niet van een titel die zij niet gerechtigd zou zijn te voeren.
Verder wordt op  het profiel expliciet vermeld dat zij “Jurist Arbeidsrecht & Ambtenarenrecht” is bij DAS.

Volgens Van Dale Groot Woordenboek Engels – Nederlands kan het woord “lawyer” drie betekenissen hebben:
0.1 advocaat
0.2 jurist
0.3 kwabaal (een zoetwatervis).

Het zal u uit de context van het profiel duidelijk kunnen zijn dat het hier gaat om betekenis 0.2.

Volgens mij is het profiel dus volkomen helder over de functie en hoedanigheid van mevrouw  XXXXXX:
zij is jurist bij DAS en op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat zij advocaat is.

Met vriendelijke groet,

Jan Moerland
Directeur Legal Services
DAS

Aanvullende reactie Orange Legal:

 

(…)Ten slotte verzoek ik u mij eveneens voor 14.00 uur te berichten of de medewerkers van DAS Rechtsbijstand ook de functie/titel van “Jurist” mogen voeren en zich als zodanig mogen/moeten uitgeven, in het geval sprake is van HBO/Bachelor juristen (zonder Mr. titel/L.L.M titel.). Met andere woorden zij mogen/moeten zich ook kunnen uitgeven als Jurist in plaats van HBO-jurist en zij doen dat ook in praktijk?. Graag ook uw visie voor werknemers die noch een HBO/Bachelor noch een Master/L.L.M. certificering hebben. Met andere woorden: mogen/moeten zij zich ook als zodanig kunnen uitgeven en doen zij dat ook in de praktijk van DAS Rechtsbijstand?”

 

Op laatst genoemde e-mail kwam ineens geen reactie meer vanuit DAS Rechtsbijstand.  Klaarblijkelijk weet DAS Rechtsbijstand ook wel waar de schoen wringt in deze discussie.

Orange Legal heeft daarop als volgt gereageerd:

“Geachte heer Moerland,

 

Aangezien ik vandaag voor 14.00 uur geen reactie meer van u heb ontvangen, ga ik er behoudens omgaand tegenbericht ervan uit dat de weergave van de visie van DAS correct door mij is weergegeven. Dit sluit ook aan bij uw eigen e-mail overigens zodat dit de lading alsdan dekt.

 

Graag alsnog een omgaande reactie uiterlijk vandaag te 15.00 uur.

Ik neem aan dat u als grote verzekeraar nog even netjes reageert voorafgaande aan het genoemde tijdstip.”

 

Wordt vervolgd!

Wk nieuws Orange Legal 2014: de juridische onthullingen part 1

update button

Juridisch WK Nieuws 24 juni 2014

Opinie artikel mr. Floris Zwartkruis:

De onthullingen part 1.

Al hetgeen hieronder is opgenomen moet worden begrepen als een zuiver persoonlijke beschouwing van juridisch adviseur mr. Floris Zwartkruis  over het onderwerp “Rechtsbijstandverzekeringen in Holland”.

Het is zover. Zoals beloofd volgen hier dan de eerste onthullingen die eerder zijn aangekondigd.

Al geruime tijd zijn de rechtsbijstandverzekeringen onderdeel van discussies in Nederland. Dat dit niet eerder in deze omvang het geval is geweest, wekt verbazing nu maar liefst ca. 3 miljoen Nederlanders verzekerd zijn voor/tegen rechtsbijstand. Een ruwe schatting (uitgaande van een premie van ca. 200 euro per jaar) maakt dat het om een jaarlijkse omzet gaat van 0,6 miljard euro!

ING Bank heeft recent aan de hand van een indrukwekkende rapportage doen becijferen dat de jaarlijkse juridische business een totale omzet genereert van ca. 5 miljard euro per jaar. Hieruit kan m.i. worden geconcludeerd dat de rechtsbijstandverzekeringsbranche een substantieel aandeel heeft verworven in de afgelopen decennia.

Te mooi om waar te zijn?

