Actueel

ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

Orange Legal update

ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

ARAG Rechtsbijstand is door de rechtbank Midden-Nederland bij uitspraak d.d. 24 april 2018 (gepubliceerd 8 mei 2018) veroordeeld in een procedure waarin ARAG ten onrechte geweigerd had om verzekerden -die al bijna 20 jaar  (!) verzekerd waren- rechtshulp te bieden conform de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. ARAG had overeenkomstig de polisvoorwaarden gebruikelijke en normale kosten moeten vergoeden maar weigerde dit ten onrechte.

In de procedure werden de trouwe klanten van de verzekeraar  die zich niet konden verenigen met de weigering door ARAG bovendien ten onrechte door ARAG weggezet als zeer lastig/kritisch:

(…) “Uit de door ARAG geschetste gang van zaken rond de behandeling van het dossier rijst het beeld op van verzekerde en haar echtgenoot als zeer kritische cliënten (…)”

De rechtbank deelt de visie van ARAG niet.

Ook is de rechtbank van oordeel dat “de tekst van de (lees: oude) verzekeringsvoorwaarden duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Kosten van een externe advocaat die normaal en gebruikelijk zijn komen ongelimiteerd voor vergoeding in aanmerking“.

Om de gehele uitspraak te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1908

Polisvoorwaarden gewijzigd na 2013

Rechtsbijstandverzekeraars hebben vanaf 2013 hun polisvoorwaarden gewijzigd na meerdere veroordelingen door het Europese Hof van Justitie. Er geldt volgens de rechtsbijstandverzekeraars op basis van de nieuwe polisvoorwaarden thans slechts dekking voor enkele duizenden euro’s voor externe rechtsbijstand. Hoogstwaarschijnlijk kunnen de huidige -zeer lage- dekkingsmaxima echter niet door de beugel. De premie betalende consument wordt hierdoor ernstig gedupeerd.

Rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in opspraak

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt.

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben daar klaarblijkelijk maling aan.

Risico’s van de rechtsbijstandverzekering

Door de vele veelbelovende reclamecampagnes hebben inmiddels bijna 3 miljoen consumenten het product rechtsbijstandverzekering in huis gehaald. Er worden door de rechtsbijstandverzekeraars miljarden omgezet.

De meeste consumenten weten echter niet dat het product rechtsbijstandverzekering meestal overbodig (zie uitzending Radar d.d. 5 december 2016), erg duur, onvolledig en beperkt is. De consument betaalt hierdoor dus niet alleen hoge premies, eigen risico en/of eigen bijdragen maar door de lage dekkingsmaxima en beperkingen in verzekeringsvoorwaarden ook zelf de gemaakte externe advocaatkosten. De advocaatkosten worden overigens alleen gedekt voor werkzaamheden richting/tijdens een gerechtelijke procedure en tot het toepasselijke maximum.

Een consument zit vanwege de noodzaak van rechtshulp natuurlijk niet te wachten op aanvullende administratieve rompslomp en oeverloze discussies met de rechtsbijstandverzekeraars. Toch moeten consumenten daar wel  rekening mee houden. Ook dit kwam ter sprake in de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016. Bekijk hier de uitzending: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Indien gekozen wordt door behandeling van een jurist (met of zonder mr.-titel) van de rechtsbijstandverzekeraar, dan is het voor de consument goed te weten dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars zeer hoge targets opgelegd hebben gekregen van de rechtsbijstandverzekeraars om dossiers af te wikkelen (ca. 350 dossiers per jaar afwikkelen).

De verzekeraar en de behandelaars van de verzekeraars hebben er dus belang bij om zoveel mogelijk te “schikken”. Het risico van “tunnelschikkingsvisie” van de behandelaar is hierdoor erg groot. Zo werd DAS rechtsbijstand onlangs veroordeeld tot betaling van € 115.000 NETTO vanwege het forceren van een schikking ten nadele van een consument: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8842

Zie ook: https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/das-moet-dikke-ton-dokken-wegens-slechte-rechtsbijstand.

Niet integer handelen rechtsbijstandverzekeringsbranche

Belangrijk is voorts dat de consument ervan op aan moet kunnen dat de partij die rechtsbijstand verleent “integer” is. Met name bij het tot stand brengen van een schikking moet de consument er op kunnen vertrouwen dat de belangen van de verzekerde goed worden betrokken, afgewogen en behartigd.

De rechtsbijstandverzekeringsbranche heeft de afgelopen jaren getoond niet integer te handelen. Zo werd onderzoek over de vrije advocaatkeuze door de rechtsbijstandverzekeringsbranche gefingeerd (!). De rechtsbijstandverzekeringsbranche viel door de mand. Lees hiervoor o.a.: http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-advocaatkeuze/

Vrije advocaatkeuze

Het Europese Hof van Justitie heeft diverse keren bevestigd dat verzekerden recht hebben op de vrije advocaatkeuze. Lees hiervoor o.a.: http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

Rechtsbijstandverzekeraars hebben na arresten van het Europese Hof van Justitie hun verzekeringsvoorwaarden drastisch ingeperkt. Het recht op vrije keuze van advocaat/jurist wordt hierdoor zodanig beperkt dat er in redelijkheid geen sprake meer is van het volwaardige recht op vrije advocaatkeuze zoals nu juist bevestigd werd door het Europese Hof van Justitie.

Alternatief voor rechtsbijstandverzekering: spaarrekening

Consumenten kunnen hun premie-bedragen overmaken naar een spaarrekening en indien nodig/gewenst zelf zonder tussenkomst van een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar keuze inschakelen.

Voordelen:

 • alleen kosten rechtsbijstand indien nodig
 • kwalitatief betere rechtsbijstand
 • integere rechtsbijstand
 • goedkoper
 • sneller: geen onnodige administratieve rompslomp en discussies

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media. Ook zijn op de website www.orangelegal.nl tal van publicaties te vinden.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl Voor eventuele vragen over arbeidsrecht of over de inhoud van deze post kunt u een e-mail sturen naar: info@orangelegal.nl

Spreekuurrechter rechtbank Noord-Nederland op bezoek bij Eerste Kamer!

Orange Legal update

Deskundigenbijeenkomst Staat van de rechtsstaat II d.d. 6 februari 2018.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op dinsdagochtend 6 februari 2018 een deskundigenbijeenkomst gehouden over de staat van de rechtsstaat. Twee thema’s stonden daarbij op het programma: de positie van de rechtspraak binnen de trias politica en de positie van de burger in de rechtsstaat.