Over de wijze waarop de rechtsbijstandverzekeringsbranche te werk is gegaan bij het vergroten van haar marktaandeel, heb ik reeds eerder geschreven. Genoemd werden o.a. het benadrukken van flinke dekkingsbedragen (zoals 50.000 of 25.000 gulden, inmiddels oplopend tot soms wel 60.000 euro). Ook via TV-spots wordt recent nog altijd de nadruk gelegd op de suggestie dat een heel team van juristen je met raad en daad bijstaat wanneer jij dat als verzekerde nodig hebt indien je geconfronteerd wordt met een juridisch geschil. Dan klinkt zo’n rechtsbijstandverzekering heel aanlokkelijk en te mooi om waar te zijn. Dat is het ook!

Het beeld dat de rechtsbijstandverzekeringsbranche heeft doen ontstaan, strookt niet met de huidige praktijk waarbij een welwillende verzekerde actief wordt ontmoedigd om zijn verzoek om rechtsbijstand voor een geschil door te zetten. Reeds bij het telefonische contact (met name bij DAS, Ditzo, ARAG, maar ook andere rechtsbijstandverzekeraars) wordt duidelijk dat de verzekerde nog heel wat handelingen moet verrichten eer er ook maar iets gedaan gaat worden. Het lijkt erop dat rechtsbijstandverzekeraar SRK zowel in de buitengerechtelijke fase als in de gerechtelijke fase coulant omspringt met verzoeken om een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. In zoverre is zij een uitzondering. Echter, ook voor laatstgenoemde rechtsbijstandverzekeraar geldt dat ik te weinig duidelijk beleid hieromtrent heb kunnen ontdekken om hieruit een goede conclusie te kunnen trekken. Dat ga ik dus ook niet doen. Ik kan dus helaas niet uitsluiten dat ook SRK Rechtsbijstand niet wezenlijk anders is dan andere rechtsbijstandverzekeraars.

TROS RADAR

Een aantal thema’s rond de rechtsbijstandverzekering is recent in het nieuws geweest bij diverse media, laatstelijk nog bij het TV-programma “Tros Radar”. Om een herhaling te zien van laatstgenoemde uitzending, kan desgewenst worden teruggekeken via www.Orangelegal.nl/nieuws.

Held op sokken?

DAS Rechtsbijstand gaf –zakelijk weergegeven- tijdens de voormelde TV-uitzending toe dat verzekerden die verzocht hebben om een advocaat of juridisch adviseur naar keuze (met het oog op het voeren van een procedure) en deze desondanks niet hebben gekregen, zonder meer recht hebben op een schadevergoeding. Ik moet toegeven: voor een verzekeraar een heldenactie om dit zo op TV zonder blikken en blozen te verkondigen. Hulde daarvoor! Of is ook DAS Rechtsbijstand bij nader inzien mogelijk toch een “held op sokken”?

Opmerkelijk is in ieder geval dat uitgerekend DAS Rechtsbijstand klaarblijkelijk graag de strijd met zijn klanten aangaat om desnoods tot en met het Europese Hof van Justitie te procederen over dekkingsvraagstukken en verzoeken om een advocaat of juridisch adviseur naar keuze. M.i. siert deze handelswijze de verzekeringsbranche bepaald niet. Op die manier heb je als welwillende verzekerde (lees: klant van de rechtsbijstandverzekeraar) ineens twee geschillen: het eerste met de partij waarvoor je de rechtsbijstandverzekering juist wilde inroepen en het tweede met de rechtsbijstandverzekeraar zelf.

Rechtsbijstandschade

Als reactie op het initiatief van Legal Dutch om via een door haar in het leven geroepen stichting de schade voor de rechtsbijstandverzekeraars af te wikkelen is gereageerd door DAS.  De wenkbrauwen gaan hier verder door fronzen. DAS stelt –zakelijk weergegeven- dat het “helemaaaaaaal” niet nodig is om 95 euro aan de stichting te betalen om de schade vergoed te krijgen en dat de verzekerde rechtstreeks bij DAS een verzoek om vergoeding kan indienen. En dat kost niets!

Ik voorspel dat rechtstreekse verzoeken hieromtrent bij de rechtsbijstandverzekeraar mogelijk hetzelfde beeld laat zien als dat van een welwillende verzekerde die een geschil aanmeldt bij DAS Rechtsbijstand (of een andere rechtsbijstandverzekeraar). Het zou mij verbazen indien DAS nu ineens wel opeens oprechte coulance zou tonen. Klaarblijkelijk ziet de verzekeraar de bui hangen en voorziet deze dat er een mega rechtsbijstandschade aan zit te komen: gloek!