Om kennis te nemen van de integrale Deskundigenbijeenkomst (3 uur): https://www.youtube.com/watch?v=gexWye2v1Uk&feature=youtu.be

 

Wie waren de Leden van het Panel van de Deskundigenbijeenkomst?

*Voorzitter: Duthler

*President Hoge Raad: Feteris

*Rechtbank Midden-Nederland: Creutzberg

*Rechtbank Oost-Brabant: Wiertz-Wezenbeek

* Tilburg University: Prins

*Algemeen Deken Orde: Van Tongeren

*Raad voor de rechtspraak: Sterk

*Rechtbank Noord-Nederland: Lennaerts

*Universiteit van Amsterdam: Westerveld

 

Spreekuurrechter

In de tweede helft van de Deskundigenbijeenkomst krijgt ook mr. Ton Lennaerts het woord. Lennaerts omschrijft de “Spreekuurrechter” als een nieuw ‘fenomeen’ met ‘oude wortels’. Lennaerts stelt dat de spreekuurrechter geen echte rechtspraak is, maar een “procesmodel”, te vergelijken met een dagvaarding of verzoekschriftprocedure. Lennaerts gebruikt de metaforen van de “juridische Huisarts” met “Nazorg”.

Broodnodige hulpverlening

Lennaerts benadrukt dat met de Spreekuurrechter hulp kan worden verleend die ‘zo broodnodig’ is. “Toegang tot het recht is niet de oplossing voor alle “kwalen”, aldus Lennaerts.

Is de Spreekuurrechter wel zo broodnodig?

De hele opzet van het experiment van de Spreekuurrechter was/is toch juist er op gericht om tot een nog grotere “partnership” te komen met o.a. rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand)?

Ketenpartners, afkoop kleine vorderingen en kosten experiment

Tijdens de drie uur durende deskundigenbijeenkomst worden de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand) opvallenderwijs echter helemaal niet genoemd (!). Wel wordt vluchtig een keer het woord “ketenpartners” door Voorzitter Duthler aangehaald. Lennaerts mijdt het bestaan van de rechtsbijstandverzekeraars als uitvoerders van het experiment!.

Echter, uit de reactie van Lennaerts op het artikel in het NJB van mr. Arno van Deuzen (zie link hieronder) blijkt dat Lennaerts de samenwerking met de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand) uitdrukkelijk heeft erkend. Ook op de website van de rechtbank Noord-Nederland werden de rechtsbijstandverzekeraars zelfs (misplaatst) geduid als: “instanties”. Het had op de weg van Lennaerts gelegen om hier ook in de Deskundigenbijeenkomst duidelijk en transparant over te zijn, hetgeen niet het geval is geweest.

Oneerlijke concurrentie

Rechtszoekenden belanden van de regen in de drup. Er is voorts sprake van “oneerlijke concurrentie” met andere aanbieders op de markt. Het verbaast dan ook dat de weg van de Europese aanbesteding niet is gevolgd. Ook dit onderwerp wordt door Lennaerts gemeden zodat het experiment nog niet in de beta-fase lijkt te zijn beland en de introductie hiervan in de Deskundigenbijeenkomst wellicht prematuur is.

In opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeraars

Een en ander klemt temeer daar aan de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeraars al jarenlang en diverse malen de ‘broodnodige’ aandacht is besteed op consumenten TV-programma’s zoals #RADAR en #KASSA! en in talloze discussies op sociale media. Ook deze feiten hadden m.i. op transparante wijze door Lennaerts naar voren moeten worden gebracht, hetgeen niet is gebeurd.

Art. 96 Rv.

Lennaerts verwijst in zijn artikel in het NJB naar artikel 96 Rv. Er moet sprake zijn van “vrije en volledig geïnformeerde partijen”. Het is sterk de vraag of daarvan sprake is bij ‘verwijzing’ vanuit de DAS en Unive (SUR Rechtsbijstand), mede gezien de forse belangen van DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand).

 

Ter illustratie wordt verwezen naar o.a. de navolgende publicaties:

A.

http://www.njb.nl/magazines/njb-5-(2018).27984.lynkx

B.

https://www.navigator.nl/document/ide5ecb43d5ed94aac9e02ea1deec4ac0e?cpid=WKNL-LTR-Nav2&cip=hybrid

C.

http://www.njb.nl/blog/de-proef-(met-een)-spreekuurrechter.27628.lynkx

D.

http://www.njb.nl/nieuws/spreekuurrechter.20480.lynkx

E.

http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-blijft-bot-vangen/

F.

http://orangelegal.nl/nieuwe-wetgeving-na-misplaatst-experiment-rechtbank-noord-nederland/

G.

http://orangelegal.nl/orange-legal-bij-radar-over-rechtsbijstandverzekering/

H.

http://orangelegal.nl/uitzending-radar-5-december-2016-over-de-rechtsbijstandsverzekering/

I.

http://orangelegal.nl/directeur-srk-rechtsbijstand-stelt-kennismaking-voor/

J.

http://orangelegal.nl/deken-orde-van-advocaten-verzet-zich-tegen-experiment-rechtbank-met-das-rechtsbijstand-en-unive-sur/

K.

http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-advocaatkeuze/

L.

https://fd.nl/ondernemen/1168344/advocaat-generaal-hoge-raad-hekelt-vrije-advocatenkeuze-bij-rechtsbijstand

M.

https://blog.legaldutch.nl/advocaat-generaal-maakt-gehakt-van-das-rechtsbijstand/

N.

http://orangelegal.nl/experiment-rechtbank-noord-nederland-d-d-1-oktober-2016-dupeert-verzekerden-das-en-unive-belastingbetaler-en-andere-partijen/

O.

http://orangelegal.nl/hoge-raad-d-d-02092016-das-rechtsbijstand-heeft-met-verzekerde-via-een-schikking-afgekocht-dat-hoge-raad-prejudiciele-vragen-beantwoordt/

P.

http://orangelegal.nl/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-of-kat-in-de-zak-afsluiten-of-links-laten-liggen/

Q.

http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

 

Is de Spreekuurrechter vernieuwend/een nieuw fenomeen? Wat voegt het toe?

Een Senator stelde hierover een legitieme vraag. Wat is nu het verschil tussen de Spreekuurrechter en Mediation en bijvoorbeeld Buurtbemiddeling”. Het antwoord van Lennaerts luidde: “Samenwerken…de Keten…De Spreekuurrechter is ook heel erg uitproberen…”! Het volledige antwoord van Lennaerts kunt u meeluisteren (vanaf 2 uur en 40 minuten: https://www.youtube.com/watch?v=gexWye2v1Uk&feature=youtu.be ).

Bovendien moet worden afgevraagd of het experiment Spreekuurrechter wezenlijk iets toevoegt aan de bestaande mogelijkheden, praktijken en aanbieders. Met andere woorden: Voorziet het experiment van de Spreekuurrechter aantoonbaar in een behoefte en is de verwachting dat het resultaten oplevert die -gelet op het royale kostenaspect- aanmerkelijk beter zijn dan de huidige praktijk van bijvoorbeeld “afkoop”? Mijn indruk is dat dit niet het geval is.

Het experiment Spreekuurrechter roept ook andere vragen op.

Hieronder zijn een aantal andere vragen opgenomen:

Experiment Spreekuurrechter overbodig?

 • De spreekuurrechter is voor wat betreft de kleine vorderingen bij de rechtsbijstandverzekeraars overbodig omdat er sprake is van een “bekend verzekeringsrisico” dat in de praktijk wordt afgekocht door de rechtsbijstandverzekeraars. Uit betrouwbare bron is vernomen dat zelfs een keer een belang van een verzekerde voor een bedrag van € 5.500 werd afgekocht. Dat zal ongetwijfeld een uitzondering zijn, echter dat laat onverlet dat het sinds jaar en dag vaste praktijk is dat kleine vorderingen worden afgekocht. De consument heeft er dan geen omkijken meer naar en kan overgaan tot de orde van de dag. Dat is met het experiment natuurlijk niet het geval. Het verzekeringsrisico van de rechtsbijstandverzekeraars wordt dan ook verlegd naar de verzekerde/consument. Dat kan /mag niet de (verkapte) bedoeling zijn van het experiment!

Experiment in strijd met Europese regelgeving?

 • “Het project vertegenwoordigt een waarde van € 100 miljoen (vijf jaar € 20 miljoen per jaar). Daarmee had het experiment op grond van de Aanbesteedrichtlijn Europees aanbesteed moeten worden. Dit is, voor zover bekend, niet geschied. De Raad voor de rechtspraak schendt daarmee de wet”, aldus advocaat mr. A. van Deuzen. Lennaerts heeft deze door Van Deuzen in het NJB benoemde kritiek niet weersproken. Over de strijdigheid met de Europese regelgeving heb ik zelf ook meermaals gepubliceerd. Ik kan de stellingen van mr. Van Deuzen als juist onderschrijven.
 • Zijn er voldoende waarborgen voor de consument wat betreft onafhankelijkheid en integriteit van de rechtsbijstandverzekeraars?

De rechtsbijstandverzekeraars zijn de afgelopen jaren in opspraak geraakt met hun dienstverlening, m.n. de “rechtsbijstandverzekering”. Verwezen wordt naar de hiervoor genoemde publicaties.

Wat zijn de kosten van het experiment?

 • De kosten van het experiment zijn begroot op € 100 miljoen verspreid over vijf jaar. Ook hierover is Lennaerts niet transparant geweest bij de Deskundigenbijeenkomst, dit terwijl het om een royaal budget gaat. Ook over een (globale) invulling c.q. verwantwoording van deze kosten is niet gesproken. Gezien de hoogte van de kosten van het experiment had hier op transparante wijze duidelijkheid over moeten worden gegeven.

Is het middel Spreekuurrechter erger dan de kwaal?

 • Afgevraagd moet worden of het experiment Spreekuurrechter in het belang van de verzekerde/consument en de belastingbetaler kunnen zijn. Voorkomen moet worden dat het “experiment erger dan de kwaal” wordt, inhakend op de door Lennaerts gebezigde metaforen van “juridische Huisarts” en “Nazorg”.

“Geesteskindje” of “lovebaby”?

Evident is voorts dat het experiment door Lennaerts ervaren wordt als ‘zijn’ “geesteskindje”.

In dat verband wordt opgemerkt dat de Woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland in een telefoongesprek met Floris Zwartkruis op 9 februari 2018 de term “geesteskindje” van Lennaerts bezigde. Dat is veelzeggend en verklaart in zekere zin waarom de rechtbank Noord-Nederland het experiment zo prominent op de kaart wil zetten. Echter, de lovebaby komt de objectiviteit van het experiment daarmee niet ten goede.

Vandaag zal met de Woordvoerder van de Rechtbank Noord-Nederland een afspraak worden gepland voor een overleg met de Projectleider van het experiment van de rechtbank Noord-Nederland en Floris Zwartkruis.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media. Ook zijn op de website www.orangelegal.nl tal van publicaties te vinden.

Ook in deze post wordt een bijdrage geleverd aan het debat over maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals de toegang tot de rechter, toegang tot het recht en het experiment bij de rechtbank Noord-Nederland tezamen met de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstand).

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl Voor eventuele vragen over arbeidsrecht of over de inhoud van deze post kunt u een e-mail sturen naar: info@orangelegal.nl

DAS Rechtsbijstand blijft bot vangen!

 

49938886 - orange bowl with bones for dog, isolated on white background

Miljardenindustrie

De rechtsbijstandverzekeraars vertegenwoordigen in Nederland een miljardenindustrie. Er gaan dus enorme belangen in om. Maar liefst drie miljoen (!) Nederlanders hebben de rechtsbijstandverzekering in huis gehaald.

In opspraak geraakte rechtsbijstandverzekeraars en rechtsbijstandverzekeringen

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt. De grove malversaties wisselen zich in rap tempo af. Er lijkt geen eind aan te komen.

Het Europse Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken,  en ook het TV-programma Radar (vandaag precies een jaar geleden) hebben zich genoodzaakt gezien de oren van de rechtsbijstandverzekeraars te wassen. Ook Kifid kwam als niet-onafhankelijk en partijdig Klachteninstituut in het gedrang bij het TV-programma Kassa!. De kranten en social media staan er inmiddels bol van.

Flirten met de rechtbank Noord-Nederland

De rechtsbijstandverzekeraars waren en zijn onverschillig. Ze kwamen zelfs niet opdagen bij Radar om tekst en uitleg te geven.

Wel flirtten de rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR Rechtsbijstans) openlijk met de Rechtbank Noord-Nederland omdat daar kennelijk volstrekt misplaatst een rechter (Ton Lennaerts) bereid bleek om de rechtsbijstandverzekeraars een podium te bieden om  een dubieus experiment te starten.