Wat er ook van zij: evident is dat vanuit de rechtsbijstandsverzekeringsbranche, voor zover mij bekend, tot dusverre nog geen duidelijk initiatief is genomen om tot afwikkeling van de schade te komen.  Het ligt m.i. op de weg van de rechtsbijstandverzekeringsbranche om zelf actief verzekerden te benaderen. Een mogelijke oplossing is dat er teams geformeerd worden intern binnen de verzekeringsbranche of extern via onafhankelijke instanties om alle bestaande (afgesloten en actieve) dossiers van A-Z te herzien nu duidelijk is dat de verzekeraars niet goed gehandeld hebben op het punt van verzoeken om rechtsbijstand door een externe rechtshulpverlener naar keuze (bijvoorbeeld advocaat of juridisch adviseur). Dat betekent dat niet de verzekerde maar de verzekeraar(s) aan zet is/zijn! Hulde!

Dit geschreven hebbende rest mij in het kader van de eerste onthullingen nog te wijzen op het volgende.

Betaalmoraal Nederlanders volgens DAS Rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstand heeft in samenwerking met BNR Nieuwsradio voor morgen, 25 juni 2014, een conferentie belegd over “de betaalmoraal van Nederlanders”. Ik zou zeggen: ga vooral langs bij DAS en neem uw dossier(s) mee. Tijd voor een goed en persoonlijk gesprek met de verzekeraar! Want ook dat is eigenlijk nooit mogelijk om eens een dossier bij de verzekeraar zelf te bespreken. Heeft dit te maken met de target (ca. 180-220 dossiers, soms hoger) die de verzekeraar stelt aan haar interne behandelaars?

En hoe is het gesteld met de betaalmoraal van DAS zelf. Past DAS Rechtsbijstand ook de nodige zelfreflectie toe? Kom vooral morgen, 25 juni 2014, naar de conferentie van DAS Rechtsbijstand te Amsterdam . En je maakt vast nog kans ook om op de Radio of via andere media je verhaal te doen! Deel je ervaringen met anderen! Zo komt er vast een goede oplossing! Want dit artikel is niet bedoeld om de verzekeringsbranche onderuit te halen. In tegendeel, het is bedoeld om de rechtsbijstandverzekeringsbranche aan het denken te zetten. Ook over nieuwe producten die mogelijk interessant kunnen zijn.

Keep it Orange en Hup Holland Hup! Enjoy het WK!

Blijf altijd op de hoogte via www.Orangelegal.nl/nieuws en/of volg Orange Legal op Twitter!: orange_legal

 

Legal Dutch en Orange Legal kaarten rechtsbijstandverzekering aan: TROS RADAR

 

goed.werkgeverschap

Hedenavond is de uitzending geweest waarbij Jan-Hein Strop van het bedrijf Legal Dutch een uiteenzetting heeft gegeven over het product waar maar liefst 3 miljoen Nederlanders gebruik van maken: de rechtsbijstandverzekering.

Legal Dutch heeft enkele dagen ervoor contact opgenomen met Orange Legal om een opinie artikel van mr. Floris Zwartkruis op de website te plaatsen. Het artikel is te lezen via de volgende link:

http://bit.ly/1oJny7p

De uitzending van TROS RADAR is te zien via onderstaande link:

http://bit.ly/1iGHRxd

 

*NIEUW* Orange Legal introduceert speciaal voor werkgevers: de “Orange Legal Quick Scan”

update button

Orange Legal biedt voor werkgevers vanaf heden de mogelijkheid van de “Orange Legal Quick Scan” om aandachtspunten voor werkgevers/afdelingen HRM te detecteren. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de professionele opbouw van personeelsdossiers. Bovendien wordt geanticipeerd op het aanstaande nieuwe arbeids- en ontslagrecht. Het traject bestaat uit een dagdeel (ca. 3 a 4 uur) juridische consultancy en een handige schriftelijke rapportage dat als leidraad gebruikt kan worden.

Voor meer informatie: www.Orangelegal.nl/tarieven of neem contact op via info@Orangelegal.nl of het contactformulier. Telefonisch contact opnemen kan via 06-37167045.