Het is duidelijk: Jan Moerland (directeur DAS Rechtbijstand) en Ton Lennaerts (rechter Rechtbank Noord-Nederland) zitten gemoedelijk bij elkaar in het huwelijksbootje. Ze noemen elkaar al ‘partners’ en DAS en Unive werden liefkozend blijkens de website van de rechtbank ineens gepromoveerd tot een soort van maatschappelijke “instanties”.

Maar ook huwelijken kunnen stranden. Ook dan moet je niet bij DAS zijn, zo blijkt uit de TV-uitzending van Radar d.d. 5 december 2016 te 20.30 uur.

Oneerlijke concurrentie

Wat er ook van zij, het experiment van de rechtbank Noord-Nederland met de rechtsbijstandverzekeraars is niet in het door de initiatiefnemer(s) -gepretendeerde- belang van de ‘arme consument’ die slechts 49 euro hoeft te betalen, maar wel volledig, althans hoofdzakelijk, in het belang van de rechtsbijstandverzekeraars.

Dat maakt ook de weg vrij voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere aanbieders in de markt, zoals mediators, arbiters, bindend adviseurs, vakbonden etc. etc. Het kan niet anders dan dat de Autoriteit Financiële Markt/ Autoriteit Consument en Markt zullen ingrijpen. En hard! Overigens is reeds het in gang gezette experiment ongeoorloofd wegens de bevoordeling van de rechtsbijstandsverzekeringsbranche c.q. de ongeoorloofde staatssteun.

Powerplay & schofferende rechter

Voor het experiment van de rechtbank Noord-Nederland met de rechtsbijstandverzekeraars bestaat geen wettelijke basis noch voldoende draagkracht. Er wordt dan in strijd gehandeld met het zogeheten ‘legaliteitsbeginsel’. Dit beginsel is essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat en voor onze democratie. Het legaliteitsbeginsel kun je dus niet zomaar te grabbel gooien. Dan respecteer je de rechtsstaat niet. Dan respecteer je Nederland niet.

Met Powerplay en het -ten onrechte- schofferen van de Deken van de Orde van Advocaten probeerde c.q. probeert de voormelde rechter van de rechtbank Noord-Nederland het experiment er doorheen te drukken. Je vraagt je af: ten koste van wat? Ten gunste van wie? Wat is in vredesnaam het doel?.

Voorzienbaar verzekeringsrisico

Kleine belangen werden c.q. worden door de verzekeraars, waar mogelijk afgekocht. Die praktijk is al zo oud als de weg naar Rome. Het betreft dus een voorzienbaar verzekeringsrisico. De consument wordt gedupeerd nu deze ineens moet procederen over een kleine vordering. En natuurlijk heb je ook de burenruzies etc. Die kun je niet afkopen. Maar daarvoor bestaan al lang andere, ‘echte’ instanties die dat goed kunnen oppakken (buurtbemiddelaars, Politie, Rijdende rechter etc.).

Nieuwe wetgeving

Inmiddels is duidelijk dat mr. Frits Bakker, Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak erkent dat het experiment van de rechtbank Noord-Nederland met de rechtsbijstandverzekeraars in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Er komt nieuwe wetgeving die daarin zal voorzien. En mr. Bakker wil daar flink vaart achter zetten. Dat is natuurlijk prima, zolang private commerciële partijen direkt of indirekt worden uitgesloten van experimenten noch daarbij belangen mogen hebben. Daar kan geen misverstand over bestaan. Daar moet ook spoedig duidelijkheid over komen.

DAS rechtsbijstand en de andere rechtsbijstandverzekeraars

De gebrekkige producten en dienstverlening en de talloze misstanden en tekortkomingen hebben zeker niet alleen betrekking op DAS Rechtsbijstand. Achmea, ARAG, Klaverblad, SRK (als uitvoerder), Unive (SUR Rechtsbijstand) etc. De ernstige problemen doen zich voor in de gehele linie van de rechtsbijstandverzekeringsbranche. Worden alle verzekeraars over een kam geschoren? De problemen zijn wijdverbreid en divers aanwezig bij alle rechtsbijstandverzekeraars. De andere rechtsbijstandverzekeraars kunnen zich bovendien niet verschuilen achter DAS Rechtsbijstand. Ook zij dragen (mede-) verantwoordelijkheid en zijn, waar van toepassing, aansprakelijk. Daar hebben ze het ook naar gemaakt.

Problemen oplossen een ‘koud kunstje’?

De verzekeraars willen graag doen geloven dat problemen snel zijn op te lossen en dat de consument daar baat bij heeft. De rechtsbijstandverzekeraars profileren zich in reclames op TV en Radio steevast met het oplossen van problemen voor consumenten. DAS. opgelost! Etc. Problemen oplossen is een ‘koud kunstje’ volgens de rechtsbijstandverzekeraars. Als je de reclames mag geloven, tenminste…

Zeer hoge targets & schikkingstunnelvisie met uitpuilende dossierkasten

De ‘juristen’ van de rechtsbijstandverzekeraars schikken graag. Hééééél erg graag zelfs. De juristen [let op: in Nederland mag iedereen zich uitgeven als ‘jurist’ zonder in het bezit te hoeven zijn van de academische mr.-of LL.M-titel] krijgen van de rechtsbijstandverzekeraars zeer hoge targets opgelegd. 200 a 300 of meer dossiers per jaar “afwikkelen” is gebruikelijk.

Rechtsbijstandverzekering groot risico voor de consument

De (digitale) dossierkasten puilen uit. Het verwondert dan ook niet dat het overgrote merendeel van de rechtsbijstand dossiers die door interne juristen van de rechtsbijstandverzekeraars worden ‘opgelost’ via een schikking worden afgedaan. Het gevaar van “tunnelschikkingsvisie” bij de jurist van de rechtsbijstandverzekeraars is dus zeer groot. Het voornaamste risico is het gevaar dat de belangen van de consument/verzekerde worden veronachtzaamd. En dat is nou precies waar je als consument/verzekerde niet op zit te wachten!

Voorgewende steun van de Hoge Raad

Rechtsbijstandverzekeraars wendden daarnaast bij het grote publiek de steun voor van de Hoge Raad (o.a. met dubieuze verwijzing naar de ex-advocaat Generaal mr. Johan Spier die radicaal om zou zijn en een gefingeerd onderzoek door ‘onderzoeker’ Bo Holthinrichs die achteraf gewoon in loondienst blijkt te zijn van DAS, dan wel zakelijke banden onderhoudt met DAS…). Het onderzoek werd prominent onder de aandacht gebracht met publicaties door het FD.

Ook bij dekkingsvraagstukken en ‘schikkingsadviezen’ in individuele dossiers schermen de juristen van de rechtsbijstandverzekeraars met bevindingen en uitspraken van de Hoge Raad. En de consument is dan uiteraard al snel onder de indruk en klaar gemaakt voor de voorgewende schikking.

Klachtenbureau en Kifid

Echter, wanneer je als kritische consument doorvraagt en de jurisprudentie wilt inzien, blijkt er vaak niets van het verhaal van de behandelend  ‘jurist’ van de verzekeraars te kloppen. Er bestaat soms helemaal geen jurisprudentie of er staat iets compleet anders in. En wat dan? Moet je dan het ‘advies’ volgen van de rechtsbijstandverzekeraar om bij Kifid een klachtprocedure te starten nadat je eerst bij het ‘Klachtenbureau’ van de verzekeraar hebt moeten aankloppen? De consument denkt te maken te hebben met een onafhankelijke partij die de kwestie goed onderzoekt. Feitelijk is het Klachtenbureau een afdeling van de rechtsbijstandverzekeraar. U weet wel, de bekende slager die z’n eigen vlees keurt…

Integriteit rechtsbijstandverzekeraars in het geding

Evident is dat de integriteit bij de rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in het geding is. Er wordt door de rechtsbijstandverzekeraars geschermd met Handvesten om de integriteit te waarborgen. Op papier mag dat dan wellicht allemaal in orde zijn. Echter, daarmee is dan ook alles gezegd.

De verzekeraars handelen ad hoc. Binnen de marges van de wet, en helaas ook daarbuiten. Het hiervoor beschreven experiment toont aan dat de rechtsbijstandverzekeraars ook boven de wet denken te staan en daar naar handelen. Ook pogen de rechtsbijstandverzekeraars grip te krijgen of invloed uit te oefenen op de rechtspraak in Nederland. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. De rechtsbijstandverzekeraars worden echter geen strobreed in de weg gelegd.

Ongeoorloofde schikkingstaferelen

De druk die de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar legt op de consument om te schikken, is vaak zeer hoog. De consument staat dan zelf meteen met de rug tegen de muur. De dreiging van de jurist met de mogelijkheid voor de consument/verzekerde om de kritiek als klachtprocedure voort te zetten bij het Klachtenbureau of het omstreden klachtinstituut “Kifid” is dan vaak voldoende voor de consument om dan toch maar akkoord te gaan met de voorgestelde schikking. Om van het ‘gelazer’ af te zijn. Dan is de DAS-oplossing afgewikkeld.

Veroordeling DAS Rechtsbijstand € 115.000 NETTO

Op 29 november 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gewezen over de ongeoorloofde schikkingsmentaliteit bij DAS Rechtsbijstand ten koste van een verzekerde. De Rechtbank Amsterdam heeft DAS Rechtsbijstand, bijgestaan door mr. W.A.M. Rupert van advocatenkantoor Stadermann Luiten, veroordeeld tot betaling van € 115.000 NETTO (!) wegens niet adequate rechtsbijstand aan een werknemer. Ook werd DAS Rechtsbijstand veroordeeld tot betaling van de gevorderde vergoeding van € 2.238,50 terzake van kosten ter vaststelling van de schade.

Belangen van consument/verzekerde niet te grabbel gooien

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam maakt duidelijk dat indien verzekeraars een schikking forceren en/of onvoldoende tot een behoorlijk resultaat komen, aansprakelijk zijn. Dat is een mijlpaal.

De uitspraak is op dat punt kristalhelder. De uitspraak zal ook aanzienlijke consequenties hebben voor toekomstige zaken die eraan zullen komen.

Vragen m.b.t. het aanleggen van reserves door rechtsbijstandverzekeraars

Dat brengt mij tot de volgende twee vragen.

 1. Hebben de rechtsbijstandverzekeraars wel voldoende reserves aangelegd om een reeks van veroordelingen wegens niet adequate rechtsbijstand te kunnen doorstaan?
 1. Hebben de rechtsbijstandverzekeraars wel voldoende reserves aangelegd om een reeks van veroordelingen wegens het niet adequaat verschaffen van het recht op de vrije keuze van externe advocaat of jurist te kunnen doorstaan (bijvoorbeeld: (veel) te lage maximering van de dekking) ?

Peanuts & Monkeys

Een dossier van de rechtsbijstandverzekeraar doet er gemiddeld ongeveer acht uur over om een dossier af te wikkelen. De premie lijkt laag (“if you pay peanuts, you get monkeys” hoor je vaak) maar verspreid over een aantal jaren betaal je omgerekend toch ca. € 325 per uur voor een ‘jurist’ van de rechtsbijstandverzekeraar. Dat is voor veel consumenten een hoop geld. Dit uurtarief ligt ook fors hoger dan een gemiddelde advocaat die je rechtstreeks kan benaderen zonder alle rompslomp, oeverloze discussies etc.  Als er dan geschikt wordt, kun je er in ieder geval van op aan dat de belangen zorgvuldig zijn afgewogen.

Sjoemelverzekering/uitgeklede verzekering

Er zijn verzekerden die gebruik willen maken van hun vrije keuze van externe advocaat/jurist om te voorkomen dat hun zaak door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar wordt ‘opgelost’. DAS Rechtsbijstand heeft na arresten van het Europese Hof van Justitie haar verzekeringsvoorwaarden drastisch ingeperkt. Het recht op vrije keuze van advocaat/jurist wordt hierdoor zodanig beperkt dat er in redelijkheid geen sprake meer is van het volwaardige recht op vrije keuze van de consument/verzekerde zoals bevestigd door het Europese Hof van Justitie.

Rechtsbijstandverzekering ongeschikt voor consument

Na de uitspraken van het Europese Hof van Justitie hebben de verzekeraars hun Polisvoorwaarden drastisch aangepast.  De aanpassingen houden forse beperkingen in, met name ten aanzien van het recht op vrije keuze.

De verzekering is inmiddels zodanig uitgekleed dat deze ongeschikt is voor de gemiddelde consument zonder juridische achtergrond.

Wat blijft er op papier nog over van de rechtsbijstandverzekering?

Even afgezien van alle administratieve rompslomp, oeverloze dekkingsdiscussies, klachtprocedures, aansprakelijkheidsprocedures, niet, onvolledig of te laat betalen van de nota’s van externe advocaten/juristen, getouwtrek om een jurist met een mr.-titel aan het dossier te krijgen etc. etc,  voldoet de rechtsbijstandverzekering op papier ook al niet:

 • De verzekering is niet af (onvolledig), omdat de verzekering slechts een gedeelte van de kosten dekt en uitsluitend richting/tijdens een PROCEDURE. Het restant moet de consument dus (bovenop de premies) zelf ophoesten. Advies werkzaamheden voor/na procedure dient de consument/verzekerde zelf te betalen.
 • De verzekering is voor veel consumenten reeds overbodig omdat zij ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een advocaat op toevoegingsbasis.
 • Bij DAS Rechtsbijstand geldt bijvoorbeeld een dekkingsmaximum van slechts € 2500 ex BTW (!). Daarna betaalt de rechtsbijstandverzekeraar niets meer volgens de Polisvoorwaarden.
 • Minus het eigen risico van € 250 inclusief BTW dat de consument/verzekerde moet betalen
 • Wint de externe advocaat/jurist de procedure? Goed nieuws voor de verzekeraar! Want de proceskosten komen toe aan de verzekeraar.
 • En dan nog een verrassing…FIXED FEE!

BINNENKORT!: de vervolg-post over de afspraken van de rechtsbijstandverzekeraars met externe advocaten/juristen om dossiers op te lossen via een gering fixed fee bedrag. Buiten medeweten van de verzekerde/consument…

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl

 

 

 

 

 

Nieuwe wetgeving na misplaatst experiment rechtbank Noord-Nederland

 

Orange Legal update

Ontbreken van wettelijke basis

Bij brief d.d. 14 oktober 2016 heeft Orange Legal de Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, mr. F.C. (Frits) Bakker om opheldering gevraagd in verband het ontbreken van een wettelijke basis en goedkeuring voor het experiment van de rechtbank Noord-Nederland tezamen met rechtsbijstandverzekeraars DAS en Unive.

Dubieus experiment

Op 15 september 2016 startte de rechtbank Noord-Nederland tezamen met rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) een experiment voor kleine zaken/zaakjes. Het experiment bleek echter niet in het belang van de ‘arme consument’, maar volledig in het belang van de rechtsbijstandverzekeraars (!). Immers, de praktijk is dat kleine zaken door de rechtsbijstandverzekeraars worden afgekocht zodat daarover niet hoeft te worden geprocedeerd. Het betreft dus een bekend verzekeringsrisico voor de rechtsbijstandverzekeraars. Met het experiment wordt/werd de consument gedupeerd omdat deze nu ineens moet procederen voor een kleine vordering.

Verzekeringsrisico

Als de kleine vorderingen ook al geen verzekeringsrisico meer zouden zijn, waar betaal je dan bijvoorbeeld bij DAS Rechtsbijstand nog premie voor? Die verzekering is reeds volledig uitgekleed. Veel consumenten komen in aanmerking voor een toevoeging. Er geldt bovendien een maximum voor veel procedures van totaal € 2500 ex BTW voor rechtsbijstand uitsluitend richting/tijdens een procedure, minus een eigen risico van € 250 inclusief BTW. Wanneer een zaak door de externe advocaat/jurist gewonnen wordt, komen de proceskosten op grond van de Polisvoorwaarden toe aan DAS.  En klap op de vuurpijl komen kleine vorderingen ook nog eens voor rekening van de Staat (lees: Belastingbetaler)?

Bekijk hier de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016 te 20.30 uur over de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekering:

http://orangelegal.nl/orange-legal-bij-radar-over-rechtsbijstandverzekering/

“Instanties”

Bizar is dat Unive en DAS volstrekt misplaatst als “instanties” en “partners” werden geduid op de website van de rechtbank. Ten onrechte werd bij het grote publiek gesuggereerd dat DAS en Unive maatschappelijke organisaties zijn, terwijl het verzekeraars betreffen die al vele honderden miljoenen euro’s per jaar aan omzet binnen hengelen met premies.

‘Experiment rechtbank Noord-Nederland ondenkbaar in een zichzelf respecterende rechtsstaat’

De Deken van de Orde van Advocaten, mr. R.A.A. Geene heeft -terecht- forse kritiek geuit op het experiment bij de Rechtbank Noord-Nederland. De Deken heeft onder de aandacht gebracht dat er vanuit de Balie grote bezwaren bestaan tegen de gemaakte procedure afspraken.

Voorts heeft de Deken de President van de rechtbank meegedeeld dat het in een zichzelf respecterende rechtsstaat ondenkbaar is dat de rechtbank zich met uitsluiting van andere partijen kan commiteren om een geselecteerde groep aanbieders te faciliteren. Ter onderbouwing voegde mr. Geene daar aan toe dat de rechtbank toegankelijk moet zijn voor iedereen zonder dat de rechtzoekende wordt gedwongen zich eerst aan te sluiten bij commerciële marktpartijen die exclusief een bijzondere rechtsingang wordt geboden.

Reorganisatie Rechtspraak

In een tijd waarin de rechtspraak reorganiseert en er juist op kosten wordt beknibbeld is dat onbegrijpelijk en onacceptabel te noemen. Evident is dat een experiment vraagt om een extra ‘workload’ voor de rechtspraak. Uiteindelijk moet de belastingbetaler alles ophoesten. Oftewel: het betreft een onzinnig, overbodig en duur experiment waar alleen de rechtsbijstandverzekeraars baat bij hebben.

Nieuwe wetgeving

Handelen c.q. experimenteren zonder wettelijke basis is kwalijk omdat het legaliteitsbeginsel een essentieel onderdeel is van onze rechtsstaat en de democratie. Er moet dus worden voorzien in een wettelijke basis om in het vervolg een mislukking van experimenten, zoals het experiment van de Rechtbank Noord-Nederland, te voorkomen.

De Raad voor de Rechtspraak is blijkens de hieronder vermelde link verheugd te kunnen melden dat Minister Dekker (Rechtsbescherming) ernaar streeft om medio 2018 een conceptwetsvoorstel klaar te hebben waarmee de rechter ruimte krijgt om te experimenteren met eenvoudige procedures. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is blij met de vaart die de minister wil maken met deze – voor de Rechtspraak belangrijke – wetgeving.

Aangenomen mag worden dat het beoogde experiment bij de Rechtbank Noord-Nederland tezamen met rechtsbijstandverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive bij gebreke van wettelijke basis en bij gebreke van voldoende draagkracht als mislukt moet worden beschouwd.

Toekomstige experimenten

De Rechtspraak wil snel beginnen met de in het regeerakkoord aangekondigde ‘buurtrechter’ (die zich op lokaal niveau gaat richten op juridisch eenvoudige zaken tegen lage griffiekosten) en de ‘schuldenrechter’, waar alle zaken van een schuldenaar op 1 plek worden behandeld.

Volgens mr. Bakker is de drempel om naar de rechter te gaan vaak te hoog. De Rechtspraak wil daarom experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen in plaats van het conflict alleen maar groter te maken. Bakker: ‘Onze huidige regels zijn vaak meer dan honderd jaar oud en dus niet meer van deze tijd. Bij burenruzies of vechtscheidingen maken ze problemen soms zelfs erger, omdat partijen in de zittingszaal lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Zo los je conflicten niet op. Rechters willen meer ruimte om onderliggende problemen echt aan te pakken. Ze willen niet alleen maar kijken naar het juridische geschil.’

Voor meer informatie over dit onderwerp kan worden kennis genomen van de volgende artikelen:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetgeving-om-te-experimenteren-met-eenvoudige-procedures-snel-in-de-steigers.aspx

http://orangelegal.nl/deken-orde-van-advocaten-verzet-zich-tegen-experiment-rechtbank-met-das-rechtsbijstand-en-unive-sur/

https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis?trk=pulse_spock-articles

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Voor meer informatie zie ook www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl

 

Cluster vorderingen op rechtsbijstandverzekeraars!

Orange Legal update

De afgelopen tijd is door diverse advocaten op sociale media beklag gedaan over het feit dat rechtsbijstandverzekeraars niet, gedeeltelijk of veel te laat betalen, waardoor verzekerden/consumenten in de problemen dreigen te geraken.

Bij Orange Legal komen steeds meer meldingen van advocaten binnen waaruit blijkt dat de rechtsbijstandverzekeraars hiermee onverkort doorgaan.

Advocaten die worden ingeschakeld door rechtsbijstandverzekeraars die te maken krijgen met geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten facturen moeten m.i. het verwerpelijke gedrag van de rechtsbijstandverzekeraars niet voeden door zomaar te schikken met de rechtsbijstandverzekeraars.

Evident is dat ook een incassoprocedure geld, tijd en energie kost. Echter, daar maken de rechtsbijstandverzekeraars handig gebruik (lees: misbruik) van.

Het advies is: gewoon dagvaarden voor de hoofdsom, incassokosten en rente. Zodra gedagvaard wordt, betalen de rechtsbijstandverzekeraars volgens diverse advocaten dan alsnog het gehele bedrag, inclusief gemaakte kosten.

Indien na sommaties slechts de hoofdsom wordt betaald zou ook voor de buitengerechtelijke kosten kunnen worden gedagvaard. Echter, daar zien advocaten meestal van af omdat het belang van de incassokosten vaak niet opweegt tegen een procedure. Advocaten kunnen er echter voor kiezen om vorderingen ten aanzien van buitengerechtelijke kosten te ‘clusteren’. Indien bij een andere zaak van dezelfde rechtsbijstandverzekeraar dan opnieuw geen buitengerechtelijke kosten worden betaald, kunnen ook de onbetaald gelaten buitengerechtelijke kosten van de eerdere procedure worden meegenomen.

Doe er je voordeel mee en wijs jouw advocaat op deze mogelijkheid.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl

Q & A Arbeidsrecht Borrel 22 juni 2017: smaakt naar meer! Een impressie…

Q en A Arbeidsrecht borrel. Impressie deel 1. Event 22 juni 2017 Q en A Arbeidsrecht borrel. Impressie deel 2. Event. 22 juni 2017

Laatste kans/plekken: Meld je uiterlijk vandaag aan voor de Q & A Arbeidsrecht borrel a.s. donderdag 22 juni 2017 bij Horlings te Amsterdam!

42405539_s

 

A.s. donderdag 22 juni 2017 wordt van 17.00 uur-20 uur de allereerste borrel van de groepen Q & A Arbeidsrecht / Q & A Business Events gehouden.

Wie komen er? Meer dan 100 aanmeldingen!

Er hebben zich inmiddels meer dan 100 deelnemers aangemeld voor dit event! Aanmelden kan alleen vandaag nog door een e-mail te sturen naar:

–> events@orangelegal.nl 

Vermeld duidelijk: Naam, functie, Bedrijf en e-mail/telefoonnummer. Doe dat ook voor een eventuele introducee.

Doel van de borrel

De borrel is opgezet als kruisbestuiving tussen advocaten/juristen, HR-medewerkers, arbeidsrechtprofessionals en directie/bestuur van bedrijven. Een uitstekende opportunity voor een ontmoeting, nadere kennismaking. Wie weet leidt de borrel tot fraaie samenwerkingen.

Waar?

De borrel vindt plaats bij het gerenommeerde accountantskantoor/belastingadvieskantoor Horlings Nexia te Amsterdam (vlakbij het Okura hotel). Het adres is Jozef Israelskade 46 te Amsterdam. De contactgegevens van Horlings vind je hier: https://www.horlingsnexia.nl/contact/

Deelname is gratis

Leuk om te vermelden is dat Horlings Nexia Premium sponsor is van Q & A Arbeidsrecht/Q & A Business Events. De kosten voor de organisatie & deelname aan de borrel, evenals de hapjes en verkoelende drankjes komen volledig voor rekening van Horlings! De deelname is dus kosteloos.

De parkeerplaatsen op het terrein van Horlings zijn inmiddels fully booked. Mocht je mogelijkheden zien om zonder auto te komen, dan kan de parkeerplek worden benut voor iemand anders. Dat wordt uiteraard gewaardeerd.

Er zijn nog enkele (gratis) parkeerkaarten voor het naastgelegen Okura-hotel beschikbaar bij Horlings.

Bevestig jouw deelname uiterlijk vandaag!

Als je ook aanwezig wilt zijn, is het van belang dat je jouw/jullie deelname vandaag bevestigt.  Wees er dus snel bij!Aanmelding na vandaag is niet meer mogelijk. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail  naar: events@orangelegal.nl. Vermeld duidelijk: Naam, functie, Bedrijf en e-mail/telefoonnummer. Doe dat ook voor een eventuele introducee. Je ontvangt dan een bevestiging van de deelname en benodigde informatie.

De borrel start 22 juni 2017 om precies 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Kom dus op tijd!

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal welkom te mogen heten.

Tot a.s. donderdag!

 

Mr. Floris Zwartkruis

Orange Legal (www.orangelegal.nl)

 

Borrel Q & A Arbeidsrecht 22 juni 2017: voor advocaten/juristen, HR, en arbeidsrechtprofessionals

Orange Legal update

Beste allemaal,

VOOR WIE? Q & A Arbeidsrecht is georganiseerd voor advocaten/juristen, HR/HRM en arbeidsrechtprofessionals.

Het event is een mooie opportunity voor de deelnemers om elkaar te ontmoeten. Wie weet leidt de bijeenkomst tot fraaie samenwerkingen. Wees erbij dus!

DATUM: 22 juni 2017 

Op donderdag 22 juni 2017 van 17.00 uur-20.00 uur wordt de allereerste borrel van de groepen Q & A Arbeidsrecht / Q & A Business Events gehouden.

ADRES:

De borrel vindt plaats bij het gerenommeerde accountantskantoor/belastingadvieskantoor Horlings Nexia te Amsterdam (vlakbij het Okura hotel)Het adres is: Jozef Israelskade 46 te Amsterdam. De contactgegevens van Horlings vind je hier: https://www.horlingsnexia.nl/contact/

Parkeren

Parkeren is mogelijk op het terrein van Horlings zelf.

Over de borrel/kosten

Leuk om te vermelden is dat Horlings Nexia Premium sponsor is van Q & A Arbeidsrecht/Q & A Business Events. De kosten voor de organisatie & deelname aan de borrel, evenals de hapjes en drankjes komen volledig voor rekening van Horlings! De deelname is dus kosteloos.

HOE SCHRIJF JE IN? door een bericht te sturen naar events@orangelegal.nl

Als je aanwezig wilt zijn, is het van belang dat je de deelname tijdig (bij voorkeur vandaag of zo spoedig mogelijk bevestigt). Dit kan door een e-mail te zenden naar: events@orangelegal.nl. Je ontvangt dan meteen een bevestiging van de deelname.

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal welkom te mogen heten.

 

Hopelijk tot dan!

Mr. Floris Zwartkruis

Directeur SRK Rechtsbijstand stelt via open brief kennismaking voor

Orange Legal update

In een open brief aan Floris Zwartkruis heeft SRK Rechtsbijstand op 6 februari 2017 via LinkedIn het voorstel gedaan tot een kennismaking.

In opspraak geraakte rechtsbijstandverzekering

Op 5 december 2016 te 20.30 uur heeft #Radar aandacht besteed aan de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekering nadat eerder uit een testpanel van Radar onder 43.000 respondenten was gebleken dat 20% van de consumenten (zeer) ontevreden is over hun verzekering: oftewel 600.000 ontevreden klanten.

Gebrek aan transparantie/gesjoemel en misleiding

Dat vraagt om een transparante opstelling van de (uitvoerende) verzekeraars. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in de verzekeringsbranche met “Onderzoek” wordt gesjoemeld (https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-floris-zwartkruis?trk=mp-author-card , consumenten worden misleid (zo stelt SRK tegen beter weten in een advocatenkantoor te zijn) en discussies onmogelijk worden gemaakt door het verwijderen van gewaardeerde comments, ongeacht of deze onwelgevallig zijn voor SRK Rechtsbijstand.

Tuurlijk is het leuk om kennis te maken. Maar het is wel heel naïef om te veronderstellen dat met een kennismaking de problemen zijn opgelost. Ik refereer hierbij ook even aan de bespreking die anderhalf jaar geleden (op 2 juli 2015) is geweest met de directie van DAS Rechtsbijstand (Jan Moerland en Janine Nanninga). Ook DAS Rechtsbijstand heeft niets gedaan met het voorstel van Floris Zwartkruis om na te denken over het oprichten van een werkgroep/commissie waarin diverse partijen zijn vertegenwoordigd (Consumentenbond, Verbond van verzekeraars, het bedrijfsleven, de advocatuur, Autoriteit Consument en Markten en wellicht de politiek.) om de problemen aan te pakken en op te lossen.

Conclusie: Floris Zwartkruis wil ook graag kennis maken met Peter Leermakers. Gezien het feit dat een discussie niet op prijs wordt gesteld door SRK, stelt Floris Zwartkruis aan Peter Leermakers voor om een drankje te doen bij Q & A Business Events https://www.linkedin.com/groups/8536670. In het voorjaar van 2017 wordt een borrel georganiseerd: een prima gelegenheid voor een kennismaking.

Hoe te handelen bij arbeidsrechtelijke misstanden op de werkplek?

Orange Legal update

Sinds 1 juli 2016 is een nieuwe wet in werking getreden: Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet is bedoeld om (vermoedens van) werkgerelateerde misstanden/wantoestanden te melden.

Orange Legal is op zoek naar werknemers die misstanden/wantoestanden -al dan niet- anoniem willen melden. Het kan gaan om werknemers bij banken, (rechtsbijstand-)verzekeraars, hypotheekverstrekkers etc.

Enkele voorbeelden van misstanden/wantoestanden:

·        Werkgever intimideert werknemers

·        Werkgever moedigt werknemers aan om consumenten/klanten te duperen

·        Werkgever moedigt werknemers aan om consumenten/klanten te misleiden

·        Werkgever moedigt malafide activiteiten aan

·        Werkgever knijpt willens en wetens een oogje toe bij malafide activiteiten

Wat kan Orange Legal betekenen voor deze werknemers?

1.      Orange Legal zal het verzoekschrift bij het Huis voor Klokkenluiders te Utrecht namens de werknemer indienen en de procedure bij het Huis voor de Klokkenluiders begeleiden.

2.      Orange Legal zal de werknemer voorzien van het benodigde juridisch advies en zonodig in rechte rechtsbijstand verlenen

3.      In schrijnende situaties zal Orange Legal niet aarzelen om de kwestie, met goedkeuring van de werknemer, onder de aandacht te brengen van Media of doorverwijzen naar de bevoegde Autoriteiten.

Wat zijn de voordelen voor de werknemer?

I.                   Indien de misstanden/wantoestanden op redelijke gronden worden ingediend, is er vanaf dat moment rechtsbescherming tot één jaar na de datum waarop het Huis voor de Klokkenluiders uitspraak heeft gedaan. Je kunt in ieder geval gedurende die tijd dus niet worden ontslagen, hoe graag de werkgever dat ook zou willen.

II.                 Je draagt bij aan het oplossen van een maatschappelijk issue zodat ook anderen niet in aanraking hoeven te komen met dezelfde misstanden/wantoestanden.

III.               Mogelijk komt jouw werkgever zelfs tot inkeer en word je helemaal niet ontslagen of komt er een gunstige afscheidsregeling via een vaststellingsovereenkomst.

Voor meer informatie: www.orangelegal.nl. Werknemers of tipgevers kunnen een bericht sturen naar info@orangelegal.nl. Er wordt dan spoedig contact opgenomen.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal).